20070125

FUNDAMENTO 1º : Non cumpre co RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas) Decreto 2414/1961.

___________________________________
Artigo 4 do RAMINP:

"Estas actividades deberán supeditarse, en canto ao seu emprazamento, ao disposto sobre o particular nas Ordenanzas municipais e nos Plans de urbanización do respectivo Concello, e para o caso de que non existisen tales normas, a Comisión Provincial de Servizos Técnicos sinalará o lugar adecuado onde haxa de emplazarse, tendo en conta o que aconsellen as circunstancias especiais da actividade de que se trate, a necesidade da súa proximidade ao vecindario, os informes técnicos e a aplicación de medidas correctoras. En todo caso, as industrias fabrís que deban ser consideradas como perigosas ou insalubres, só poderán emplazarse, como regra xeral, a unha distancia de 2.000 metros a contar do núcleo máis próximo de poboación agrupada".
____________________________________

AS RAZÓNS PARA NON APLICAR O RAMINP E EN ESPECIAL O ARTICULO 4, E QUE FORON ESGRIMIDAS POLO CONCELLO DE MUGARDOS (PREVISIBLEMENTE ACONSELLADO POLOS ?TECNICOS COMPETENTES? AUTORES DO PROXECTO ASI COMO DOS ASESORES LEGAIS DOS PROMOTORES DA PLANTA) RECÓLLENSE NOS 4 PUNTOS SEGUINTES.

Nota de F-CAPE: Os razonamientos destes señores, son moi comúns e manexados frecuentemente noutros proxectos por políticos, empresarios/especuladores e legistas viciados polas anteriores administracións pre-democráticas. Algúns proxectos cóanse porque non tiveron alegaciones en contra

1º) Adúcese que as Autonomías teñen as súas propias leis relacionados con este Reglamento e moito máis modernas. NON É VERDADE, ver máis abaixo.

2º) Indican que o emprazamento virá determinado polas ordenanzas municipais ou plans urbanísticos do municipio onde se establecen os lugares de ubicación e distancias por tipo de industrias. NON É VERDADE, ver máis abaixo.

3º) Din que, segundo o artigo 15 do RAMINP, pódese reducir a distancia indicada no artigo 4 (2000 metros) cando na planta adóptense medidas excepcionais. NON ES POSIBLE DE FORMA XERAL, ver máis abaixo.

4º) A distancia mínima de 2000 metros requirida no artigo 4 do RAMINP refírese a las "empresas fabrís" e segundo eles unha planta de GNL non é unha fábrica. NON É VERDADE, ver máis abaixo.


SOBRE O QUE DIN REALMENTE TANTO O RAMINP COMO O TRIBUNAL SUPREMO SOBRE As INTERPRETACIÓNS ESPECULADORAS DO RAMINP.

1º) Sobre o punto 1º) a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso-Administrativo Sección 5ª, de 1 de abril de 2004) sobre o Recurso de Casación núm. 5921/2001 interposto polo Concello de Aranda de Duero pola mala ubicación dunha estación depuradora de augas residuales (EDAR), dise: (Fundamento de Dereito Cuarto) . . . " (-) o afastamento daquela norma no territorio dunha Comunidade Autónoma esixirá que a normativa propia desta sexa substituída, sen ningunha dúbida, por outra cuxa potencialidade protectora non sexa menor"

É dicir: A normativa Autonómica pode esixir unha distancia diferente pero nunca menor que a requirida no RAMINP de 2.000 metros.

2º) Sobre o punto 2º), nesta mesma sentenza se matiza o seguinte (Fundamento de Dereito Quinto) "Argumento tamén insuficiente, pois o texto daquel artigo 4, e en especial a expresión -en todo caso- con que se inicia o seu inciso último, conduce a entender que as ordenanzas municipais e os plans urbanísticos do municipio non poden desoír a regra xeral establecida neste inciso último".

É dicir: débese cumprir coa distancia indicada no artigo 4 de 2.000 metros.

3º) Con respecto a este punto 3º), a mesma sentenza deixa abofé que ... (Fundamento de Dereito Sétimo) "a) que a dispensa da regra xeral sobre distancias mínimas, en canto prevista só en casos excepcionais, non debe ser obxecto de interpretacións extensivas ... e dado que nela esíxese o previo informe favorable da Comisión Provincial de Servizos Técnicos, este informe ha de referirse, específicamente, ao tema da distancia, razoando cales son as circunstancias do caso concreto que xustifican dispensar a regra xeral ... debe permitir apreciar que as medidas correctoras impostas non son só as que demanda o tipo de actividade de que se trate, senón, ademais, singularmente, as exixibles pola concreta circunstancia da redución da distancia ... "

É dicir: se queren reducir a distancia a 1.185 metros (por exemplo), terán que demostrar que coas medidas correctoras propostas pódense reducir os 815 metros que faltan dos 2.000 metros e que a Comisión de Servizos Técnicos acépteno.

4º) Sobre o punto 4º), na sentenza anterior (Fundamento de Dereito Sexto) aclárase "Tampouco podemos compartir o argumento de que a estación depuradora, por non ser en sentido estrito unha industria fabril, non queda suxeita a aquela regra xeral sobre a distancia mínima, pois desde a coñecida sentenza de ... a jurisprudencia a defendido o emprego, na interpretación daquel artigo 4, dun concepto amplo da expresión industrias fabrís, de xeito que, do mesmo xeito que na primeira daquelas sentenzas, ... , habemos de concluír agora a estación depuradora de augas residuales, pois esta é tamén un centro onde as augas son sometidas a tratamento e, xa que logo, a unha actividade industrial".

Imaxínome que se unha depuradora de augas residuales é unha actividade industrial, a regasificadora de GNL tamén o é se aplicamos o "concepto amplo" desta sentenza.

CONCLUSIÓNS: Non cremos que o Tribunal Supremo apártese moito desta sentenza e das que achegamos máis abaixo, á hora de emitir a relativa á planta de GNL que se pretende situar en Mugardos, por canto unha PLANTA de GAS NATURAL LICUADO ten unha potencialidade de perigo inconmensurable e infinitamente maior a unha EDAR.


Información adicional de consulta:

- Artigo 149.1.23ª da Constitución Española.
- Artigo 45 da Constitución Española.
- Orde Ministerial de 15 Marzo de 1963 (Instrucións para aplicación do RAMINP)
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 29 Maio de 1980
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 8 Marzo de 1996
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 31 Xaneiro de 2000
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 4 Outubro de 1991
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 18 Xullo de 1994
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 4 Decembro de 1981
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 19 Abril de 1982
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 28 Marzo de 2000
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 18 Abril de 1990

O blog www.f-cape.org (ferrolterra-Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.


<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

20070122

Galeria fotográfica da manifestación popular do 21 de xaneiro de 2007 en Ferrol

Galería Fotográfica
Manifestación Popular, na defesensa dos espazos públicos e contra o macro-edificio na Praza da Porta Nova [Praza de España]

Ferrol, 21 de xaneiro de 2007

Enlace coa Galería Fotográfica da manifestación do 3 de decembro de 2006

<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21