20091217

Manifesto en solidariedade con Aminetu Haidar

GALICIA CON AMINETU HAIDAR: POLA SÚA LOITA A FAVOR DA DIGNIDADE E Á VOLTA DUNHA SAHARAUI AO SÁHARA OCCIDENTAL COA SÚA XENTE E O SEU POBO

Decembro de 2009

Compañeiras e compañeiros, amigos e amigas solidarios coa causa saharaui:

Son xa máis de trinta días en folga de fame, trinta días de incertidume, de debilidade física, de dolores e molestias incesantes, por falta de nutrintes, dun alimento que non chegan a compensar nin as visitas de ánimo nin as constantes adhesións que se reciben de todalas partes do mundo. E tamen dende unha Galicia que sabe ser solidaria coa dor e as inxustizas que se cometen contra os máis desposeídos.

Despoxada da súa documentación, nunha situación na que noite e día se confunden, na espera dunha solución que aplace o martirio de Aminetu Haidar, o seu corpo míngoa mentras a súa fortaleza de ánimo se reforza con impulsos que chegan dende non se sabe donde, que crece co alento de todo un mundo de esperanzas pero, sobor de todo, co desexo de representar a dignificación de todo un pobo escarnecido, o seu pobo, o pobo saharaui.

Froito dunha loita de trinta e nove anos que escomenzou coa reclamación a unha España, convertida pola Historia en potencia colonial, dun futuro independente e libre, que se fixo forte coa sangue derramada en vinte anos de enfrentamentos cunha España cativa nos seus propósitos, con Mauritania e cun Marrocos imperialista e abusivo. 

E que se encheu de paciencia e de coraxe para seguir reclamando pola vía pacífica unha solución que permitise que o

pobo saharaui se fixese dono dos seus intereses e do seu destino a través dun referéndum de autodeterminación por outros dazanove anos.

Unha longa secuencia que levou á morte de moitos non combatentes, que supuxo unha ruptura e separación para moitas familias, que impuxo sacrificios e dificultades inmensas para mulleres e homes, nenas e nenos, ancianos e vellas, enfermos e sáns,  para toda a sociedade, que levou a unha parte dese pobo ao desterro nos campos de refugiados de Tinduf e a outra parte a un destino en precario, baixo o control dun Marrocos conquistador, cheo de humillacións, de prendementos, de torturas, de arbitrariedades e de medo.

Esas son as forzas e as vontades que, diante da admiración do mundo enteiro, agroman no mingoado corpo de Aminetu Haidar e a engrandecen e lle transmiten vontade máis alá das súas propias feblezas. As mesmas que a fixeron escomenzar a sua protesta pacífica aos vinteún anos, o que a levou a unha desaparición forzosa de catro anos nas cadeas secretas de Hassán II. Idénticas que as que lle fixeron retomar a súa loita despois da súa liberación. Ás que  a levaron a asumir un papel cada día máis activo e relevante que lle supuxo toda unha serie de recoñecementos internacionais. As que o Reino de Marrocos quixo afogar alonxándoa da súa terra e da súa xente.

É possível que seu navegador não suporte a exibição desta imagem. “Prefiro as cadeas de Marrocos que a libertade lonxe da miña familia e das miñas xentes”. Por telo tan claro constitúe hoxe un exemplo de dimensións internacionais, universais, que proxecta a lexitimidade da súa loita, que é a lexitimidade da loita dun pobo pequeno numéricamente pero grande pola súa confianza e a súa vontade de futuro, cara a un porvir no que a libertade do pobo saharaui se encontre realizada nun mundo de pobos e de homes e mulleres libres.

Pidamos para ela, para todos eles a volta sen demora a unha patria súa de seu, ao seo da súa familia, do seu pobo, con todalas garantías e recoñecementos. O seu único delito é o de defender un dereito recoñecido polas Nacións Unidas á descolonización do Sáhara Occidental e o de arriscar a súa vida en defensa dos dereitos humáns a nivel individual e colectivo.

Si Aminetu sofre ou morre toda a Humanidade sofrirá e morrerá con ela. Co seu fondo e radical compromiso nos amosa o camiño para poder pensar con esperanza que UN OUTRO MUNDO MÁIS XUSTO É AINDA POSIBEL.

GALICIA CON AMINETU

GOBERNO ESCOITA AO TEU POBO

A FAVOR DA XUSTIZA E DA DIGNIDADE

AMINETU HAIDAR SOMOS TODOS NÓS

No nome da Delegación Saharaui en Galicia e da Asociación  Solidariedade  Galega co Pobo Saharaui. ¡Gracias a todos!.
_________________________________________

20090902

Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias

Lexislación Vixente - Liñas de Alta Tensión
______________

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 68, de 19 de marzo de 2008
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_22308.htm


REGULAMENTO SOBRE CONDICIÓNS TÉCNICAS E GARANTIAS DE SEGURIDADE EN LINEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm


Instrución Técnica Complementaria ITC-LAT 07
LIÑAS AÉREAS CON CONDUTORES ESPIDOS
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/ITC_LAT07.htm#3


5.12.1 Bosques, árbores e masas de arboledo

Non son de aplicación as prescricións especiais definidas no apartado 5.3.[1]

Para evitar as interrupcións do servizo e os posibles incendios producidos polo contacto de ramas ou troncos de árbores cos condutores dunha liña eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante a indemnización correspondente, unha zona de protección da liña definida pola zona de servidume de voo, incrementada pola seguinte distancia de seguridade a ambos os dous lados de devandita proxección:

Dadd Do = 1,5 Do en metros,

cun mínimo de 2 metros. Os valores de De o indícanse no apartado 5.2 [2] en función da tensión máis elevada da liña.

O responsable da explotación da liña estará obrigado a garantir que a distancia de seguridade entre os condutores da liña e a masa de arboledo dentro da zona de servidume de paso satisfai as prescricións deste regulamento, estando obrigado o propietario dos terreos a permitir a realización de tales actividades. Así mesmo, comunicará ao órgano competente da administración as masas de arboledo excluídas de zona de servidume de paso, que puidesen comprometer as distancias de seguridade establecida neste regulamento. Deberá vixiar tamén que a rúa por onde discorre a liña mantéñase libre de todo residuo procedente da súa limpeza, ao obxecto de evitar a xeración ou propagación de incendios forestais.

No caso de que os condutores sobrevoen as árbores; a distancia de seguridade calcularase considerando os condutores coa súa máxima frecha vertical segundo as hipóteses do apartado 3.2.3. -Para o cálculo das distancias de seguridade entre o arboledo e os condutores extremos da liña, consideraranse estes e as súas cadeas de aisladores nas súas condicións máis desfavorables descritas neste apartado.

Igualmente deberán ser cortados todas aquelas árbores que constitúen un perigo para a conservación da liña, entendéndose como talles os que, por inclinación ou caída fortuíta ou provocada poidan alcanzar os condutores na súa posición normal, na hipótese de temperatura b) do apartado 3.2.3. [3] Esta circunstancia será función do tipo e estado da árbore, inclinación e estado do terreo, e situación da árbore respecto da liña.

Os titulares das redes de distribución e transporte de enerxía eléctrica deben manter as marxes por onde discorren as liñas limpos de vexetación, ao obxecto de evitar a xeración ou propagación de incendios forestais. Así mesmo, queda prohibida a plantación de árbores que poidan crecer ata chegar a comprometer as distancias de seguridade regulamentarias.

Os pregos de condicións para novas contratacións de mantemento de liñas incorporarán cláusulas relativas ás especies vexetais adecuadas, tratamento de rúas, limpeza e desherbado das marxes das liñas como medida de prevención de incendios.

Referencias:

[1] apartado 5.3.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/ITC_LAT07.htm#5
[2] apartado 5.2.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/ITC_LAT07.htm#5
[3] apartado 3.2.3.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/ITC_LAT07.htm#3

__________________________


[1] 5.3 Prescricións especiais

En certas situacións, como cruzamientos e paralelismos con outras liñas ou con vías de comunicación ou sobre zonas urbanas, e con obxecto de reducir a probabilidade de accidente aumentando a seguridade da liña, ademais das consideracións xerais anteriores, deberán cumprirse as prescricións especiais que se detallan no presente apartado.

Non será necesario adoptar disposicións especiais nos cruces e paralelismos con cursos de auga non navegables, camiños de ferradura, sendas, veredas, cañadas e cercados non edificados, salvo que estes últimos poidan esixir un aumento na altura dos condutores.

Naqueles tramos de liña en que, debido ás súas características especiais e de acordo co que máis adiante se indica, haxa que reforzar as súas condicións de seguridade, non será necesario o emprego de apoios distintos dos que corresponda establecer pola súa situación na liña (aliñación, ángulo, ancoraxe, etc.), nin a limitación de lonxitude nos vans, que poderá ser a adecuada con arranxo ao perfil do terreo xa a altura dos apoios. Pola contra, en devanditos tramos serán de aplicación as seguintes prescricións especiais:

1. Ningún condutor ou cable de terra terá unha carga de rotura inferior a 1.200 dan en liñas de tensión nominal superior a 30 kV, nin inferior a 1000 dan en liñas de tensión nominal igualo inferior a 30 kV. Nestas últimas, e no caso de non alcanzarse dita carga, pódense engadir ao condutor un cable fiador de natureza apropiada, cunha carga de rotura non inferior aos anteriores valores. Os condutores e cables de terra non presentarán ningún empalme no van de cruzamento, admitíndose durante a explotación e por causa da reparación de avarías, a existencia dun empalme por van.

2. Prohíbese a utilización de apoios de madeira.
3. Os coeficientes de seguridade de cimentacións, apoios e crucetas, no caso de hipóteses normais, deberán ser un 25% superiores aos establecidos para a liña nos apartados 3.5 e 3.6. Esta prescrición non se aplica ás liñas de categoría especial, xa que a resistencia mecánica dos apoios determínase considerando unha velocidade mínima de vento de 140 km/h e unha hipótese con cargas combinadas de xeo e vento.
4. A fixación dos condutores ao apoio deberá ser realizada da forma seguinte:

d.1 No caso de liñas sobre aislador ríxido colocaranse dous aisladores por condutor, dispostos en forma transversal ao eixo do mesmo, de modo que sobre un deles apoie o condutor e sobre o outro unha ponte que se estenda en ambas as direccións, e dunha lonxitude suficientes para que en caso de formarse o arco a terra sexa dentro da zona do mesmo. A ponte fixarase en ambos os extremos ao condutor mediante retencións ou pezas de conexión que aseguren unha unión eficaz e, así mesmo, as retencións do condutor e da ponte aos seus respectivos aisladores serán de deseño apropiado para garantir unha carga de deslizamiento elevada.

d.2 No caso de liñas con aisladores de cadea, a fixación poderá ser efectuada dunha das formas seguintes:
1. Con dúas cadeas horizontais de amarre por condutor, unha a cada lado do apoio
2. Cunha cadea sinxela de suspensión, na que os coeficientes de seguridade mecánica de herrajes yalsladores sexan un 25% superiores aos establecidos nos apartados 3.3 e 3.4, ou cunha cadea de suspensión dobre. Nestes casos deberá adoptarse algunha das seguintes disposicións:

b.1 Reforzo do condutor con varillas de protección (armor rod).

b.2 Descargadores ou aneis de garda que eviten a formación directa de arcos de contorneamiento sobre o condutor.

b.3 Varilla ou cables fiadores de aceiro a ambos os dous lados da cadea, situados por encima do condutor e de lonxitude suficiente para que quede protexido na zona de formación do arco. A unión dos fiadores ao condutor farase por medio de grapas antiescorregadizos.

Para o pintado de cor verde nos apoios das liñas aéreas de transporte de enerxía eléctrica de alta tensión, ou calquera outro pintado que sirva de mimetización coa paisaxe, o titular da instalación deberá contar coa aceptación dos Organismos competentes en materia de misións de aeronaves en voos a baixa cota con fins humanitarios e de protección da natureza.

___________________________

[2] 5.2 Distancias de illamento eléctrico para evitar descargas

Considéranse tres tipos de distancias eléctricas:

Do Distancia de illamento no aire mínima especificada, para previr unha descarga disruptiva entre condutores de fase e obxectos a potencial de terra en sobretensiones de fronte lenta ou rápido. Do pode ser tanto interna, cando se consideran distancias do condutor á estrutura da torre, como externas, cando se considera unha distancia do condutor a un obstáculo.

Dpp Distancia de illamento no aire mínima especificada, para previr unha descarga disruptiva entre condutores de fase durante sobretensiones de fronte lenta ou rápido. Dpp é unha distancia interna.

asom Valor mínimo da distancia de descarga da cadea de aisladores, definida como a distancia máis curta en liña recta entre as partes en tensión e as partes postas a terra.

Aplicaranse as seguintes consideracións para determinar as distancias internas e externas:

1. A distancia eléctrica, Do, prevén descargas eléctricas entre as partes en tensión e obxectos a potencial de terra, en condicións de explotación normal da rede. As condicións normais inclúen operacións de enganche, aparición de raios e sobretensiones resultantes de faltas na rede.
2. A distancia eléctrica, Dpp prevén as descargas eléctricas entre fases durante manobras e sobretensiones de raios.
3. É necesario engadir á distancia externa, Do, unha distancia de illamento adicional, Dadd , para que nas distancias mínimas de seguridade ao chan, a liñas eléctricas, a zonas de arboledo, etc. asegúrese que as persoas ou obxectos non se acheguen a unha distancia menor que Do da liña eléctrica.
4. A probabilidade de descarga a través da mínima distancia interna, asom, debe ser sempre maior que a descarga a través dalgún obxecto externo ou persoa. Así, para cadeas de aisladores moi longas, o risco de descarga debe ser maior sobre a distancia interna asom que a obxectos externos ou persoas. Por este motivo, as distancias externas mínimas de seguridade (Dadd Do)/Do) deben ser sempre superiores a 1,1 veces asom,

Os valores de De o E Dpp, en función da tensión máis elevada da liña Us, serán os indicados na táboa 15.

Táboa 15. Distancias de illamento eléctrico para evitar descargas
Tensión máis elevada da rede Us(kV) Do
(m) Dpp
(m)
3,6 0,08 0,10
7,2 0,09 0,10
12 0,12 0,15
17,5 0,16 0,20
24 0,22 0,25
30 0,27 0,33
36 0,35 0,40
52 0,60 0,70
72.5 0,70 0,80
123 1,00 1.15
145 1.20 1,40
170 1,30 1,50
245 1.10 2,00
420 2,80 3,20

Os valores dados na táboa están baseados nunha análise dos valores usados comunmente en Europa, os cales foron probados que son o suficientemente seguros para o público en xeral.
__________________________

[3] 3.2.3 Frechas máximas dos condutores e cables de terra

De acordo coa clasificación das zonas de sobrecarga definidas no apartado 3.1.3, determinarase a frecha máxima dos condutores e cables de terra nas hipóteses seguintes:

En zonas A, B e C:

1. Hipótese de vento.- Sometidos á acción do seu peso propio e a unha sobrecarga de vento, segundo o apartado 3.1.2, para unha velocidade de vento de 120 km/h á temperatura de 15 ºC.
2. Hipótese de temperatura.- Sometidos á acción do seu peso propio, á temperatura máxima previsible, tendo en conta as condicións climatolóxicas e de servizo da liña. Para as liñas de categoría especial, esta temperatura non será en ningún caso inferior a 85 ºC para os condutores de fase nin inferior a 50 ºC para os cables de terra. Para o resto de liñas, tanto para os condutores de fase como para os cables de terra, esta temperatura non será en ningún caso inferior a 50 ºC.
3. Hipótese de xeo.- Sometidos á acción do seu peso propio e á sobrecarga de xeo correspondente á zona, segundo o apartado 3.1.3, á temperatura de 0 ºC.

