20070312

FUNDAMENTO 2º : Non cumpre o R. D. 6//2.001 do 8 de maio sobre Evaluación de impacto Ambiental (Directiva europea 97 /11 /CEE) - ...

FUNDAMENTO 2º : Non cumpre o R. D. 6//2.001 do 8 de maio sobre EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Directiva europea 97 /11 /CEE) - NON SE TIVO EN CONTA - (Modifica o R.D. Lexislativo 1302/1986 do 28 de xuño - Directiva europea 85/337/CEE)


A Directiva comunitaria 85/337/CEE considera, entre outros aspectos, que os efectos dun proxecto sobre o medio ambiente deben evaluarse para protexer a saúde humana, contribuír mediante unha mellor contorna á calidade de vida, velar polo mantemento da diversidad de especies e conservar a capacidade de reprodución do sistema como recurso fundamental da vida.
_____________________________

AS RAZÓNS DOS PROMOTORES PARA NON APLICAR ESTE REAL DECRETO E SUBSTITUÍLO POLO DECRETO GALEGO 327/1991 "EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTAIS" foron as seguintes:

1º) Indican que como o proxecto da planta foi presentado o 10 de marzo de 1999 e que como a trasposición da Directiva 97/11/CEE do 3 marzo 1997 ao ordenamiento xurídico español non estaba en vigor naquela data, alégase que non teñen que cumprir con este R.D.- Lei. Con todo non din que o prazo para a trasposición da anterior directiva 85/337/CEE xa acabara o 27 de xuño de 1988 e esta directiva xa esixía o EIA, tal como sefixo para a planta de gas de Caneliñas segundo BOE do 14/6/1994.

2º) As autoridades españolas informan á U.E. que o Decreto galego 327/1991 impón a necesidade de someter a Avaliación de Efectos Ambientais os proxectos de execución de obras, instalacións ou calquera outra actividade establecida nas diferentes lexislacións sectoriales que precisen ou provean a necesidade de realizar un Estudo de Impacto Ambiental, entre as que se atopa a Lei 34/1998, do sector de hidrocarburos. (sic)


SOBRE O QUE DIN REALMENTE AS DIRECTIVAS E AS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE OS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

En primeiro lugar situaremos ao lector, non habituado, nas coordenadas das leis sobre o medio ambiente.

Os R.D.- Leis a ter en conta neste proxecto son os seguintes:

  • R.D. Lei 6/2.001 de Avaliación de Impacto Ambiental que modifica o R.D. Lexislativo 1302/1986 (As Directivas europeas que trasponen son: 97/11/CEE e 85/337/CEE respectivamente) En Galiza coñécese polo Decreto 442/1990 de 13 de setembro. (non actualizado)

A historia deste incumplimiento: A Directiva 85/337/CEE sobre Avaliación de Impacto Ambiental (EIA) relaciona no anexo I os proxectos que deberán ser sometidas a unha EIA e no anexo II relaciona aqueloutros proxectos aos que se lles puidese esixir. España ao trasponer a Directiva 85/337/CEE eliminou grupos de proxectos do Anexo II esgrimindo a potestade que lle daba o artigo 4.2 aos Estados Membros, de considerar se se esixía a EIA ou non a estes proxectos deste último anexo. España transfire este tema aos Gobernos Autonómicos e a Xunta considerou que á planta de gas non llo ía a esixir. Con todo as Autonomías do País Valenciano e Vasco si a esixiron para as regasificadoras de Sagunto e Bilbao respectivamente. Las demais regasificadoras de España tamén recibiron a súa Declaración de Impacto Ambiental tras ser sometidos ao estudo do seu EIA.

Por esta falsa interpretación, a UE levou a España a xuízo, que finalmente perdeu España en sentenza de data 13 xuño 2002, Caso C-474/99 da sala sexta do Tribunal de Xustiza de Luxemburgo (TIJE). Debemos destacar que a Xunta de Galicia ao ser parte interesada no proxecto (é socio capitalista co 10%) ao tomar a decisión de NON esixir a EIA, foi probablemente porque temería que de realizar unha verdadeira EIA, esta impediría a ubicación pre-decidida no interior da ría, en Mugardos.