Nas liñas de categoría especial e de primeira categoría, cando pola natureza dos condutores e condicións do tendido sexa preciso prever un importante proceso de fluencia durante a vida dos condutores, será preciso telo en conta no cálculo das frechas, xustificando os datos que sirvan de base para a formulación dos cálculos correspondentes.
_____________________


Disposición transitoria primeira. Exigibilidad do disposto no regulamento e as súas instrucións técnicas complementarias.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_22308.htm#dt1

1. O disposto no Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión, así como nas súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09, será de obrigado cumprimento para todas as instalacións contempladas no seu ámbito de aplicación, a partir dos dous anos da data da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado». Ata entón seguirá sendo aplicable o Regulamento de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de novembro.

2. No entanto, o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión, así como nas súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09, poderanse aplicar voluntariamente desde a entrada en vigor deste real decreto, a condición de que administrativamente se dispoña dos medios para atender as necesidades dos procedementos.

Foi publicado ou 19 de Marzo de 2008 [«Boletín Oficial do Estado» número 68, de 19 de marzo de 2008], con dúas correpcións posteriores:
* CORRECCIÓN de erros en BOE núm. 174 de 19 de xullo de 2008
* CORRECCION de erratas en BOE num. 120 de 17 de maio de 2008


O Decreto entra en vigor seis meses despois dá súa publicación e hai dou anos para aplica-o, polo que vos dous anos cumpren-se ou 20 de Setembro de 2010
______________________

Mentras rexe ou antigo Regulamento [Decreto 3151/1968, de 28 de novembro, aproba o Regulamento de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. B.Ou.E. 27 decembro de 1968.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reat.htm

Derrogado (efectos da derrogación desde 19 de setembro de 2010)] polo xa sinalado: REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_22308.htm

____________________


O Artigo 35.1 do antigo Regulamento [Decreto 3151/1968, de 28 de novembro, aproba o Regulamento de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. B.Ou.E. 27 decembro de 1968.
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reat.htm

di:

Artigo 35º.- Paso por zonas.

1. Bosques, árbores e masas de arboledo.

Non son de aplicación neste caso as prescricións de seguridade reforzada establecida no artigo 32.

Para evitar as interrupcións do servizo e os posibles incendios producidos polo contacto de ramas ou troncos de árbores cos condutores dunha liña eléctrica, deberá establecerse, mediante a indemnización correspondente, unha zona de curta de arboledo ambos os lados da liña, cuxa anchura será a necesaria para que, considerando os condutores na súa posición de máxima desviación baixo a acción da hipótese de vento a) do apartado 3 do artigo 27, a súa separación da masa de arboledo na súa situación normal non sexa inferior a

1,5 Ou/100 metros

Ou = Tensión nominal en kV. da liña superior.

cun mínimo de 2 metros.

Igualmente deberán ser cortados todas aquelas árbores que constitúen un perigo para a conservación da liña, entendéndose como talles os que, por inclinación ou caída fortuíta ou provocada, poidan alcanzar os condutores na súa posición normal, na hipótese de temperatura b) do apartado 3 do artigo 27.

O concesionario da liña estará obrigado a esixir periodicamente que se efectúen as operacións de curta e poda necesarias na zona de protección sinalada.

Referencias:
[*]temperatura b) do apartado 3 do artigo 27 [Condutores] "b- Hipóteses de temperatura. Sometidos á acción do seu peso propio, á temperatura máxima previsible, tendo en conta as condicións climatolóxicas e de servizo da liña. Esta temperatura non será en ningún caso inferior a 50° C".
______________

Fonte: Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Albacete

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/i_electricidad.htm
_______________

20090315

"Por unha democracia do territorio", Manifesto da Coordinadora Cidadá en Defensa do Territorio

MANIFESTO "POR UNHA DEMOCRACIA DO TERRITORIO" DA COORDINADORA CIDADÁ EN DEFENSA DO TERRITORIO

Desde a Coordinadora Cidadá en Defensa do Territorio, integrada por máis 600 colectivos de todo o Estado español, denunciamos que:

Atopámonos ante un feito histórico: nunca na historia europea produciuse unha ocupación do chan tan extrema polas súas dimensións e o seu impacto como a que ten lugar actualmente en todo o territorio español. Trátase do maior espolio social, ambiental e cultural da historia europea. O Estado Español está sometido a un desorde territorial sen precedentes, é un dos estados desenvolvidos que peor xestiona o seu territorio, cunha ausencia total de cultura do territorio e un estado de excepción en política urbanística que se basea no beneficio económico desmesurado e cortoplacista de quen promoven a construción. Podemos dicir que o Estado Español é Marbella: Marbella é o paradigma da situación que afecta a todo o territorio e do déficit democrático do Estado. As distintas administracións autonómicas, en lugar de actuar regulando e recortando os crecementos desmesurados de cada municipio tenden a lexitimalos, carecendo o territorio dunha ordenación mínima que permita unha sustentabilidade ambiental, unha estructuración social e unha administración global dos recursos.

Tal como desvelan numerosos informes oficiais (en particular mencionamos o Informe de Cambios de Ocupación do Chan do OUSE de 2006) en España consómese máis cemento e constrúese máis que no Reino Unido, Francia e Alemaña xuntos e a metade que en EEUU. En 2005 construíronse no Estado Español máis de 800.000 vivendas e en 2006 chegou ás 900.000, consumindo cada ano a superficie equivalente a 50.000 campos de fútbol. Desde 2000 construíronse 4 millóns de vivendas. Actualmente, segundo os nosos cálculos, no Estado Español estase recalificando chan para máis de 20 millóns de vivendas que duplicarían o parque inmobiliario do Estado, das que máis de 10 millóns poderían construírse nos próximos 10 anos. Hai á súa vez unha precariedade xeneralizada de recursos, en particular da auga, que fan inviables a maior parte dos desenvolvementos previstos. O problema afecta a todo o territorio, damos a continuación algunhas cifras de previsión de desenvolvemento de zonas especialmente castigadas: a Comunidade de Madrid (máis de dous millóns de vivendas previstas), A Comunidade Valenciana (máis dun millón), Murcia (máis de 800.000), Almería (preto de dous millóns), Málaga (máis dun millón), a costa galega (650.000), sen esquecer o resto de comunidades autónomas, da costa, o interior e a illas. Por todo iso concluímos que:

A cuestión urbanística é o problema máis grave do Estado Español


Un dos maiores problemas sociais:

O actual crecemento urbanístico profunda as diferenzas na estrutura social, acentuando vellas e novas desigualdades. O modelo inmobiliario español extrema a división económica e social do espazo, favorecendo os procesos de segregación e producindo unha desestruturación territorial que, finalmente, tradúcese nun empeoramento ostensible das condicións de vida. O modelo territorial que se está configurando é de crecemento difuso e fragmentado e xera unha enorme necesidade de mobilidade motorizada privada. Xéranse modelos urbanos antisociais, coa proliferación de enormes cidades-urbanización, cun modelo de elevado consumo de recursos, que á vez que destrúen a paisaxe e o medio natural xeran tecidos urbanos desmembrados e fan desaparecer o espazo público, deixando como única alterativa os centros comerciais e de lecer e o consumo privado. A especulación urbanística converteu unha parte importante do territorio español nun ámbito privilexiado de actuación das mafias internacionais. Doutra banda, as características urbanísticas de moitos dos novos desenvolvementos, auténticas cidades pantasma de segunda residencia faltos de equipamentos e servizos, favorecen a aparición de novas formas de inseguridade cidadá, cada vez máis frecuentemente combatida con inquietantes políticas de seguridade que buscan converter a cada veciño nun policía.

A deterioración da calidade de vida chega a afectar á saúde pública, dado o estado terceiromundista de saturación do saneamento e a proliferación de verteduras contaminantes en todo o país. O uso intensivo de recursos case inexistentes como auga eleva este problema a unha categoría de primeira orde e converte a política hidrológica nunha guerra entre promotores de chan e un engano masivo á cidadanía.

Promóvense as grandes infraestruturas que posibilitan a especulación do territorio (autoestradas, trens de alta velocidade, aeroportos, portos), a miúdo con subvencións millonarias da UE, mentres se acrecenta un estado de precariedade xeneralizada en todas as infraestruturas básicas e os servizos que o cidadán necesita.

O Estado Español é un dos territorios con máis vivendas baleiras e onde máis vivendas se constrúen por habitante e con todo é tamén un dos estados onde a vivenda é máis inaccesible: desde 1997 os prezos da vivenda duplicáronse; a espiral especulativa infla artificialmente o prezo da vivenda ata facela inaccesible para enormes sectores da poboación á vez que empeoran as condicións de vida ao saturarse as infraestruturas e masificarse o territorio. O crecemento proposto non pode xustificarse en termos de demanda de vivendas xa que unha parte significativa de devandita demanda é puramente especulativa.

Ao problema da vivenda hai que engadir o drama humano de quen son desaloxados por non poder pagar a hipoteca, un problema cada día maior, así como os abusos relacionados con expropiacións forzosas e recualificacións, o mobbing inmobiliario, e doutros tipos. Podemos falar de millóns de vítimas dos abusos urbanísticos no Estado Español.

a cidadanía son vítimas sistemáticas desta situación, atopándose nunha posición de crecente precariedade ante os abusos urbanísticos e as estafas. A persoa compradora de vivendas atópase afectada por unha situación de estafa xeneralizada xa que, como demostra o informe da Asociación de Usuari@s Bancarios Ausbanc de 2005, o 98% da publicidade da industria inmobiliaria é enganosa.

Os dereitos cidadáns á participación na planificación territorial e urbanística son sistematicamente lesionados ao porse dificultades de toda índole e promoverse un clima de desinformación xeneralizada no que a propia administración practica unha demagoxia desarrollista segundo a cal este modelo insostible e destrutivo de crecemento beneficiaría a tod2s, o que induce a que a gravidade da cuestión non sexa recoñecida actualmente pola sociedade.


Un dos maiores problemas ambientais:

O territorio está sometido desde fai décadas a un proceso de urbanización salvaxe que destruíu enormes sectores de forma irreversible, en particular a case totalidade da costa e a contorna das grandes urbes, e cada vez máis outros sectores do interior. O Urbanismo desaforado é motor constante de destrución de especies vexetais e animais protexidas, así como de xacementos xeolóxicos protexidos.

O actual crecemento caracterízase por unha explotación intensiva do territorio, recalificando enormes superficies de terreo para uso residencial, cun alto consumo enerxético e coa proliferación de modelos insostibles, como o campo de golf, que levan un elevado consumo de recursos.

Doutra banda o consumo desmesurado de recursos pon ao urbanismo como principal causa do aumento de emisións de CO2 no Estado Español, e polo tanto como principal contribuínte ao cambio climático, coa imposibilidade de controlar as emisións a medio prazo se non se detén drasticamente o crecemento.


Un dos maiores problemas culturais:

Estanse destruíndo valores e acenos de identidade fundamentais da cultura: a paisaxe, a cultura local e a contorna natural, que son remplazados polo formigón e o modelo estandarizado, insostible e globalizado dunha cultura de masas ultraliberal baseada no beneficio económico cortoplacista.

O desenvolvemento urbanístico é seica a maior fonte espolio cultural de España, ao destruírse sistematicamente xacementos arqueolóxicos, edificios e lugares de interese cultural, ademais de propia paisaxe. O caso recente da cidade visigoda de Toledo é só a punta do iceberg. No Levante Almeriense, por exemplo, hai máis de 500 xacementos arqueolóxicos ameazados pola construción.

A asimilación total nunha cultura globalizada e estandarizada ten como consecuencia o borrado de todos os aspectos significativos da cultura, empezando por ese patrimonio irrecuperable que é o natural e paisaxístico, pero tamén co borrado de todas as formas de especificidad cultural, con consecuencias como a perda da soberanía alimentaria. A realidade complexa do territorio se subsume violentamente nun modelo estandarizado, importado do mercado anglosaxón e estadounidense, que xera enormes conflitos coa especificidad territorial, mediambiental, social e cultural.


Un dos maiores problemas económicos:

Ao estar hipercentrada no desenvolvemento urbanístico a economía española está gravemente desequilibrada, coas consecuencias dun incremento da inflación, unha redución da produtividade, unha detracción de capitais e recursos humanos que deberían investirse noutros sectores, cos riscos enormes do estalido da burbulla inmobiliaria, coa imposibilidade material de alimentar a economía do país desta fonte a longo prazo e co crecemento desmesurado da economía mergullada que representa, segundo o ministerio de Facenda, o 20% do PIB español, co 26% dos billetes de 500 ... da zona euro circulando no Estado Español. A década de crecemento do mercado inmobiliario español tirou do emprego e o consumo pero os expertos temen que o mercado se encamiñe cara a unha aterraxe brusca que podería repercutir no resto da economía nacional, o 20% dos catro millóns de novos postos de traballo que se crearon no país foron no sector da construción, que é un dos máis importantes no Estado Español xa que representa máis do 10% da produción económica do Estado.

O desenvolvemento económico do Estado NON PODE xustificarse de ningún modo no desenvolvismo salvaxe que está acabando co noso patrimonio e os nosos recursos. O goberno ten a obrigación inmediata de promover un modelo de desenvolvemento económico radicalmente distinto, que non estea baseado no ladrillo.

A desaparición da agricultura e a gandería e doutras formas de industria e comercio local, elimina as fontes alternativas e a diversificación da produtividade, pondo o territorio unicamente ao servizo da especulación do chan.

Trátase dun modelo de crecemento que está afectando xa á propia industria turística: o informe de Exceltur de 2005 sobre o impacto do desenvolvemento urbanístico na industria turística demostra que se trata dun modelo devastador para o turismo de calidade, xa que destrúe os valores do territorio e fomenta unha masificación sen precedentes.

Estase creando un modelo económico e produtivo crecientemente insostible. O Estado Español é o territorio do mundo co maior déficit en conta corrente. Importamos moito máis do que exportamos e isto está xerando unha débeda financiada polo momento pola enorme entrada de capitais foráneos que acoden ao Estado ao investimento inmobiliario.

Doutra banda, como se sabe, o Estado Español estase convertendo nun dos estados principais do mundo en lavado de diñeiro negro que se realiza a través do negocio inmobiliario.

Para rematar, o desembarco da inmobiliairas no sector enerxético pode expor un grave problema de forte subida de tarifas para facer fronte ao endebedamento adquirido.


Un dos maiores problemas políticos:

Segundo o tribunal de contas unha terceira parte do financiamento dos partidos políticos é ilegal e procede principalmente da especulación urbanística, isto converte á cuestión urbanística na cuestión que máis ampla e profundamente implica a todas as forzas políticas maioritarias na corrupción. O estado de corrupción xeneralizada -ejemplificado no paradigma de Marbella- das administracións municipais e autonómicas, así como de sectores do poder xudicial, a banca e a industria inmobiliaria, entre outros, atopan no urbanismo o seu principal ou o seu único eixo e representa a maior agresión que se produciu á nosa democracia, socavando os seus valores ata límites inaceptables nun estado de dereito e expondo unha deterioración sen precedentes das institucións democráticas.

Á súa vez o arraigamento sen precedentes das mafias internacionais no territorio español é un dos maiores desafíos políticos da historia da democracia, en particular se temos en conta que segundo o Fiscal da Audiencia Provincial de Málaga existe un pacto entre sectores da administración e as mafias internacionais para que estas blanqueen impunemente o seu diñeiro no Estado, coa condición, suspuestamente, de que non cometan crimes no noso territorio e colaboren na loita antiterrorista.

O modelo de crecemento descrito é claramente anticonstitucional, ao promoverse a especulación desenfreada do chan, atentando sistematicamente contra o interese xeral, á vez que se dificulta ao cidadán o acceso a unha vivenda digna:

"Artigo 47 da Constitución Española: Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación".


A causa desta situación, única no mundo, é:

1. Que desde o s.XIX no Estado Español, e cada vez máis, a lei favorece a especulación e desampara ao cidadán, habendo creado un estado de excepción en política urbanística único no mundo, onde, ademais, a falta de control e a opacidade alentan a corrupción:
 • plusvalias aos propietarios do chan desde o S. XIX
 • aproveitamento futuro de chan desde 1956
 • convenios urbanísticos desde 1960
 • lei de chan do 98
 • axentes urbanizadores desde o 2003 (etc., etc.)
2. Que nesta situación a lei desampara ao cidadán e ao territorio: ou non se aplica, ou é lenta, ou é insuficiente.

3. Que a este estado de excepción viñeron a refuxiarse e alimentarse: os fondos de investimento internacionais, as mafias, a industria turístico-inmobiliaria de masas, o financiamento ilegal de partidos, entre outros, hipercentrando a economía do pais, xerando unha situación de destrución irreversible do territorio descontrolada e desmesurada, sen parangón no mundo.

4. Que nesta situación a administración promoveu expresamente e permitido un modelo territorial depredador, especulativo e destrutivo.


Que é imprescindible para frear a corrupción e a especulación:

Un plan integral e drástico, posiblemente un pacto de estado, social e político, que contemple as seguintes

75 MEDIDAS CONTRA A ESPECULACIÓN, A CORRUPCIÓN, OS ABUSOS URBANÍSTICOS E A DESTRUCIÓN TERRITORIAL E POR UN NOVO MODELO DE DESENVOLVEMENTO

repartidas en catro liñas de actuación esenciais:

1. Eliminar todas as figuras legais que favorecen a especulación (convenio urbanístico, axente urbanizador, plusvalías a mans privadas, etc.) e fortalecer os mecanismos contra a especulación e a corrupción.

2. Unha lei rápida contra os abusos urbanísticos e ambientais e Sentenzas exemplares.

3. Medidas drásticas para frear o urbanismo salvaxe: Moratoria xeral na recualificación (ata que se ocupen os 3 millóns de vivendas baleiras que hai), crecemento cero para todos o municipios que creceron máis do 10% na última década, limitar o crecemento ao 10% do chan urbano actual por cada década en os municipios que creceron menos do 10% en lá ultima década; e retirada de competencias urbanísticas aos concellos e autonomías que promovan o urbanismo salvaxe.

4. Unha alternativa económica e unha nova cultura de ordenación do territorio para España.


1.Eliminar todas as figuras legais que favorecen a especulación e a corrupción e crear outras que a impidan ou dificulten expresamente, para iso o estado debe esixir a toas as comunidades autónomas a trasformación das súas normativas ou no seu caso recuperar as competencias necesarias para iso, se a comunidade autónoma non accedese.
 1. As plusvalías da recualificación do chan deben ir a mans públicas.
 2. A eliminación das figuras do convenio urbanístico e do axente urbanizador.
 3. Eliminar a figura do aproveitamento futuro de chan.
 4. A derrogación da lei de chan estatal actual, unha normativa ultraliberal importada de EEUU na que todo o chan é por definición urbanizable, e o retorno ao modelo europeo de lei de chan no que este é por definición protexido.
 5. A derrogación da actual lei de expropiación e a elaboración dunha nova lei que impida os abusos que actualmente se cometen por vía da expropiación forzosa.
 6. A elaboración dunha nova lei de financiamento municipal que outorgue aos concellos novas fontes de financiamento.
 7. A elaboración dunha nova lei de financiamento de partidos que regule a finanaciación ilegal e a proveniente da construción e a especulación do chan.
 8. Fiscalidade sobre vivendas baleiras, que pode servir tamén como financiamento alternativo para os concellos.
 9. Mecanismos de vixilancia estatais e comisións de seguimento.
 10. Comisións técnicas alleas a calquera signo político.
 11. Potenciar os consellos autonómicos de urbanismo
 12. Reducir a marxe de discrecionalidad dos planificadores
 13. Os dereitos e deberes dos distintos suxeitos deben establecerse na lei e non en pactos e convenios.
 14. Recuperar, por parte das comunidades autónomas, as posibilidade de suspender as licenzas urbanísticas, eliminada pola sentenza 46/92 do tribunal constitucional por non estar incluída na lei de bases de réxime local.
 15. A posta en práctica rigorosa das normativas relativas ao Patrimonio municipal de chan
 16. Desenvolver novos mecanismos de control público desde o Ministerio Fiscal.
 17. Obrigatoriedade de realizar unha declaración anual de bens dos cargos electos e de libre designación dos Concellos, se é que existen, e dos seus familiares directos, con acceso público.
 18. Compromiso político dun pacto anticorrupción, que inclúa a destitución inmediata de calquera cargo electo ou de libre designación, que estea imputado, procesado ou condenado pola xustiza.
 19. Modificación legal para facer responsable económico directo aos cargos públicos que aproben plans ou obras ilegais, e aos técnicos que as informen favorablemente. Esixir o pago dos gastos do seu defensa aos cargos públicos que sexan condenados, á marxe das súas responsabilidades penais.
 20. Potenciación das fiscalías anticorrupción e contra os delitos ambientais e urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear xulgados provinciais especializados neste tipo de delitos.
 21. Regular o papel da banca na especulación.
 22. Desenvolver unha cultura da transparencia destinada a informar ao cidadán de cada paso na xestión do chan, incluíndo medidas como colocar pancartas en solares afectados.
 23. Unha transformación no financiamento europeo que se destina a miúdo a grandes infraestruturas e proxectos que favorecen a especulación do chan e o desenvolvemento urbanístico insostible, mentres se descoidan sistematicamente as infraestruturas destinadas a manter e mellorar a calidade de vida do cidadán, que se atopa nunha situación de precariedade crecente.
 24. Prohibición de venda dos aproveitamentos urbanísticos dos Concellos e de chans públicos para usos que non sexan equipamentos públicos ou vivendas protexidas.
 25. Prohibición de Modificacións Puntuais que teñan por obxecto reclasificar chans non urbanizables a urbanizables, ou recalificar chans terciarios, industriais, de equipamentos, zonas verdes... a usos residenciais.
 26. Obrigatoriedade de construción dos equipamentos con carácter previo aos desenvolvementos inmobiliarios.
 27. Mecanismos para regular que a especulación do chan prodúzase de forma masiva en mans de moi poucos propietarios (por exemplo, seis promotores son donos de case 200 millóns de metros cadrados en Madrid).
 28. Os informes do tribunal de contas deben ser vinculantes.
 29. Hai que tipificar os reparcelamentos como delito urbanístico.
 30. As eleccións municipais deben ser con listas abertas e independentes de partidos, constituídas por habitantes do municipio.

2. Reforzar e axilizar substancialmente as leis, que actualmente desamparan ao cidadán e ao territorio.
 1. A creación de unha lei rápida, como no caso da lei de xénero, que permita a actuación áxil da lei nos abusos urbanísticos e ambientais, tanto na prevención como na penalización e paralización.
 2. A aplicación das leis existentes destinadas ao control do desenvolvemento urbanístico, a defensa do medioambiente e a loita contra a especulación do chan, que se vulneran sistematicamente, a articulación de mecanismos legais que poñan en práctica o artigo 47 da constitución e persigan expresamente a especulación,
 3. Sentenzas exemplares en todos os casos abertos na actualidade.
 4. Reforzar e ampliar as fiscalías de urbanismo e medioambiente e as de anticorrpución.
 5. Reforzar e ampliar os contigentes de garda civil e as medidas para detectar as fraudes, as construcións ilegais e outros tipos de delitos.
 6. O cumprimento das directivas europeas de medio ambiente.
 7. A posta en práctica de mecanismos de información e participación cidadá reais, a integración da coordinadora e os outros organismos representantes da cidadanía nos órganos consultivos de cada proceso da planificación territorial e a posta en práctica de mecanismos de denuncia efectivos das infraccións administrativas en que a administración incorre sistematicamente lesionando o dereito cidadán á participación.
 8. A articulación e posta en práctica de normativas estritas e medidas de vixilancia contra a publicidade enganosa e a publicidade ilegal, que obriguen a un seguimento de cada proxecto que se publicite no mercado no ámbito nacional, internacional e internet e o endurecemento dos procedementos de obtención de permisos para a colocación de valos e bandeirolas publicitarias.
 9. Facilitar o exercicio da acción pública ás asociacións entre cuxos fin atopar a defensa da legalidade, do territorio e/ou do medio natural, así como a esixencia de responsabilidade aos membros de devanditos tribunais e fiscalías se fixesen abandono das funcións encomendadas.
 10. Participación dos colectivos cidadáns en plenos e consellos territoriais
 11. Desenvolver mecanismo para unha democracia directa e participativa que incentive a responsabilidade cidadá.
 12. Medidas contra o mobbing inmobiliario.
 13. Medidas contra clausulas abusivas de contratos das promotoras.
 14. Aluguer forzoso de vivendas baleiras.
 15. Aumento da vivenda social e protexida.
 16. Desenvolver mecanismos de defensa dos integrantes de colectivos ameazados.
 17. Un cambio de cultura en xuíces e fiscais: estes deben traballar sempre e só ao servizo do interese xeral. Para iso débense elaborar mecanismos de control e prevención dos casos de prevaricación.
 18. Esixencia de que se cumpran as sentenzas de demolición e recuperación e denunciar a súa incuplimiento
 19. Impedir os desaloxos por non poder pagar hipotecas

3. Medidas urxentes para frear a situación actual de destrución territorial e precariedade cidadá:
 1. Moratorias nas recalificaiones e nos distintos ámbitos da planificación urbanística. municipal e autonómica, en particular onde non estean garantidos os recursos básicos como a auga e en particular moratorias na construción de campos de golf e resorts e novas estacións de esquí.
 2. Crecemento cero de novas vivendas en todas os municipios que han experiementado un crecemento superior ao 10% na última década, en todas as zonas saturadas ou con problemas de abastecemento hídrico; e crecemento cara a dentro das cidades, utilizando o enorme continxente de vivenda baleira e cunha rexeneración coherente dos centros urbanos que así o necesiten;
 3. Límitar o crecemento nos municipios que tiveron desenvolvemento escaso ao 10% do chan urbano en cada década e limitalo en todo caso ao 10% de crecemento vexetativo en ultímaa década.
 4. Retirada de competencias urbanísticas como medida de castigo e co fin de impor un control a aqueles concellos e autonomías que promovan un desenvolvemento extremadamente insostible e contrario ao interese xeral.
 5. Limitar as competencias municipais
 6. Crear unha axencia estatal que controle o desenvolvemento urbanístico.
 7. Ocupación das vivendas baleiras, mediante aluguer ou venda.
 8. Emisión de débeda pública para comprar chan cualificado durante os últimos cinco anos a prezo de escritura pública e garantindo un beneficio dun 10% anual.
 9. Os crecementos urbanísticos deben realizarse como ampliación dos actuais núcleos urbanos, recollendo estritamente a filosofía respecto diso das Directrices Xerais de Ordenación, prohibindo as urbanizacións segregadas dos núcleos urbanos.
 10. Aumento da Servidume de Protección do Dominio Público Marítimo Terrestre dos 100 metros mínimos que prescribe a lei aos 500 metros, para blindar a fronte litoral contra as presións especulativas, este aumento poderíase realizar onde non haxa núcleos urbanos consolidados.
 11. Retirada total ou parcial das competencias sobre chan que non sexa urbano aos Concellos.
 12. A posta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, na súa maioría inexistentes ou insuficientes, que deberían levar recortes masivos na maioría dos desenvolvementos previstos polos Plans Xerais de Ordenación Urbana, os Plans Parciais e as modificacións de Normas Subsidiarias municipais.
 13. A posta en práctica obrigatoria de plans de infraestruturas básicas (auga, saneamento, tráfico, rede eléctrica) e de servizos, que emenden os déficits existentes e cubran as necesidades futuras, previos a calquera novo desenvolvemento.
 14. Frear o desenvolvemento das macroinfraestructuras da especulación, (grandes autovías, portos, aoerpuertos e trens de alta velocidade).
 15. A posta en práctica de solucións urxentes para a proliferación e o asentamento das mafias internacionais en España, que conduzan á súa erradicación.
 16. Medidas drásticas protección do patrimonio arqueolóxico e cultural.
 17. Medidas drásticas protección do patrimonio natural e paisaxístico.
 18. Ampliación dos espazos naturais protexidos e creación de franxas de amortiguamiento de polo menos 5km onde non se poida construír e si desenvolver actividades de gandería.
 19. Maior control legal e administrativo sobre as verteduras derivadas da construción, demolición e obras públicas, especialmente os que a lexislación europea considera verteduras perigosas.
 20. A execución efectiva da lei de Montes.

4.Pór en práctica de forma inmediata alternativas económicas e outros modelos de desenvolvemento que poidan estar plenamente operativos no prazo máximo de dous anos.
 1. A posta en práctica de alternativas económicas e dun modelo de transición a esas alternativas que permitan abandonar a construción como principal fonte de emprego precario e temporal e de ?riqueza? para uns poucos
 2. A posta en práctica de modelos de desenvolvemento e dunha cultura do territorio que respecten e reforcen os valores sociais, ambientais e culturais do territorio español e cada unha dos seus partes, que defenda e protexan expresamente os valores do territorio e a súa complexidade como patrimonio esencial.
 3. A posta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, na súa maioría inexistentes ou insuficientes, e dunha achaiadura estratéxica, que debería levar recortes masivos na maioría dos desenvolvementos previstos polos Plans Xerais de Ordenación Urbana, os Plans Parciais e as modificacións de Normas Subsidiarias municipais.
 4. Potenciación do chan non urbanizable, protexido ou rústico como principal valor do noso territorio e facilitar a posibilidade da recualificación de chan urbano a chan rústico ou de protección ambiental.
 5. A posta en práctica de plans de renovación drásticos dos sistemas de saneamento en todo o territorio.
 6. A aposta forte pola investigación e promoción de enerxías renovables e a regular a mobilidade motorizada e todas a fontes de consumo intensivo de recursos.