Máis burdos son os contidos do informe que "as autoridades españolas" envían a requerimiento da UE para a causa Queixa nº 2001/5221 sobre esta planta. Neste informe lese o seguinte:

  • As autoridades españolas informan á U.E. que o Decreto galego 327/1991 impón a necesidade de someter a Avaliación de Efectos Ambientais os proxectos de execución de obras, instalacións ou calquera outra actividade establecida nas diferentes lexislacións sectoriales que precisen ou provean a necesidade de realizar un Estudo de Impacto Ambiental (EIA) entre as que se atopa a Lei 34/1998, do sector de hidrocarburos.

Este texto, presentado aos servizos xurídicos europeos, dálles a entender que os proxectos suxeitos a Avaliación de Impacto Ambiental (EIA) execútanse en Galicia segundo o Decreto 327/1991 de "Avaliación de Efectos Ambientais", co que dotarían á súa actuación de "aparente legalidad". Con todo o texto do Decreto 327/1991 di outra cousa, lean:

  • No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia será obligatorio someter a Avaliación de Efectos Ambientais todos os proxectos, públicos ou privados, de execución de obras, instalacións ou calquera outra actividade contemplada nas diferentes lexislacións sectoriales, tanto da Comunidade Autónoma Galega como do Estado, que precisen ou provean a necesidade de realizar un Estudo de Impacto Ambiental E NON ESTEN INCLUÍDOS NO ANEXO DO DECRETO 442/1990 (mal traspuesto) . . .

Nota.-
[En azul, a parte común entre os dous párrafos da Lei e en vermello o "cambio"]

Isto é, por encima do Decreto Autonómico, prevalece a esixencia do Decreto Nacional para determinados tipo de proxectos, entre os que se inclúe o almacenamiento de combustibles fósiles. Polas inconsistencias e inexactitudes anteriores, a este colectivo universitario non lle cabe dúbida que á planta de gas de Ferrol deberíaselle realizar unha Avaliación de Impacto Ambiental ?en toda regra?, isto é, abarcando o proxecto definitivo en todo o seu conxunto (en lugar dos estudos parciais realizados sobre un proxecto básico que anos mais tarde se variou sustancialmente en aspectos ambientais importantes, como o uso do auga de mar para a regasificación) para conseguir a DIA (Declaración de Impacto Ambiental) correspondente.

A mesma opinión compártena as seguintes personalidades e institucións:
  • Dirección Xeral de Protección Civil (Ministerio do Interior) - carta de data 26 de marzo de 2002, asinada por D. Juan San Nicolás Santamaría (Director Xeral).
  • Dirección Xeral de Medioambiente (Unión Europea) en carta de emprazamento reg. 30 abril 2003, asinada por Georges Kremlis (Xefe de Unidade do Dpto legal).
  • El Defensor del Pueblo - carta de data 30 xaneiro 2002 asinada polo propio Defensor do Pobo D. Enrique Mújica Herzog.
  • Ministerio de Medioambiente (insinuación) en carta de data 21 xaneiro 2004 asinada pola Secretaria Xeral de Medioambiente.
  • Sentenza nº 536/2004 da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 23 de xuño de 2004.
  • Sentenza nº 00606/2006 da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 27 de xuño de 2006.
  • Así como a norma NE 1473 "Instalacións e equipos para Gas Natural Licuado - Deseño das instalacións terrestres", de obrigado cumprimento para esta planta de gas de Ferrol e calquera outra do estado e Europa, esixe a elaboración dun Estudo de Impacto Ambiental segundo o artigo 4.2.5 de devandita norma.

CONCLUSIÓNS: Non cremos que o Tribunal Supremo, na resolución final dos recursos de casación das dúas sentenzas anteriores, apártese moito das opinións anteriores por ser realizadas por "persoas competentes" ou no seu nome, á hora de emitir o veredicto sobre a necesidade de facer unha EIA a este proxecto.

O blog www.f-cape.org (ferrolterra-Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.

20070306

Comunicado a toda a cidadanía, leido na manifestación na defensados espazos públicos, do 4 de marzo de 2007

De: Convocantes en defensa dos espazos públicos
-defendendo.os.espazos.publicos@gmail.com-
Para: artabra21@gmail.com
Data: 4 de Março de 2007 14:08
Asunto: MANIFESTO 4 de MARZO-07


Veciñas e veciños de Ferrol.