Nada disto estase promovendo actualmente desde o goberno. As medidas adoptadas ata agora son mornas, totalmente insuficientes e non serven para atallar a situación, son meras pantallas electoralistas. O anteproxecto de lei de chan é inaceptable e serve para intensificar moitas das barbaries actuais.

.... Por que?: porque os partidos políticos non queren deixar de financiarse coa construción e os corruptos non queren deixar de roubar. Preguntámonos se existe seica un "pacto de non agresión" entre o PP e o PSOE, principais aínda que non únicos partidos implicados na corrupción, para impedir que salga á luz a realidade da corrupción en España en toda a súa magnitude.

Quen é responsable desta situación:
 • A administración municipal, por ser o eixo da corrupción, a especulación e a desorde territorial;
 • A administración autonómica, que ten a competencia de ordenar o territorio;
 • A administración central, por non adoptar medidas fronte a un problema desta magnitude;
 • Todos os partidos políticos, por ser axentes activos na corrupción e a especulación,
 • Todos políticos corruptos, que ceden ás ?ofertas? e presións de promotoras, mafias e outros axentes.

Esiximos: A intervención inmediata e tallante do goberno Español e de todas as autonomías, da UE, a ONU, a Unesco e todos os organismos internacionais competentes para frear esta destrución sen precedentes.

As democracias sucumben pola corrupción. Ata cando esta situación?...

Facemos un chamamento a TODA a cidadanía

CONTRA A ESPECULACIÓN E A CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
EN DEFENSA DO TERRITORIO
POR UNHA VIVENDA DIGNA
POR OUTRO MODELO DE DESENVOLVEMENTO
EN DEFENSA DA DEMOCRACIA
TODOS XUNTOS PODEMOS PARALOS
TODOS XUNTOS DEBEMOS PARALOS

GOBERNE QUEN GOBERNE
O TERRITORIO NON SE VENDE

A Coordinadora Cidadá en Defensa do Territorio, creada o 1 de abril de 2006, é unha entidade de ámbito estatal integrada por máis de 600 colectivos cidadáns, ecoloxistas, veciñais, culturais e doutra índole, por persoas, e por outras coordinadoras de ámbito autonómico e provincial, de todo o Estado Español, co obxectivo de crear un novo movemento cidadán co espectro máis amplo posible, baseado na convicción de que todos xuntos podemos parar esta tolemia. Non forman parte da CCDT partidos políticos, empresas nin sindicatos maioritarios.

Que facemos?:
 • crear redes de coordinación de miles de asociacións en todo o estado
 • mobilizacións, manifestacións e actos de protesta
 • denuncias pola vía administrativa e legal
 • accións de face ao parlamento europeo, o goberno español e as autonomías
 • campañas de información ao cidadán
 • elaboración de informes
...e moito máis...

¡Úneche a nós nas próximas campañas estatais!
¡Asina a túa adhesión ao manifesto!

Contactos:
correio-e: prensa@nosevende.org
Tel: 687 558 436
web: http://www.nosevende.org

Enlace orixinal co Manifesto da Coordinadora Cidadá en Defensa do Territorio:

"Por unha democracia do territorio"

___________________

Enlace relacionado:

Colectivo Ártabra 21: O "Informe Auken", un demoledor documento contra o urbanismo salvaxe no Estado Español, aprobado o 11 de febreiro polo Comité de Peticións da UE
__________________________

20090311

Borrador do escrito: Alegacións ao “Proxecto sectorial plataforma loxística, empresarial e portuaria de Ferrol e ao seu informe de sustentabilidade ..

Borrador do escrito: Alegacións ao “Proxecto sectorial plataforma loxística, empresarial e portuaria de Ferrol e ao seu informe de sustentabilidade ambiental”

A ATENCIÓN DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Polígono das Fontiñas
Area Central s/n
15781. Santiago de Compostela


ASUNTO: Alegacións ao “Proxecto sectorial plataforma loxística, empresarial e portuaria de Ferrol e ao seu informe de sustentabilidade ambiental” (D.O.G. 28.1.2009)

............................. con DNI .................. , actuando en representación de ADEGA(Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) con enderezo-para os efectos de notificación Delegación de ADEGA-Trasancos, Apdo 481, 15480 Ferrol, comparece e como mellor proceda en dereito,

EXPÓN:

Que por medio do presente escrito ADEGA(Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) na delegación de Trasancos formula alegacións ao “Proxecto sectorial da plataforma loxística, empresarial e portuaria de Ferrol e ao seu informe de sustentabilidade ambiental” (D.O.G. 28.1.2009).

A) ALEGACIÓNS POR AFECTACIÓN DE ZONAS PROTEXIDAS:

A-1) . Na zona onde se quere realizar a plataforma loxística e empresarial , están as paraxes naturáis de Mandiá que son das mellores zonas conservadas do interior do concello de Ferrol. A actuación proxéctase nunha zona cualificada maioritariamente, no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ferrol como Solo Rústico, afectando tamén a Solo Non Urbanizable de Protección de Ribeira e Paisaxe Agraria, así como outra de Protección de Monte e Paisaxe. O propio proxecto , define unha serie de zonas que son obxecto dunha protección especial como son
a) Zonas de protección de ribeira e paisaxe agraria
b) Zonas de protección de monte e paisaxe forestal
c) Ben Natural:- Punto panorámico de Santa Uxía de Mandiá
-Sistema hidrográfico:
*Val de Mandiá
*Val de Aneiros-Pazos-A Sardiña e o Rego de Vilasanche .

No caso de levar adiante o proxecto este terreo habería que “recalifica-lo” e perdería o seu actual valor medioambiental, paisaxístico e de ben natural.

A-2). No “Catálogo de Bens Naturais” incluído no PXOM do Concello de Ferrol, vén recollido o val de Mandiá, dentro do Sistema Hidrográfico de especial interese polas súas características naturais. Neste Sistema protéxense os regos menores asociados, o recurso hidrolóxico, a vexetación de ribeira e o sistema de prados e labradíos inmediatos.

B) ALEGACIÓNS POR AFECTACIÓN DE ESPAZOS NATURÁIS E CUNCA HIDROGRÁFICA

B-1). A zona de Mandía está o mellor humidal de interior do concello de Ferrol que desaparecería con esta actuación; ademais está a cabecera de cunca do río da Sardina, varios regos(Ferreiro, Pazo e Taboada) e especies animáis e vexetais protexidas

B-2). A zona de actuación, afecta ao regato dos Corgos e inderectamente ao Rio Citula que está adxacente ao ámbito de actuacion. -A actuación na zona e os movementos de terras poden producir severos danos sobre dita cuenca fluvial . Así mesmo, deberá terse en conta as obras de encauzamiento en dous tramos do río Aneiros. Por iso estimamos que tal actuación, estaría en contraposición coa Lei 5/2006 do Parlamento galego para “Protección conservación e mellora dos ríos galegos” . Esta actuación afectaría necesariamente á naturalidade da rede hidrográfica en superficie e subsolo.

B-3). Por outra banda, o río Aneiros (en relación directa coa conexión exterior de saneamiento da proxectada plataforma loxística) acolle un hábitat prioritario (Anexo I da Directiva 92/43/CE), mentres que a zona da súa desembocadura catalógase dentro do Inventario de Humedais de Galicia. Todo este sistema veríase afectado se se realizase dita plataforma loxística.

C) ALEGACIÓNS POR AFECTACIÓN, FLORA E FAUNA PROTEXIDA

C-1). Como o propio proxecto recolle no seu Informe de Sostenibilidade Ambiental (ISA) a actuación afectaría a importante de variedade de especies de anfibios, reptís, aves, peixes e mamiferos, incluídos na directiva Habitats 92/43/CEE e directiva Aves (Directiva79/409) e no o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007, do 19 de abril) e con figuras de protección como “vulnerables” e de “interese especial” Ver Anexo II por exemplo Lontra (Lutra lutra), Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) , Morcego rateiro ( Rhinolophus hipposideros) , Garza pequena (Ixobrychus minutus), Falcón peregrino (Falco peregrinus) , especies catalogadas como vulnerables ; no caso dos reptiles, destaca o Timon lepidus (Lacerta lepida) igualmente catalogado como vulnerable. Ademáis habería que sumar ou impacto sobre a fauna residual da contaminación lumínica, acústica, etc, que suporía ter un polígono industrial na zona.

C-2). Na zona da actuación existen unha serie de fragas de ribeira, constituidas por especies arbóreas cada vez mais escasas na nosa bisbarra, e poden atoparse especies como o bidueiro (Betula sp), ameneiro (Alnus glutinos), freixo(Fraxinus agustifolia), carballo (Quercus robur), espiño branco(Crataegus monogyna), sabugueiro(Sambucus nigra), salgueiro(Salix sp), abeleira(Corylus avellana),etc . Con esta actuación se afectarían o poderían afectarse especies arbóreas de caducifolias, laurifolias, e especies como Crataegus monogyna, Frnagula albus, Pyrus cordata, Malus silvestres, Arbusutus unedo, Ilex aquifolium, Laurus nobilis, etc . A extensión total da zona de fragas de ribeira e de caducifolias onde se quere ubicar a Plataforma Loxística ten una extensión total de 85.256 m2; tendo estas formacións uns coeficientes de ponderación moi altos (ver ISA pag 166) e de alto valor ecolóxico (pag 167 del ISA).

C-3). Como o propio ISA describe na súa páx 164; “como consecuencia de la ejecución de la Plataforma Logística de Ferrol, las comunidades faunísticas de la zona se verán afectadas bien por la destrucción directa o alteración de hábitats y biotopos, lo que conllevará a la pérdida de zonas de reproducción y/o alimentación, bien por el efecto barrera que se puede producir en los desplazamientos (diarios o estacionales) de los animales, impidiéndoles, en algunos casos, completar sus ciclos vitales”.

C-4). Aproximadamente o 50% da zona de actuación, é zona de arbolado e vexetacíón , en concreto está tabulada a superficie arbolada e vexetal nun total de 613.563 metros cadrados polo que esta actuación colaboraría á deforestación da contorna e iría en contraposición contra as medidas a seguir polo Plan Galego contra o Cambio Climático.

D) ALEGACIÓNS POR REPERCUSIÓN SOBRE BENES DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

D-1). Existen varios elementos na zona englobables como figuras de protección de acordo coa Lei 8/1995 do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia e có Decreto 199/1997 do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia, (Ver Anexo III), como o Horreo da Fraga, o Castro de Mandiá GA15036005, o Castro de Vilela GA15036004, o Pazo de Mandiá e a Igrexa e Casa Rectoral. O impacto que presentarían, sería nalgúns casos moderado ou severo . Ao noso entender esta actuación incumpre có artigo 104 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e a súa modificación Lei 15/2004 referente a “Adaptación a ambiente” que din: “non existan nas proximidades do ámbito edificios ou grupos de edificios de carácter artístico, histórico, típico ou tradicional cós que se deban harmonizar as construcións”. Evidentemente unha nave industrial non é ou mais axeitado para construír nas inmediacións dos elementos do patrimonio referidos.

E) ALEGACIÓNS POR POSBILIDADE DE ALTERNATIVAS ACTUÁIS E POR OUTROS CONCEPTOS

E-1). Na realización do porto exterior de Ferrol . tanto na fase I como na fase II crearonse aproximamente 1, 5 millons de metros cadrados, de superficie para uso portuario, loxístico e industrial, (“desafectando” unha zona protexida incluida en Rede Natura 2000) . En nuestra opinión, esa extensa superficie liberada para uso de instalaciones e loxistica de apoio ao porto exterior, sería suficiente para darlle apoio ao propio porto exterior, sen necesidade de danar espazos naturais como se afectarían se se realizase o proxecto referido.

E-2). En íntimo contacto coa zona onde se quere proxectar a plataforma loxística hai importante superficie de solo industrial baleiro (Polígono industrial de Leixa, fase IV do poligono industrial do Rio do Pozo,..), e tamén bastante preto están os polígonos das Lagoas(Narón), Vilar do Colo (Fene), etc. En total xunto á zona de actuación prevista, e en zonas máis ou menos proximas, hai un total de 9 polígonos industriais construídos con importante superficie baleira e que se podería utilizar para os usos do presente así como outros 4 en proxecto. (ver pax 22 do proxecto). De feito a comarca de Ferrolterra é a comarca galega con máis superficie de chan industrial (pódense revisar as hemerotecas e datos oficiais).

E-3). O porto “interior” de Ferrol vaise a manter operativo, polo que gran parte dos dispositivos empresariais e loxísticos que dispon dito porte poden manterse comúns tanto para o porto exterior como para o porto interior co conseguinte aforro de diñeiro, medios e de non danar máis espazos naturais.

E-4). Nesta etapa en que estamos onde hai unha importante crise de produción de alimentos e agrocombustibles, o realizar un parque empresarial nesta zona, afectaría irreversiblemente a unhas das zonas máis fértiles da comarca. Como o propio ISA especifica “..se producirá la pérdida de suelo con alto valor productivo, dado que la mayor parte de la superficie de la zona de actuación se corresponde con suelo de clase agrícola III. Por lo tanto, se obtiene un impacto severo” (pag 169 ISA).

E-5). No propio ISA recóllese que o nº total de impactos positivos deste proxecto se evalúa en 18 e o de negativos en 65 . Como pode verse o balanzo e claramente negativo.

E-6). Como o propio estudo de Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)apunta no seu pagina 46 “se trata de una zona, que según el Plan Hidrológico de Galicia –Costa, presenta riesgos o posible inundación”, o que non parece que sexa o sitio ideal para ubicar unha plataforma loxística ou polígono industrial. De feito, gran parte do proxecto se ubica no Humedal de Mandiá, o máis grande do interior de Ferrol.

E-7). A actuación sobre a zona tería un gran impacto paisaxístico, cun impacto alto (puntuación 4 sobre 5) tal como detállese no propio ISA .

E-8) A realización de tal proxecto, tería outros efectos negativos, como “perda de calidade do habitat humano para a poboación da zona”, ”perda de solo de alta capacidade agricola” , “aumento da contaminación atmosférica pola circulación de vehículos pola zona”,e “perdas de bens e rendas dos propietarios da zona”,etc

E-9). Neste proxecto os impactos sobre territorio físico , a paisaxe e as afeccións ambientais son moi importantes como: “emisión de gases a la atmósfera”, “emisiones de partículas a la atmósfera”, “niveles de ruido”, “vertidos a las aguas”, “vertidos al suelo”,”generacion de residuos”, etc, e ainda que se tomen medidas correctoras ou preventivas, está claro que o impacto ambiental sobre o entorno desta actuación sería moi notorio .

E-10). Na Fase de execución: Es nesta fase onde se produce o maior número de impactos negativos, dos cales un número importante son de carácter severo e permanentes (..emisión de partículas, transformación do sistema hídrográfico, verquidos, etc,etc), moitos destos impactos defíneos como “permanentes” .Evidentemente proponse unha serie de medidas preventivas ou correctoras, pero en calquer caso non poderá compensar este importante e severo impacto negativo.

E-11). A realización deste polígono industrial e as industrias que alí se ubiquen producirán un aumento das emisións de C02 e unha destrucción irreversible de masas forestáis, humedáis e afectación de ríos, todo iso iria en contra das actuaias recomendacións do IPCC (Intergubernamental Panel of Climate Change) , nas que ademáis de baixar as emisions de C02, é básico o manter as nosas zonas boscosas, ríos e humedáis.

E-12). Como o propio ISA recolle no seu pag 173“Tal y como se ha comentado anteriormente, la ejecución de una obra de esta magnitud en una zona periurbana de la ciudad de Ferrol, y considerando las viviendas próximas al ámbito de la Plataforma, puede derivar en una serie de molestias a la población como consecuencia de las emisiones a la atmósfera, bien en forma de partículas, bien por los gases de la maquinaria empleada y el ruido generado en la propia zona de obras”. Ou presente polígono industrial, en caso de levarse a cabo, estaría nas proximidades do Hospital Novoa Santos e do Hospital A. Marcide .É evidente ou perigo que supón ter un polígono industrial, con posible tránsito o almacenamento de mercadurías perigrosas xunto a estes hospitáis .Ademais en base á lexislación vigente na Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ruído (Lei 7/1997, do 11 de agosto, de Protección contra a Contaminación Acústica, e Decreto 150/1999, de 7 de maio,sobre Regulamento de Protección contra a Contaminación acústica) a proximidade a hospitais están incluídos como zona Á a hora de máximos permitidos de emisión acústica.

E-13). Na análise de alternativas do proxecto, non se inclúe o usar para os fins do mesmo a gran superficie industrial sen utilizar que existe nas inmediaciones do ámbito do proxecto (Fase IV Poligono Rio Pozo. Leixa, Polígono As Lagoas, Polígono Vilar do Colo, Polígono de Leixa,etc, ) e que, ao noso entender podería ser suficiente. (Ven Anexo I

Por todo o exposto SOLICITAMOS

1. Que se teñan formuladas alegacións ao “Proxecto da plataforma loxística, empresarial e portuaria de Ferrol e ao seu informe de sustentabilidade ambiental” (D.O.G. 28.1.2009)” como parte interesada no mesmo, informándonos por escrito en base ó Artigo 43 da Lei 30/92 de Procedemento Administrativo de cantas actuacións e resolucións se practiquen en diante .

2. Que se desestime o“Proxecto plataforma loxística, empresarial e portuaria de Ferrol “( D.O.G. 28.1.2009) por implicar un dano irreversible no espazo natural de Mandiá con destrucción de zona boscosa, de cauces de ríos e a repercusión correspondente á fauna da zona e polo risco que supón ubicar un polígono industrial xunto a núcleos hospitalarios, máxime habendo espacios valeiros en polígonos industriáis próximos.

3. Que se adopten as medidas oportunas para preservar integramente o Humidal de Mandiá e as cuncas dos regos e regatos da zona con fíguras especiais de protección, así como “corredores” para posibilitar el tránsito da fauna da zona

Ferrol 26.3.2009

Atentamente:

............................
ADEGA-Trasancos
Apdo Correos 481 15480 Ferrol
DNI ...........

e-mail:
Tlf

[Para ampliar clicar acima da imaxe]

ANEXO I. Polígonos industriais na proximidade da zona de actuación. Varios deles baleiros ou “semi-baleiros”.

[Para ampliar clicar acima da imaxe]

ANEXO II Listado de especies animais protexidas incluídas dentro da directiva Habitat e directiva Aves que poderían verse afectadas polo proxecto

[Para ampliar clicar acima da imaxe]

ANEXO 3. Listado de elementos arqueolóxicos e construcións de interese cultural amparables pola Lei 8/1995 do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia


Abreviaturas:

-PXOM: Plan Xeral de Ordenación Municipal

-ISA: Informe de Sostenibilidade Ambiental
______________________

20090121

Memoria de Actividades da Delegación de ADEGA - Trasancos

MEMORIA DE ACTIVIDADES DA DELEGACIÓN DE ADEGA-TRASANCOS
de Xaneiro de 2007 a Xaneiro de 2009

2007
 • Participación en la Plataforma del Transporte Sustentable. Ferrol 2007
 • Participación na Plataforma Artabra 21.
 • Constitución e integración na plataforma “Comunidade Menáncaro” 2007
 • Participación en los diversos foros da Axenda 21 local .2007 e de Participación Cidadá.
 • Integración no Consello de Medioambiente. Concello de Ferrol
 • Actividades reivindicativas contra a Planta de Gas de Mugardos, dentro da Asamblea Cidadán.
 • Radio Filispin: Programa “O Souto” de Adega-Trasancos. Presentado e editado por Nés López. Temporada 2007
 • -Reunions e solicitudes á Xunta de Galicia para a protección da Fraga de Menáncaro. (proxexto parado)
 • -Denuncia do proxecto de realización de un campo de golf na zona de Covas, afectando ao LIC “Costa Ártabra”.(proxecto parado)
 • Defensa e actuacions de defensa Parcelaria Covas.
 • Roteiro pola fraga do rio Eume. Marzo 2007
 • Denuncia irregularidades urbanización A Saiña en Valdoviño, e desmonte en zona LIC de Valdoviño. Febreiro 2007
 • Reportaxe-entrevista a Suso L Piñeiro ó presidente de Adega-Trasancos en La Voz de Galicia. Feb.2007
 • Declaración no Dia Mundial dos Humedais. Solicitude protección Humedal de Mandiá. Febrero 2007.
 • Mesa Redonda e Exposición: A Costa Galega: Unha Riqueza a Defender. Fene. Febreiro 2007. Circulo Mercantil. Intervinieron Suso López,, Suso Oca de Adega
 • e Adega Figueroa por parte de Adega
 • Mesa Redonda e Exposición: A Costa Galega: Unha Riqueza a Defender. Mugardos. Marzo 2007. Intervinieron Suso López,, Suso Oca de Adega e Adela Figueroa por parte de Adega
 • Mesa Redonda: O Cambio Climático e medios de comunicación.. Galería Sargadelos. Organización: Fuco Buzán. Interviño Antonio Gª. Febreiro 2007.
 • Mesa Redonda: Pontedeume. Marzo 2007: Medio ambiente e os dereitos das persoas. Organizou Ateneo eumés. Interviño: Nés López. Secretario Adega
 • Xornada de Limpeza de Litoral: 24-marzo.2007. Doniños. Organizou S. Foundation. Colabora ADEGA
 • Mesa Redonda : Piscifactorías: Ventaxas e Inconvintes. Marzo 2007. Galería Sargadelos. Organizou ADEGA, participación de Humberto Fidalgo e Elena Carquijero.
 • Mesa Redonda : Piscifactorías. A Coruña. Maio. 2007 : participación de Humberto Fidalgo.
 • Publicación en la revista CERNA (Revista Galega de Ecoloxía e Meio Ambente), varios traballos en el año 2007-8 sobre temas medioambientales de la zona, planta de gas, Valdoviño,etc, : Humberto Fidalgo, Carlos Outeiro..:
 • Denuncias irregularidades obras de planta de gas Mugardos. Marzo.2007-8 Humberto. Varios medios de comunicación. Roldas prensa 2007 e 2008
 • -Exposición sobre Medio-Ambiente promovida por ADEGA. Obras de Xaquin Marín. Casa da Cultura Fene 2007
 • Día Forestal Mundial. Organizou ADEGA plantación de árbores na ribeira do rio Cádavo, Fene. 22.3.2007.Coordenan: Anton Muñiz e Icia Outeiro…
 • Charla-Coloquio: “Medioambiente e 3ª idade”. Maruxa Espìño. 30.3.2007. Caranza-Ferrol
 • Denuncia construcción ilegal en Valdoviño. Carlos Outeiro. Feita denuncia e demolición ulterior da mesma trala denuncia. Marzo.2007
 • Colaboración na Paralización do Proxecto de Urbanización na Fraga de Menáncaro. 2007. Nota de prensa , roda de prensa e participación no pleno do concello de Ferrol, na “Irregular” aprobación por parte Concello de Ferrol do Plano de Sectorización de Menáncaro. Abril. 2007.
 • Reunions ulteriores có Presidencia de Goberno en Compostela e nota de prensa. Paralisación definitiva. Nov 2008
 • Denuncia construcción irregular no DPMT na Frouxiera, Valdoviño. 2007 Notas de prensa, denuncia á administracions, etc. Carlos. 2007
 • Mesa Redonda e Exposición: A Costa Galega: Unha Riqueza a Defender. Caranza. Xullo 2007 Coordina Suso Oca
 • Problemática actual da ría de Ferrol. Xuxo Piñeiro. Publicación en “Ferrol Hoy”. Marzo. 2007.
 • Día da bicicleta. Tema “Ferrol patrimonio da Humanidade”. Organiza Concello e RadioVoz. Colabora, entre outras entidades: ADEGA-Trasancos. 29.4.2007
 • Colaboración tarefas vixiancias de montes cara o Lume dentro do plan “Defensa do Monte Galego”. Ano 2007. Coordenación : Suso Oca
 • Reunións varias da Comunidade Menáncaro representando a ADEGA, Abril-marzo 2007
 • Idem: Plataforma Artabra 21; Plataforma para a Defensa de Brion e Leixa e Plataforma polo Transporte Sostibel.
 • Publicación: Los vertido ilegales en la comarca. Diario de Ferrol. Suplemento dominicial: Nordesía. mayo 2007. Carlos
 • Publicación “Paisaxes con encanto. “. Diario de Ferrol. Suplemento Nordesía. Xuño. 17.6.2007. Coa participación do Presidente de Adega-Trasancos.
 • Asesoramento a diversos partidos políticos antes das eleccions locais 2007 sobre o plantexamento medioambiental de Adega e propostas de mellora. Febreiro-Maio.2007
 • Roteiro á Illas Cíes (en rlon coa Assemblea ADEGA-nacional). Abril, 2007
 • Manifestación Santiago 6.5.2007 “Rede Litoral Vivo” “Pola Defensa do Territorio. Rolda de prensa previa 4.5 (Ateneo)
 • Bloqueo entrada do gaseiro “Galicia Spirit” na entrada ria Ferrol Concentracións ,, declaracions en medios, roldas de prensa 8-11.maio
 • Manifestacions, movilización, caceroladas,etc, contra la planta de gas e entrada gasieros na ria de Ferrol 12.5.2007- nov 2008
 • Mesa Redonda e Exposición: A Costa Galega: Unha Riqueza a Defender. E Voluntariado do Lume. Neda. Xuño. Intervinieron Suso López,, Suso Oca , Carlos Outeiro . La Voz de Galicia 22.6.2008
 • Dia Mundial do Medio Ambiente : Charla en Biblioteca Pontedeume: O Cambio Climático. Antonio Gª. 13.6.2007
 • Mesa Redonda e Exposición: A Costa Galega: Unha Riqueza a Defender. Urbanismo e Medio ambiente. E Voluntariado do Lume. Valdoviño. Agosto.2007. Intervinieron Suso López, Suso Oca, Carlos Outeiro
 • Mesa Redonda: Voluntariado do Lume. Neda. Setembro.2007. Intervinieron Suso Oca ,
 • Nota de prensa: Solicitude inclusión de Monteventoso e Prioriño no convenio Defensa. Rede Natura. Diario Ferrol 7.9.2007
 • Propostas ante a Xunta de Galiza, da inclusión de novos Espazos para Rede Natura. Actuación conxunta coa SGHN e Verdegaia. Setembro 2007. Noticias nos medios. Diario Ferrol e La Voz de Galicia. 29.8.2007
 • Nota de prensa: Dilixencias do TSXG contra Cuiña por verquidos ilegais en S. Sadurniño. Diario Ferrol 7.8.2007
 • Participación na actividade “Limpeza de fondos mariños”. Mugardos . Setembro. 2007
 • Participación nos XVIII encontros pedagóxicos de Ferrolterra. “A sostenibilidade da natureza : un futuro que educar”. Ferrol .Setembro. 2007
 • Manifestación “Planta de Gas Fora da Ria”. Ferrol 30.9.2007. Diario de Ferrol 1.10.2007
 • Denuncia do “recheo” da mina de As Pontes con auga do Eume para facer unha lagoa artificial. Setembro-Outubro. 2007
 • Denuncias e notas de prensa da afectación das obras do gaseoducto, as Fragas do Eume. Outubro.2007. La Voz de Galicia. 12.10.2007
 • Programa de Compostaxe caseiro en Ferrol, Valdoviño e S. Sadurniño. Diario Ferrol 12.9.2007. Varias reportaxes e novas na prensa 2008 (actividade levada dende ADEGA nacional: Desirée, .etc
 • Denuncias das actuacions con maquinaria pesada nos vieiros do rio Belelle. Outubro 2007.
 • Denuncia e solicitude ó concello de Ferrol, de que se incorporen e protexan zonas de Defensa incluidas na Rede Natura 2000. Notas de prensa. Diario de Ferrol e La Voz de Galicia. 20.9.2007 Setembro 2007. Carlos
 • Denuncia ante a fiscalía e nota de prensa de posible trato de favor irregular por parte da Xunta de Galiza áos propietarios de Reganosa. Humberto Fidalgo. Outubro.2007
 • Apoio á veciñanza de Mugardos pechada no concello de Mugardos en protesta pola planta de gas de Ferrol , colaboración nas actividades, participación peche, etc.
 • Marcha Ferrol-Mugardo de apoio á veciñanza de Mugardos pechada o concello. Diario de Ferrol 8.10.2007
 • Denuncia e colaboración na paralización do proxecto de campo de golf en Covas. Setembro 2007
 • Participación nos encontros Eco-Pedagóxicos. Ferrol. Setembro 2007. Concha Borrerias, Antonio Gª.
 • Denuncia contra o recheo do porto de Cedeira (21.10.2007)
 • Denuncia e nota de prensa: Urbanización “irregular” en Ortigueira. 23 Outubro 2007 , Noticias na prensa
 • Participación nas mesas de estudo e seguimento dos Biocombustibles. Conchi Borreiras e Nés. Ferrol setembro-outubro 2007
 • Participación no foro “Enerxía e Sostibilidade”. Universidade de Coruña-Campus . Outrubro 2007
 • -Protestas ante o xuntanza Foro Gasista Mundial. Planta de Gas Reganosa. 18.10.2008(Diario Ferrol 18.10.2007)
 • Nota de prensa apoio á instalación da SGHN no novo local de Ferrrol. Casa do Coronel. 24.10.2007
 • Denuncia Verquidos no Rio do Tronco (Narón): Diario de Ferrol 3.11.2007.
 • Artigo no Diario de Ferrol. Suplemento Nordesía: “Ríos de Ferrol. A visión ecoloxistas” 4.11.2007. Coa participación do Secretario de Adega-Trasancos.
 • Manifestación Nacional en Corrubedo contra o Plano de Acuicultura. Gran exito de asistencia e repercusión nos medios.
 • -Denuncia de afectación do rio Eume polo gaseoducto dende a planta de gas. Diario de Ferrol. 12.10.2007
 • Denuncia “tala ilegal” en Rede Natura en Valdoviño. 5.11.2007 en conxunto con outros colectivos.
 • Denuncia ante a Fiscalía de “pelotazo” cós terreos da actual Reganosa. Nov 2007.
 • Denuncia verquidos ilegais de Rico S,.A. en Cabanas. (Diario Ferol 15.11.2008) Paralisado.
 • Denuncia “tala ilegal” na “Frouxeira”. Valdoviño. Diario Ferrol 6.11.2007