Por terceira vez estamos aquí para defender os espazos públicos, que son os lugares de encontro para toda a cidadanía , sen distincións de clase ningunha. E estamos aquí obrigados pola teimosía daqueles que tentan enganar á xente , dicíndolles "te escuchamos" ou dicindolles " Ferrol o único importante", cando en realidade só escoitan a voz dos seus intereses partidistas.

Como ben sabedes , os espazos públicos son a herdanza máis importante dunha cidade, neles se reflicte a calidade de vida dos veciños e veciñas. Neles acontecen os feitos máis importantes da historia colectiva da cidadanía, e é a nosa obriga e a nosa responsabilidade trasmitir esa herdanza ás futuras xeracións, a poder ser, aumentada e mellorada.

Nembargantes, algúns políticos querennos facer crer , que a calidade de vida non ten nada que ver co desfrute dos espazos públicos e das zonas verdes.

Queren facernos crer que o progreso faise unicamente a base de ladrillo e cemento, e que é necesario utilizar os espacios públicos, para construír edificios e centros comerciais, que despois entregan nas mans de empresas privadas, que acadan grandes beneficios, explotando o que é de todos e todas nós.

Nesta cidade temos exemplos dabondo. Ameazan con destruír paraxes naturais, con cambiar prazas públicas por centros de ocio privados, con demoler barrios enteiros, con cambiar centros culturais por centros comerciais…

Concretamente, na Praza de España da nosa cidade, o Grupo de Goberno do Concello está a executar unha obra ilegal nun espacio público, que é ademaís absolutamente innecesaria.

Unha obra que, de levarse a cabo, suporía hipotecar unha importante parte de aquel espazo público, por un período de 60 anos. É dicir, que durante 60 anos, ese espazo estaría roubado á cidadanía.

E, ¿cómo se xustifica semellante atropelo?

Pois dicindo que a obra é legalizable. Ou sexa, primeiro se constrúe, e despois o Plan de Urbanismo se adapta ó que xa está feito. É unha aplicación práctica da "lei do embudo", xa que toda a cidadanía debe adaptarse ó Plan Xeral de Ordenación Municipal, agás o Goberno Municipal de Ferrol que fai o que lle peta.

¡MAIS A NOSA OPOSICIÓN NON É SÓ PORQUE O EDIFICIO SEXA ILEGAL! A NOSA OPOSICIÓN É PORQUE O EDIFICIO, ADEMAIS DE ILEGAL, É ABSOLUTAMENTE INNECESARIO . ¿ Para que se precisa un edificio de oficinas nunha Praza Pública cando hai centos de locais comerciais baleiros en toda a cidade de Ferrol ?

Saudamos a resolución de Política Territorial instando ao Concello de Ferrol á paralización inmediata das obras, era o que agardabamos e era o que viñamos demandando ¡ A paralización das obras! .Pero queremos que esa paralización se faga de maneira inmediata e non que se dean tres meses de prazo o Goberno Municipal de Ferrol para a sua paralización. Este prazo de tres meses dado pola Xunta de Galicia, máis parece tira-la pedra e esconde-la mán. ¿ Por qué un prazo de tres meses?.

Pero que quede claro.

¡ LEGAL OU ILEGAL, NON QUEREMOS NINGÚN EDIFICIO NA PRAZA!

Estabamos en contra do edificio antes da resolución de Política Territorial, e estaremos en contra do edificio se algún día fose legal construir un edificio na Praza de España.

Non Sr. Juncal, non Sr. Fernández. Non queremos que sigan regalando o patrimonio público a empresas privadas .

Non queremos un urbanismo que consista na expoliación dos espazos pertencentes ó pobo mantidos xeración tras xeración, co esforzo de todos e de todas.

Os ferroláns e as ferrolás queremos que se reurbanicen e melloren as prazas e rúas da cidade, que sexan accesibles e compartibles por toda a cidadanía e non couto privado de negociantes desaprensivos. Queremos que a prioridade número un do urbanismo municipal sexa a mellora das rúas e prazas, as zonas verdes e deportivas, os xardíns e os parques urbanos.

Queremos que se remate de maneira inmediata a tapa do aparcamento da Praza de España para poder desfrutar dela, vostedes saberán por que nono fixeron en catro anos

Sr Alcalde cumpra Vostede co que promete : Escoite á cidadanía que lle está a decir que non quere edificios na Praza de España, nin máis altos nin máis baixos. Ningún edificio na Praza de España.