2008
 • Denuncia diante da Conselleria de Medio Ambiente dos danos na zona dunar de “A Frouxeira” (Valdoviño) . Diario Ferrol 16.1.2008
 • Monografia “Ferrolterra Protexida”. Nordesía. Diario de Ferrol. 17.2.2008. (Coa participación do Secretario de Adega-Trasancos)
 • Programa de Compostaxe caseiro. Ferrol. Diario de Ferrol 11.2.2008
 • Alegacions ó “Plan Enerxético Galego”. Diario de Ferrol: 22.1.2008
 • Constitucion e participación de marchas ciclistas “Masa Crítica”. Diario de Ferrol 29.1.2008
 • Denuncia da prórroga de concesions ilegalis na costa. Diario de Ferrol. 15.2.2008
 • Participación na manifestacion “Galiza non se vende”. Compostela. Febreiro. 2008 (La Voz de Galicia 18.2.2008. Rolda de prensa previa. Diario de Ferrol 13.2.2008
 • Contaminación na Costa Galega. Entrevista ó Secretario Executivo de Adega. “La Voz de Galicia” 29.1.2008
 • Protesta e alegacions ó enlace da AP-9 por Neda. Feb.2008 (La Voz de Galicia 20.2.2008
 • Denuncia polo recheo da lagoa da mina das Pontes. Feb. 2008 . Diario de Ferrol. 21.2.2008. La Voz de Galicia 19.2.2008
 • Mesa Redonda: As Rias Galegas: Riqueza a Defender. Xaneiro 2008. Ferrol
 • Marchas ciclistas: Masa critica. 2007/2008
 • Denuncia retraso colector depuradora Ferrol. Marzo. 2008
 • Denuncia irregularidades limpeza nas praias de Fene. 2008. Diario Ferrol 13.3.2008
 • Exposición “Art Natura”. Fene. Febreiro-Marzo 2008
 • Encontro cós Pintores. Art Natura. Fene, 12.Marzo. 2008 . diario Ferrol 13.3.2008
 • Encontro cos Fotográfos. Art Natura. Fene. 13. Marzo. 2008
 • Encontro cos Escritores. Art Natura. Fene. 14.Marzo.2008
 • Dia da Arbore. 2008. Plantacion de varias arbores en Fene. Marzo.2008
 • Roteiro nocturno polo Rio Belelle. Marzo.2008 . La Voz de Galicia. 29.3.2008
 • Participacion en “Caceroladas e Manifestacions” po-las entradas de gaseiros á pranta de gas de Mugardos. Xaneiro-Novembro.2008. Diario Ferrol e La Voz.
 • Denuncia “Irregularidades contables” de Reganosa có Grupo Tojeiro e a Xunta: La Voz de Galicia: 6.3.2008
 • Denuncia o Plano Acuicola. Diario Ferrol 6.3.2008
 • Solicitude á Xunta de Galicia de prohibición de caza de aves agacha e arcea. Diario Ferrol 25.3.3008
 • Monográfico: “A contaminación Invisible”. Diario de Ferrol 30.3.2008. Suplemento Nordesía
 • Denuncia que a lagoa da mina de Endesa en As Pontes, pode incrementar a actividade sísmica. Diario Ferrol 2.4.2008
 • Depuración das Cidades Galegas. Adega. La Voz de Galicia. 7.4.2008
 • Alegacións o Proxecto de AAI de Forestal Atlántico para verquer na Ria de Ferrol. Abril. 2008
 • Xornadas “Agrocombustibles a debate”. Vicerectorado Campus Esteiro. Ferrol 4-11-18-25 Abril. 2008. En colaboracion : ADEGA, SGHN, Verdagia e Xoaniña. Diario Ferrol 29.3.08; 12.4.08 ; La Voz de Galicia 4.4.2008
 • Reunión coa veciñanza Neda. Impacto medioambiental do enlace AP-9 sobre o “Val da Mourela e o Belelle”. Abril. 2008.La Voz 9.4.2008. Reunión có alcalde: 9.5.08
 • Xornada “Limpando as Nosas Rias”. Organizou ASOAR-ARMEGA. Colaborou ADEGA-Trasancos. 3.5.08. Mesa Redonda sobre “Contaminación na Ria”. Coa participacion de ADEGA
 • Apoio á manifestacion prevista 18.5 en defensa da lingua
 • Reunión coa veciñanza de Ferrol-Vello pola contaminación por descargas de clinker e outros graneis. 8.5.08
 • -Actividades en relacion có aniversario chegada 1º gaseiro á pranta de gas. Manifestación 9.5.08
 • Nota de prensa, e cartas Conselleira Vivenda e Alcaldia: Daños polo proxecto polígonos industriais Mandiá e Leixa. La Voz e Diario Ferrol 1.8.20080
 • Traballo de campo, medición pH diferentes partes rio Eume e afluentes. Declaracions na prensa e reportaxes (agosto e setembro 2008): Humberto (La Voz. Diario, Correo Gallego..).
 • Elaboracion cuaderno sobre problematica ambiental ria de Ferrol (Suso)
 • Concentracion contra obra “ilegal” na Saiña(Valdoviño) 9.9.2008 (Diario, La Voz, El Pais)-
 • Presencia no Pleno de Valdoviño pola obra ilegal na Saiña: 15.9.08. Declaracions de Carlos (Diario e La Voz de Galicia: 16.9)
 • Roteiro polas dunas de Corrubedo. Setembro.2008
 • Concetracions-caceroladas entradas buques gaseiros : todo o ano
 • Participacion Mesa Redonda “Puntos negros na comarca”: Fervesteiro: Nés Lopes
 • Consitucion plataforma afectados Polígono Industrial Vilar do Colo. e o seu entorno (integrado por Adega e outros colectivos). La Voz de Galicia e Diario de Ferrol 19.9.2008 (Suso e Xabier)
 • Nota prensa protesta polo inicio da activiadade nas industrias do porto exterior da producción de agrocombustibles a partires de produccións tras deforestacións bosques primarios. La Voz. Setembro.2008
 • Entrevista Fiscal Medioambiente: asunto As Pontes, Eume: 19.9.2008, Humberto
 • Charla-Coloquio: Problematíca do rio Eume e Lago d’As Pontes. Pontedeume. 19.9.2008. Participacion Concha Ferreiro
 • Protesta-paralización circulación camiones ao porto exterior con transporte de clinker e mercadurías perigosas no seu paso por Valón. Setembro.2008 (Serxio, Antonio)
 • Participación na actividade “ A limpar o mundo”. Esmelle. Ferrol 20.9.2008
 • Participación na actividade “Limpeza fondos mariños”. Mugardos. 27.9.2008
 • Actividades da Plataforma de afectados polo polígono industrial de Vilar do Colo (Adega entidade do mesmo)(Fene): Actividades varias: roteiro, concentración, denuncias, presenza en plenos. 3.10-2008. La Voz (Suso’s, Xabier, Serxio, Nés,..)
 • Limpeza “Proxecto Rios” 2.10.2008: Rios Baa(Fene) e Belelle(asociación Néboa). Diario Ferrol e La Voz 3.10.2008
 • Participación na xornada de “Limpandos as nosas rías”. Fene 11.10.2008. Mesa Redonda en Fene. Participacion de Suso
 • Participación nas marchas ciclistas Masa Critica y na Masa critica galega. 27.9.2008
 • Denuncia niveles moi elevados metales pesados no Eume. El Pais , La Voz e Diario Ferrol 22.10.2008
 • Participación no Congreso Galego de Medio Ambiente. Coruña 27-31.10.2008
 • Denuncia danos eventuais polo tratamento do embalse do río Eume con carbonato cálcico. La Voz e Diario Ferrol. 2.11.2008
 • Proceso Participacion Cidadá. Concello Ferrol. abril-novembro.2008 Suso e Serxio
 • Monitorización Plan de Compostaxe Casero. 3 ao 10.11.2008. (actividade dende Adega- nacional, Desirée, Martiño,..)Localia. TVG. La voz 3.11.2008
 • Participación nas actividades cientficas do Lobo en Galiza. Coruña. 8.11.2008
 • Denuncia irregularidades contables Reganosa: La Voz de Galicia/Diario Ferrol. 8.11.2008
 • Integración na “Rede do troco”. Outubro.2008
 • Mesa redonda:Movementos asociativos. Esteiro. Novembro 2008. particip Adega Nés López
 • Envio a Fiscalía Medioambiente “Determinacion analitica niveles de metais pesados no Eume” (en colaboracion coa Univ Coruña) Novem.2008
 • Mesa redonda “ A defensa medioambiental: unha visión plural”. 25.11.2008. Participación Adega: Suso Oca, Fins Eixeira, S. L.Piñeiro
 • Intregración de ADEGA no Consello de Medioambiente Concello Ferrol. 27.11.2008
 • Participación nas marchas ciclistas “masa crítica” e no “mercadiño do troco”. Decembro.2008

2009
 • Convocatoria e participación nas concentracións de apoio ao pobo palestino. Xaneiro 2009
 • Convocatoria e participación nas protestas-concetracions pola entrada “ilegal” de novos gaseiros na ría de Ferrol. Xaneiro 2009
 • Envio de cartas e informes ao Defensor do Pobo e Parlamento Europeo para intentar desestimar ao proxecto polígono industrial en S. Pedro de Leixa (Ferrol), 19.2009

Ferrol, Xaneiro de 2009
_____________

20090112

Borrador do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol - 18.12.2008 -

BORRADOR DO REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

* Achegas incorporadas polo “Grupo de Análise e Proposta”, Comisión Política e Foro Cívico
* Recomendacións xurídicas da Secretaría Xeral do Concello de Ferrol
* Período de traballo: maio a decembro de 2008

[Versión 18.12.2008, previa á Comisión Informativa de Participación Cidadá]

ÍNDICE DE CONTIDOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Obxecto
Artigo 2. Obxectivos específicos
Artigo 3. Ámbito de aplicación, veciñanza e entidades cidadás
TÍTULO II. DEREITOS DA CIDADANÍA DE FERROL
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 4. Dereitos da veciñanza e entidades cidadás
CAPÍTULO II. DEREITO Á INFORMACIÓN
Artigo 5. Dereito ao coñecemento dos procedementos e documentación municipal
Artigo 6. Medios para a información dos acordos orgánicos
Artigo 7. Observatorio Cidadá
Artigo 8. Carpeta Cidadá e dixitalización de trámites
Artigo 9. Dereitos de información das entidades cidadás
CAPÍTULO III. DEREITO DE PETICIÓN E PROPOSTA
Artigo 10. Presentación de propostas
Artigo 11. Comisión especial de suxestións e reclamacións.
Artigo 12. Tramitación ordinaria de queixas e prazos das respostas
Artigo 13. Tramitación ante a Comisión especial de suxestións e reclamacións
CAPITULO IV. DEFENSOR/A DA CIDADANÍA
Artigo 14. A figura do/da Defensor/a da Cidadanía e as súas competencias
Artigo 15. Elección do/da defensor da cidadanía, incompatibilidades e relacións cos órganos do concello
Artigo 16. Procedemento de presentación de queixas do/da defensor/a da cidadanía
CAPÍTULO V. DEREITO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Artigo 17. Definición de audiencia pública
Artigo 18. Funcionamento da audiencia pública
CAPÍTULO VI. DEREITO DE INICIATIVA POPULAR
Artigo 19. Definición de iniciativa popular
Artigo 20. Funcionamento da iniciativa popular
CAPÍTULO VII. DEREITO DE INTERVENCIÓN NO PLENO MUNICIPAL
Artigo 21. Dereito ás intervencións no Pleno
Artigo 22. Funcionamento do dereito das intervencións no Pleno
Artigo 23. Incorporación de proposicións na orde do día do Pleno
CAPÍTULO VIII. CONSULTA POPULAR
Artigo 24. Definición e tramitación da consulta popular
Artigo 25 Mecanismos para o coñecemento das demandas cidadás
TÍTULO III. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ
CAPÍTULO I. CONSELLOS SECTORIAIS
Artigo 26. Definición de Consellos Sectoriais
Artigo 27. Composición dos Consellos Sectoriais
Artigo 28. Competencias dos Consellos Sectoriais
Artigo 29. Funcionamento dos Consellos Sectoriais
CAPÍTULO II. ASAMBLEAS DE BARRIO
Artigo 30. Definición de asamblea de barrio
Artigo 31. Composición das asambleas de barrio
Artigo 32. Competencias das asambleas de barrio
Artigo 33. Funcionamento das asambleas de barrio
CAPÍTULO III. FOROS CÍVICOS
Artigo 34. Definición de foros cívicos
Artigo 35. Composición dos foros cívicos
Artigo 36. Competencia dos foros cívicos
Artigo 37. Funcionamento dos foros cívicos
CAPÍTULO IV. CONSELLO DA VECIÑANZA
Artigo 38. Definición do Consello da Veciñanza
Artigo 39. Composición do Consello da Veciñanza
Artigo 40. Competencia do Consello da Veciñanza
Artigo 41. Funcionamento do Consello da Veciñanza
CAPÍTULO V. COMISIÓN DE CONTROL CIDADÁ DO REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN
Artigo 42. Constitución e funcións da Comisión de control cidadá do Regulamento
TÍTULO IV. MECANISMOS DE APOIO E PROMOCIÓN DO TECIDO ASOCIATIVO
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 43. Tipos de apoio ás entidades cidadás
CAPÍTULO II. REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS
Artigo 44. Rexistro Municipal de Entidades Cidadás como fonte de dereitos
Artigo 45. Obxectivos do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
Artigo 46. Características para a inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
Artigo 47. Documentación a presentar no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
Artigo 48. Formalización e notificación da inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
Artigo 49. Obrigas das entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
Artigo 50. Funcionamento interno do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás
CAPÍTULO III. DECLARACIÓN DE INTERESE PÚBLICO MUNICIPAL
Artigo 51. Requisitos para obter a Declaración de interese público municipal
Artigo 52. Documentación para solicitar a Declaración de interese público municipal
CAPÍTULO IV. SUBVENCIÓNS E CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Artigo 53. Mecanismos de financiamento ás entidades cidadás
CAPÍTULO V. COLECTIVOS, PLATAFORMAS E COORDINADORAS CIDADÁS
Artigo 54. Plataformas e coordinadoras cidadás
CAPÍTULO VI. SERVIZOS DE APOIO E ASESORAMENTO
Artigo 55. Servizos de asesoramento e formación
CAPÍTULO VII. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Artigo 56. Campañas de sensibilización dos valores democráticos
Artigo 57. Incorporación de contidos relativos á participación cidadá nas actividades formativas
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primeira
Disposición Transitoria Segunda
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Disposición Adicional Primeira
Disposición Adicional Segunda
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
Disposición Derrogatoria Única
DISPOSICIÓN FINAL


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As corporacións locais constitúen o marco político-administrativo máis próximo á cidadanía, sendo o contorno idóneo para a profundización da democracia. A democratización dos Concellos esixe, non só a representatividade da cidadanía elixida por sufraxio para a toma de decisións, senón tamén a intervención dos cidadáns e das cidadás na planificación, control e seguimento das políticas públicas locais. Nestas intervencións consiste a Participación, como a incorporación á tarefa municipal de toda acción de carácter solidario —individual ou colectiva— que camiña cara o recoñecemento pleno dos veciños e das veciñas en suxeitos de dereitos e non simples beneficiarios e beneficiarias de prestacións e servizos. Trátase de gobernar non só para a cidadanía, senón coa cidadanía.

Por este motivo, o Concello de Ferrol con este Regulamento comprométese a establecer aqueles mecanismos de información, control e participación na toma de decisións, co fin de complementar a democracia representativa coa democracia participativa. Co obxecto de facer efectivo este obxectivo o Concello de Ferrol promoverá a implicación do conxunto das forzas políticas municipais no seu desenvolvemento e seguimento.

Así, o Concello de Ferrol favorecerá, impulsará e dinamizará o dereito á información, o dereito de petición e proposta, de consulta e de iniciativa cidadá, o dereito a ser escoitado/a e o de intervir nos plenos municipais e noutros órganos creados a tal efecto. O presente Regulamento pretende recompilar, completar e garantir o exercicio dos dereitos que a normativa recoñece á cidadanía na súa relación coa Administración Local.

O Concello de Ferrol manterá un diálogo aberto, transparente e regular coas asociacións representativas e a sociedade civil, que contribúa a mellorar a confianza dos cidadáns e cidadás nas institucións, reforce os dereitos da cidadanía e contribúa á eliminación de desigualdades entre os barrios.

En colaboración cos axentes sociais do seu territorio, o Concello de Ferrol contribuirá a consolidar unha cultura reforzada de consulta e de diálogo permanente que facilite a convivencia, a solidariedade, a tolerancia, a responsabilidade cidadá e os valores éticos e democráticos; reforzando o desenvolvemento humano e a preocupación polo interese e o ben común.


TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

# Artigo 1. Obxecto

O obxecto deste Regulamento é regular as formas, medios e procedementos de participación das veciñas e veciños na xestión e control das políticas públicas municipais, tanto individualmente como a través de entidades cidadás.

# Artigo 2. Obxectivos específicos

Os obxectivos específicos que se pretenden abordar co presente Regulamento son os seguintes:

* Facilitar e promover a iniciativa e a participación cidadá e entidades municipais na xestión e control dos servizos e programas públicos locais, sen menoscabo das competencias legalmente atribuídas aos órganos establecidos pola lei e facer efectivos os dereitos recollidos no artigo 18 da LRBRL.
* Promover a participación da cidadanía no deseño e seguimento da xestión municipal, facilitando a presenza do conxunto dos colectivos sociais e garantido a perspectiva de xénero no deseño das políticas participativas.
* Crear os órganos e mecanismos que garantan as posibilidades de participación, de consulta cidadá, de conformidade co artigo 70.3 da LRBRL.
* Fornecer, activar e colaborar co tecido asociativo.
* Achegar a xestión pública local á cidadanía.
* Garantir a solidariedade e o equilibro entre os distintos barrios.
* Velar pola defensa e cumprimento dos dereitos da cidadanía ferrolá e dos acordos e compromisos acadados polo goberno municipal.

# Artigo 3. Ámbito de aplicación, veciñanza e entidades cidadás

1. O ámbito de aplicación desta normativa inclúe a todos/as os/as veciños/as do municipio e ás entidades cidadás con presenza no termo municipal de Ferrol.

2. A efectos destas normas considérase veciño/a a calquera persoa inscrita no Padrón Municipal de Habitantes.

3. A efectos destas normas considéranse entidades cidadás as inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás de acordo aos procedementos establecidos no Capítulo II do Título IV deste Regulamento.


TÍTULO II. DEREITOS DA CIDADANÍA DE FERROL

# CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

# Artigo 4. Dereitos da veciñanza e entidades cidadás

1. Todos os/as veciños/as de Ferrol teñen dereito a participar na xestión municipal directamente, de forma individual ou colectiva, a través das asociacións ou calquera outra entidade cidadá (como plataformas ou coordinadoras, reguladas no Capítulo V do Título IV).

2. Aos efectos do presente Regulamento, este dereito de carácter xeral comprende os seguintes dereitos específicos:

• Dereito a servizos públicos de competencia municipal.

• Dereito á información.

• Dereito de petición e proposta.

• Dereito de audiencia pública.

• Dereito de iniciativa popular.

• Dereito de intervención no Pleno Municipal.

• Dereito a consulta popular.

3. Todos/as os/as veciños/as de Ferrol teñen dereito a utilizar e a esixir ao Concello a prestación dos servizos públicos que establecen os artigos 25.2 e 26 da LBRL.

4. Para posibilitar e promover o exercicio destes dereitos, o Concello de Ferrol habilitará os mecanismos e cauces de participación establecidos no presente Regulamento.

# CAPÍTULO II. DEREITO Á INFORMACIÓN

# Artigo 5. Dereito ao coñecemento dos procedementos e documentación municipal

Todos/as os/as veciños/as de Ferrol teñen dereito a:

a) Coñecer o estado da tramitación dos procedementos nos que teñan a condición de interesados/as, e obter copias de documentos contidos neles.

b) Acceder aos arquivos e rexistros públicos e obter copias dos mesmos, agás ao que afecte á seguridade e defensa do Estado, a averiguación dos delictos e á honra e intimidade das persoas.

c) Coñecer os acordos dos órganos de goberno municipais e das comisións informativas, cando actúen por delegación.

# Artigo 6. Medios para a información dos acordos orgánicos

1. O Concello informará á poboación dos acordos dos órganos de goberno municipais, das normas e, en xeral, de todas as súas actuacións.

2. Estas informacións serán divulgadas de forma sinxela e apropiada, de modo que poidan ser coñecidas e comprendidas por todos/as os/as cidadáns e cidadás. Poderán utilizarse os seguintes medios:

a) Revista informativa municipal mensual.

b) Radio municipal.

c) Web municipal.

d) Oficina de Atención á Cidadanía.

e) Taboleiros de anuncios.

f) Exposición en lugares de concurrencia pública: equipamentos municipais, sedes de entidades cidadás, centros comerciais, etc.

g) Boletíns oficiais.

h) Medios de comunicación social.

i) Calquera outro que favoreza a difusión das informacións.

# Artigo 7. Observatorio Cidadá

A través da web municipal funcionará un “Observatorio Cidadá” que recolla, de forma periódica, as informacións e resultados de informes cuantitativos e cualitativos e datos de enquisas de opinión cidadá on-line.

# Artigo 8. Carpeta Cidadá e dixitalización de trámites

O Concello promoverá e fará uso das novas tecnoloxías como medio alternativo para unha eficaz difusión dos seus servizos e actividades, proporcionando un achegamento progresivo aos habitantes de Ferrol. Por medio delas poderase:

a) Facilitar ao máximo as xestións coa Administración Local, o acceso aos trámites administrativos, promovendo o uso das novas tecnoloxías.

b) Mellorar a transparencia da Administración, incorporando á rede toda a información de carácter público que se xenere no municipio.

c) Potenciar a relación entre Administracións a través de redes telemáticas para beneficio da poboación.

d) Posibilitar a realización de trámites administrativos municipais a través da “Carpeta Cidadá”

e) Posibilitar o uso da sinatura electrónica, de acordo coas Leis e Regulamentos que se desenvolvan.

f) Apoiar o establecemento das tecnoloxías de información e comunicación, a través de axudas específicas e á dotación de sistemas de acceso libre a Internet.

h) Facilitar á poboación o coñecemento da rede asociativa local a través da difusión do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás, mediante campañas de divulgación dos seus proxectos de actividade.

# Artigo 9. Dereitos de información das entidades cidadás

As entidades cidadás inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás teñen os seguintes dereitos de información:

a) Recibir no seu domicilio social ou mediante medios telemáticos as convocatorias e ordes do día dos órganos colexiados municipais que celebren sesións públicas así como as sesións da xunta de goberno, cando figuren nelas asuntos relacionados co ámbito, sector ou obxectivo social da entidade cidadá.

c) Recibir as publicacións informativas, periódicas ou non, que edite o Concello e en especial a información dos acordos do Pleno e da xunta de goberno.

d) As entidades cidadás teñen dereito a celebrar reunións informativas con Concelleiros/as Delegados/as sobre asuntos da súa competencia, previa petición por escrito e no prazo máximo de 30 días dende a presentación da mesma a través do Rexistro Xeral.

e) Aqueloutros que se poidan establecer no presente Regulamento.


# CAPÍTULO III. DEREITO DE PETICIÓN E PROPOSTA

# Artigo 10. Presentación de propostas

Todos e todas os veciños e veciñas teñen dereito a dirixirse a calquera autoridade ou órgano municipal para solicitar información e aclaracións ou presentar queixas e propostas sobre as actividades do Concello, según o procedemento que se recolle nos artigos seguintes.
# Artigo 11. Comisión especial de suxestións e reclamacións.

1. Para a defensa dos dereitos da cidadanía, o Pleno creará a Comisión de queixas e reclamacións, integrada polos/as concelleiros/as de todos os grupos políticos presentes no mesmo, de forma proporcional. A presidencia da comisión corresponde á alcaldía, podendo delegala nunha concellería.

2. Corresponde á Comisión defender os dereitos da cidadanía nas súas relacións coa administración local, supervisar a actuación desta, propoñer accións de mellora e informar das queixas de conformidade co disposto neste Regulamento.

3. A Comisión poderá levar a cabo investigacións sobre o funcionamento dos servizos, inspeccións das dependencias administrativas, sen prexuizo das competencias atribuídas aos órganos de control do Concello. Todos os órganos de goberno e administración municipal están obrigados a colaborar coa Comisión.

4. A Comisión aprobará as recomendacións ou suxestións pertinentes, se ben nunca poderán modificar nen anular resolucións ou actos administrativos.

5. Toda persoa física ou xurídica, con independencia da súa residencia ou nacionalidade, ten dereito a presentar reclamacións, queixas e suxestións a través do Rexistro Xeral sobre materias da competencia municipal e sobre o funcionamento dos servizos municipais. Para facilitar o exercicio deste dereito, existirá unha ficha de reclamación-suxestión e, na medida do posible, habilitaranse buzóns de suxestións e reclamacións, así como aplicacións informáticas e telemáticas para a presentación das mesmas.

6. Enténdese por suxestión calquera proposta destinada a mellorar a prestación dun servizo de índole municipal ou a calidade do mesmo. As reclamacións serán aquelas que se presenten en relación ás deficiencias dun servizo municipal e teñan por obxecto a corrección das mesmas, estando excluídas todas aquelas que teñan un contido económico, versen sobre un procedemento xudicial aberto ou teñan por obxecto a revisión dun acto municipal.

7. As suxestións e as reclamacións deberán conter como mínimo o nome e enderezo, DNI ou equivalente, a sinatura da persoa reclamante e o obxecto da suxestión ou reclamación, con expresión razoada dos argumentos que a sustenten e a documentación que estimen oportuna.

8. A persoa física e xurídica que presente a queixa ou suxestión non adquire a condicación legal de interesado/a, nin a mesma dará lugar á apertura da vía de recursos. Quedan excluídas deste procedemento as cuestións pendentes de resolución xudicial ou en tramitación administrativa, ate que recaiga resolución expresa ou presunta.

# Artigo 12. Tramitación ordinaria de queixas e prazos das respostas

1. Establecerase unha oficina de suxestións e reclamacións que se integrará na Concellería competente en materia de Participación Cidadá e rexistrará cada reclamación ou suxestión. Examinará as reclamacións e suxestións no prazo de 10 días dende a súa presentación e poderá requerir á persoa interesada para que en dez días proceda á subsanación de defectos ou omisións.
2. As reclamacións que afecten ao comportamento de autoridades ou persoal municipal terán carácter reservado; comunicaranse á persoa aludida, que poderá presentar alegación ante a oficina. Nestes casos, dita Comisión, poderá requerir informe do/da superior xerárquico/a.
3. Non se admitirán a trámite queixas e suxestións anónimas ou nas que se advirta mala fe, carencia de fundamento ou falta de concreción e aquelas nas que se prexudique o lexítimo dereito dun terceiro/a ou se o seu contido excede a competencia municipal. De non proceder a súa admisión, comunicarase á persoa reclamante mediante escrito razoado, informándolle das vías máis oportunas para facer valer as súas pretensións.
4. As suxestións e queixas admitidas serán remitidas ao servizo municipal correspondente que, previo o seu estudo, emitirá informe preceptivo á oficina de suxestións e reclamacións.
5. A oficina informará á persoa reclamante mediante a remisión dos informes que tivesen sido emitidos polos servizos municipais.
6. A persoa reclamante poderá desistir en claquera momento da súa petición, mediante comunicación remitida á oficina de suxestións e reclamacións, para proceder ao seu arquivo, dando conta á Comision e ao servizo afectado. Non obstante, o Concello poderá continuar de oficio coas reclamacións que considere oportunas.

# Artigo 13. Tramitación ante a Comisión especial de suxestións e reclamacións

1. A oficina de suxestións e reclamacións remitirá á Comisión un listado trimestral das reclamacións e suxestións, con indicación do servizo afectado, trámites e solucións adoptadas ou propostas.
2. A Comisión poderá requerir á oficina a información e documentación complementaria para un maior achegamento sobre as temáticas afectadas e poderá, ademais, solicitar a presenza de rsponsables do servizo obxecto da suxestión ou reclamación para obter un coñecemento máis directo dos temas obxecto de estudo.
3. As sesións da Comisión non son públicas e se celebrarán con periodicidade trimestral, previa convocatoria pola presidencia, cun mínimo de 48 horas de antelación á data prevista.
4. As sesións poderán ser extraordinarias e/ou urxentes. Nestes casos, deberán ser solicitalas pola presidencia ou a solicitude da cuarta parte dos membros da Comisión e non poderán tratarse asuntos que non figuren na orde do día.
5. As conclusións ás que chegue a Comisión, revestirán forma de informe non vinculante; adoptaranse por acordo maioritario e poderán conter advertencias, recomendacións, recordatorios e deberes legais e suxestións para a adopción de novas medidas de mellora da eficacia e eficiencia dos servizos públicos locais, que se dirixirán a cada órgano ou servizos que se considere oportunos.
6. A Comisión presentará ao Pleno unha memoria anual dentro do primeiro semestre, que recollerá as queixas e suxestións e as recomendacións e resolucións adoptadas, así como as suxestións rexeitadas e a fundamentación destas decisións. Nestes informes non constarán datos persoais das persoas reclamantes. Un resumo será exposto pola presidencia da Comsión ante o Pleno, podendo intervir os distintos grupos municipais a efectos de expoñer o seu posicionamento.
7. A Comisión tamén poderá elaborar informes extraordinarios cando a gravidade ou a urxencia dos feitos o aconsellen.


# CAPITULO IV. DEFENSOR/A DA CIDADANÍA

# Artigo 14. A figura do/da Defensor/a da Cidadanía e as súas competencias

1. O/a Defensor/a da Cidadanía (DC) é a institución que, dentro do ámbito local, ten como obxectivo ser o cauce de diálogo, estudio e seguimento dos problemas que viven os cidadáns e as cidadás ante a administración municipal.