Faga caso da resolución da Xunta de Galicia e paralice inmediatamente as obras do Hito Emblemático, non agarde os tres meses, fagao xa.

Sr. Alcalde non agarde a que sexa a Xustiza quen lle obrigue a paraliza-la obra fagao Vostede xa.

¡NON Ó EDIFICIO DA PRAZA DA PORTA NOVA!

¡NON ÓS USOS PRIVADOS DUN ESPAZO PÚBLICO!

¡PAREN AS OBRAS XA!

MARZO DO 2007.

--
Convocantes das mobilizacións na defensa dos espazos públicos, en contra do macro-edificio da Praza da Porta Nova [Praza de España]:

Asociación Cultural Fuco Buxán,
Asociación Veciñal de Esteiro "Fontelonga",
Asociación Veciñal de Ferrol-Vello,
Asociación Veciñal O Cruceiro de Canido,
Asociación Veciñal "O Rosario - Inferniño",
Asociación Veciñal de Santa Mariña,
Asociación Veciñal de San Xoan-Bertón,
Asociación Sociocultural Lopez Bouza
CC.OO Ferrol,
CIG-Ferrol,
Colectivo Veciñal Sartaña,
Esquerda Unida - IU,
Federación de ANPAS de Centros Públicos de Ferrolterra,
Os Verdes - Grupo Verde de Ferrol,
NÓS - Unidade Popular,
Plataforma Ártabra21,
UGT-Ferrol,
USTG-Ferrol.

Galeria Fotográfica: 4 de marzo de 2007, Terceira Manifestación na defensa dos espazos públicos


Variación da poboación entre os censos de 1991 e 2001 dos concellos da Costa Ártabra e do resto das comarcas do noroeste galego

Concellos Censo 1991 Censo 2001 Variación absoluta Variación relativa
Ares 4.511 5.003 492 11
Cabanas 3.074 3.354 280 9
Capela, A 1.741 1.530 -211 -12
Cariño 5.514 4.844 -670 -12
Cedeira 7.673 7.500 -173 -2
Fene 14.989 14.496 -493 -3
Ferrol 83.045 77.950 -5.095 -6
Mañón 2.242 1.870 -372 -17
Moeche 1.763 1.489 -274 -16
Monfero 3.008 2.562 -446 -15
Mugardos 6.668 5.718 -950 -14
Narón 31.594 32.204 610 2
Neda 6.456 5.958 -498 -8
Ortigueira 9.925 8.172 -1.753 -18
Pontedeume 8.817 8.696 -121 -1
Pontes, As 13.350 12.097 -1.253 -9
San Sadurniño 3.781 3.220 -561 -15
Somozas, As 1.682 1.396 -286 -17
Valdoviño 7.008 6.805 -203 -3
Total Comarcas 216.841 204.864 -11.977 7,69

Elaboración propia a partires de dados do IGE [ 9-3-2004], con fontes do censo do INE.

Táboa de pobación dos concellos da Costa Ártabra e resto das comarcas do noroeste galego, con datos de 2001

Táboa de Pobación 2001

Concellos Total Homes Mulleres
Ares 5.003 2.459 2.544
Cabanas 3.354 1.648 1.706
Capela (A) 1.530 751 779
Cariño 4.844 2.361 2.483
Cedeira 7.500 3.676 3.824
Cerdido 1.568 763 805
Fene 14.496 7.070 7.426
Ferrol 77.950 36.342 41.608
Mañón 1870 901 969
Moeche 1489 690 799
Monfero 2.562 1.301 1.261
Mugardos 5.718 2.753 2.965
Narón 32.204 15.554 16.650
Neda 5.958 2.906 3.052
Ortigueira 8.172 3.880 4.292
Paderne 2.709 1.296 1.413
Pontedeume 8.696 4.160 4.536
Pontes (As) 12.097 6.064 6.033
San Sadurniño 3.220 1.551 1.669
Somozas (As) 1.396 694 702
Valdoviño 6.805 3.347 3.458
Totais Comarcais
209.141 100.167 108.974

Elaboración propia basada nas informacións do IGE [9-3-2004], utilizando fontes do INE, sobre a población con datos do censo de 2001.