2. O/a Defensor/a da Cidadanía cumprirá as súas funcións con independencia e obxectividade, investigando e resolvendo os expedentes iniciados de oficio e aquelas queixas formuladas a petición dos cidadáns e das cidadás.

# Artigo 15. Elección do/da defensor da cidadanía, incompatibilidades e relacións cos órganos do concello

1. A Defensora ou Defensor será elixido/a polo Pleno do Concello. O seu mandato terá a vixencia do mandato da corporación.
2. Para poder ser elixido/a Defensor/a da cidadanía han de se reunir as seguintes condicións:
2. figurar no Padrón Municipal
3. ser maior de idade e estar en pleno desfrute dos dereitos civís e políticos.

3. A condición de DC é incompatible con calquera cargo político ou actividade profesional, mercantil ou laboral que conleve intereses particulares co Concello. Cando concurra unha causa de incompatibilidade, o DC antes de tomar posesión, terá que cesar no seu cargo ou actividade incompatibles ou ben solicitar a excedencia na función.

4. Cando deba elixirse ao/á DC, a Concellería competente en materia de Participación Cidadá elevará ao Pleno, no prazo máximo dun mes, as candidaturas ao cargo. Unha vez realizada a proposta, o Pleno elixirá ao DC por maioría.

5. O/a Defensor/a da Cidadanía relacionarase co Concello a través das Comisións Informativas, que serán informadas das queixas e peticións que se lles dirixan relativas á defensa dos dereitos e libertades da cidadanía.

6. Anualmente informará ao Pleno das súas actividades, no transcurso do primeiro semestre, no que fará constar:

* nº e tipo de queixas formuladas e expedentes iniciados de oficio.

* as queixas rexeitadas, en tramitación e as causas que as orixinaron.
* Tamén poderá presentar informes extraordinarios en casos da urxencia de feitos que motiven a súa investigación.

7. O/a DC non está suxeito/a a mandato imperativo algún e cumplirá as súas funcións con autonomía.

8. A administración municipal e, en xeral, todos os poderes públicos dependentes da corporación local, están obrigados a auxiliar, con carácter preferente, ao/á Defensor/a da cidadanía nas súas investigacións.

9. A Alcaldía acreditará coa súa sinatura o nomeamento do/da DC que deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.

10. Para cumplir as súas funcións, o/a DC deberá dispoñer dunha oficina, con medios personais e materiais necesarios, de acordo coas partidas orzamentarias que se incorporen no Orzamento Municipal, correspondendo ao/á DC a elaboración do proxecto de previsión de gastos, para que o Concello leve a cabo a necesaria dotación orzamentaria.

# Artigo 16. Procedemento de presentación de queixas do/da defensor/a da cidadanía

1. Os cidadáns e as cidadás poderán dirixirse á/ao DC solicitando que actúe con relación á queixa que formulen as persoas físicas ou xurídicas que invoquen un interese lexítimo relativo ao obxecto da queixa.

2. As queixas serán presentadas por escrito ou oralmente. En todo caso, deberá quedar constancia do nome, apelidos, DNI e enderezo da persoa promotora, así como a súa sinatura, tras a transcripción. Á queixa poden acompañarse documentos e medios de proba que as fundamenten.

3. Todas as actuacións do/da DC serán gratuitas para a persoa afectada.

4. Entre a produción do feito que é obxecto da queixa e a formulación escrita ante o/a DC non poderá transcurrir máis dun ano. O inicio das actuacións, cando se produzan de oficio, non estará sometido a nengún prazo preclusivo.

5. O/a DC rexistrará e acusará recibo de todas as queixas que se formulen, que deberá tramitar ou rexeitar; debendo de comunicalo á persoa interesada mediante escrito motivado. Non poderá investigar queixas cando o obxecto das mesmas se atope pendente dunha resolución xudicial e deberá suspenderse a súa actuación se, téndoa iniciado, unha persoa interesada interpón demanda ou recurso ante os tribunais.

6. O/a DC coidará que a administración resolva en tempo e forma debida as peticións e recursos que teñan sido formulados.

7. O/a DC remitirá ao Valedor do Pobo as queixas que sexan da súa competencia.

8. Unha vez admitida a queixa a trámite ou iniciado o expedente de oficio, poderá dar conta ao departamento, entidade ou dependencia afectada, nun prazo de 30 días, podendo ampliar este prazo poderá en función das circunstancias concurrentes a propia investigación e resolución. O/A DC poderá formular ás autoridades municipais e ao persoal ao servizo da administración, as advertencias, recomendacións ou recordatorios relativos aos seus deberes legais; podendo propoñer ao departamento ou entidade, fórmulas de conciliación ou de acordo que faciliten unha resolución positiva e rápida das queixas.

9. O/a DC deberá informar do resultado das investigacións, incluso do seu arquivo, á persoa promotora da queixa, ao persoal ao servizo da administración afectada e autoridade do departamento correspondente.


# CAPÍTULO V. DEREITO DE AUDIENCIA PÚBLICA

# Artigo 17. Definición de audiencia pública

Os/as veciños/as de Ferrol teñen o dereito de audiencia pública, que consiste en facer sesións específicas abertas a todos/as os/as veciños/as que o desexen, para ser informados/as e escoitados/as en relación a aqueles temas de competencia municipal, e de especial relevancia para o municipio.

# Artigo 18. Funcionamento da audiencia pública

1. A audiencia pública será convocada polo Alcalde/sa ou por calquera dos/das Concelleiros/as Delegados/as, xa sexa a iniciativa propia, a petición da cidadanía ou tecido social.

2. Poden solicitar unha audiencia pública os órganos de participación existentes (regulados polo Título III do presente Regulamento), as entidades municipais, ou cidadáns/cidadás individuais, sempre que presenten o apoio do 1% da poboación empadroada no municipio maior de 16 anos, mediante sinaturas verificables, cando o problema afecte ao ámbito territorial dun barrio ou parroquia do Concello. No caso de que a audiencia pública faga referencia a unha demanda ou problema de carácter global ou xeral e que afecte ao conxunto do territorio municipal a porcentaxe de sinaturas verificables de poboación maior de 16 anos ascenderá ao 10%.

3. As audiencias públicas solicitadas pola cidadanía celebraranse nun prazo non superior a 30 días trala presentación das sinaturas no Rexistro Municipal.


# CAPÍTULO VI. DEREITO DE INICIATIVA POPULAR

# Artigo 19. Definición de iniciativa popular

1. Os/as veciños/as que gocen do dereito de sufraxio activo nas eleccións municipais poderán exercer a iniciativa popular, presentando propostas de acordos, actuacións ou proxectos de regulamentos en materias de competencia municipal.

2. Estas iniciativas deberán ir suscritas cando menos polo 10% da poboación inscrita no censo electoral.

3. As iniciativas poderán, no seu caso, levar incorporada unha proposta de consulta popular local, que será tramitada polo procedemento e cos requisitos do Capítulo VIII do presente Título deste Regulamento.

# Artigo 20. Funcionamento da iniciativa popular

1. Tales iniciativas requirirán informe previo de legalidade do/da Secretario/a Xeral do Concello, así como o informe do/da Interventor/a cando afecte a dereitos e obrigas de contido económico.

2. Vista a legalidade da iniciativa, nos termos anteriormente mencionados, o Concello someterá ésta a información pública durante un prazo de 1 mes, agás por razóns de urxencia que aconsellaran un prazo máis curto.

3. O Concello, concluído o prazo de exposición pública, someterá as iniciativas a debate e votación no Pleno.

4. A decisión terá en conta principalmente o interese público da iniciativa.

5. Antes do debate e votación plenaria, o Concello poderá solicitar aclaracións complementares á persoa ou colectivo que ten feito a proposta.

6. No caso de que o Pleno municipal aprobe a iniciativa cidadá, fará pública a forma e calendario co que se levará a cabo, e destinará a partida económica correspondente.


# CAPÍTULO VII. DEREITO DE INTERVENCIÓN NO PLENO MUNICIPAL

# Artigo 21. Dereito ás intervencións no Pleno

1. As sesións do Pleno municipal son públicas e unha vez rematadas o/a Alcalde/sa pode establecer unha quenda de rogos e preguntas polo público asistente sobre temas concretos de interese municipal establecidos na orde do día. Correspóndelle ao/á Alcalde/sa ordenar e pechar esta quenda.

2. Poderán ser trasladados a unha mesma sesión plenaria de carácter extraordinaria os asuntos e temas formulados polas entidades cidadás e persoas particulares, aglutinando no mesmo Pleno as demandas e propostas cidadás.

3. O Concello porá a disposición da cidadanía, a través dos medios de comunicación locais e da páxina web municipal, a orde do día das sesións do Pleno, coa antelación suficiente.

4. Non son públicas as sesións da xunta de goberno local, nin as das comisións informativas. Non obstante, ás sesións destas últimas, poderá convocarse para ofrecer información nun tema concreto, a representantes das entidades cidadás.

# Artigo 22. Funcionamento do dereito das intervencións no Pleno

1. As entidades cidadás inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás poderán solicitar a súa intervención ante o Pleno, sobre algunha cuestión que figure na orde do día.

2. As solicitudes de intervención terán entrada no Rexistro Xeral do Concello como mínimo 24 horas antes do inicio da sesión, a través de escrito dirixido ao Alcalde/sa, no que constará o nome da persoa que tomará a palabra, e o interese da intervención, expresado de forma razoada.

3. Nos puntos a tratar polo Pleno por vía de urxencia, a intervención será solicitada a partir da entrega dos documentos correspondentes.

4. Coa autorización do/da Alcalde/sa, e a través dun/dunha único/a representante, a entidade poderá expor o seu parecer durante o tempo que o/a Alcalde/sa lle sinale, que oscilará aproximadamente entre 5 - 10 minutos, con anterioridade á lectura, debate e votación da proposta incluida na orde do día.

5. Todas aquelas solicitudes de intervención ou mocións dirixidas ao Pleno por parte das entidades cidadás, que sexan representativas dun 25% do tecido asociativo sectorial ou 50% territorial (relativo ás Asociacións de veciñanza rurais ou urbanas) deberán ser atendidas na sesión plenaria correspondente.

# Artigo 23. Incorporación de proposicións na orde do día do Pleno

1. Poderán solicitar a incorporación dunha proposición na orde do día do Pleno, as entidades cidadás inscritas no Rexistro Municipal de Entidades ou calquera persoa ou colectivo, sempre que presente sinaturas verificables do 5% da poboación empadroada no municipio maior de 16 anos. No seu caso poderase presentar a proposición de maneira conxunta coa aprobación do 25% dos colectivos inscritos no Rexistro Municipal.
2. Cando se dean estas circunstancias, a proposición incorporarase na orde do día do seguinte Pleno Ordinario e será tramitada de acordo co Regulamento Orgánico Municipal.
3. Cando unha proposición sexa rexeitada non se poderá presentar outra sobre o mesmo tema nun prazo dun ano, agás sexa complementada con novos datos de relevancia.


# CAPÍTULO VIII. CONSULTA POPULAR

# Artigo 24. Definición e tramitación da consulta popular.

1. O Concello, de acordo co previsto no artigo 71 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, poderá someter a consulta da cidadanía aqueles asuntos de competencia propia municipal e de carácter local, agás os relativos á facenda local, que sexan de especial relevancia para os intereses dos veciños e das veciñas; no caso de que sexa solicitada pola cidadanía deberá ser requerida por pedido colectivo dun mínino do 5% do Censo Electoral.

2. A convocatoria deberá ser acordada por maioría absoluta do Pleno, remitida á Xunta de Galicia e autorizada polo Goberno estatal.

3. Unha vez autorizada, a Xunta de Galicia realizará a convocatoria mediante Decreto.

# Artigo 25 Mecanismos para o coñecemento das demandas cidadás

1. Co fin de poder coñecer en todo momento as demandas cidadás, a opinión respecto dos servizos municipais e as necesidades dos/das veciños/as de Ferrol, levaranse a cabo sondaxes de opinión, enquisas de satisfacción e calquera outro método cuantitativo ou cualitativo de investigación social, de modo periódica e habitual.

2. Os resultados destas sondaxes de opinión serán públicos e publicitados a través dos medios de comunicación locais e da páxina web no “Observatorio Cidadá” (tal e como recolle o artigo 7 do presente Regulamento).


TÍTULO III. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

# CAPÍTULO I. CONSELLOS SECTORIAIS

# Artigo 26. Definición de Consellos Sectoriais

1. Os Consellos Sectoriais son órganos de carácter informativo, consultivo, de control e de formulación de propostas, que permiten a participación cidadá na xestión de cada ún dos sectores ou áreas da actividade municipal. Son, polo tanto, órganos de participación de carácter temático.

2. Poderase crear un Consello Sectorial por cada un dos sectores ou áreas de actividade municipal, mediante acordo adoitado polo Pleno.

# Artigo 27. Composición dos Consellos Sectoriais

1. Os Consellos Sectoriais estarán constituídos, cando menos, por:

1. Presidencia: Alcalde/sa, ou Concelleiro/a responsable de cada área ou sector en quen o/a Alcalde/sa delegue.
2. Un representante por cada un dos grupos políticos con representación no Pleno, non podendo supor o conxunto deles máis do 50% do total de membros do Consello.
3. Representantes de entidades cidadás, inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás relacionadas co sector ou co interese na materia. Neste espazo tamén terán representación as entidades, plataformas, cooperativas, e entidades do terceiro sector que se consideren de interese . Dende o Regulamento interno de cada Consello establecerase o número máximo de colectivos participantes atendendo á súa representatividade sectorial.
4. Cidadáns e cidadás a título individual, maiores de 16 anos, que manifiesten interese na materia do Consello, a proposta dos grupos municipais ou do tecido asociativo e aprobado o seu nomeamento polo Pleno. O número máximo de persoas a participar establecerase no Regulamento interno de cada Consello.
5. Secretaría: un/unha traballador/a municipal, sen voz e sen voto.
6. Persoal técnico da área do Consello: con voz e sen voto.
7. Técnico/a en participación cidadá: con voz e sen voto.

2. A composición definitiva de cada Consello Sectorial quedará establecida no seu Regulamento Interno de Funcionamento, que deberá ter en conta as peculiaridades do sector correspondente. Este Regulamento será aprobado en sesión ordinaria de cada Consello e será publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

# Artigo 28. Competencias dos Consellos Sectoriais

Será competencia dos Consellos Sectoriais:

a) Fomentar a participación directa na xestión de cada área de actuación municipal das persoas e das entidades afectadas ou interesadas, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de información, estímulo e seguimento das actividades municipais.

b) Promover e fomentar o asociacionismo e a colaboración e coordinación entre as diferentes entidades que actúen no ámbito obxecto do Consello, xa sexan públicas ou privadas.

c) Asesorar ao Concello sobre as actuacións que éste realice no ámbito de actuación do Consello:

c.1) debatendo e valorando os asuntos que presente o Concello, especialmente a información, seguimento e avaliación dos programas anuais; e

c.2) elaborando propostas.

d) Recabar información do Concello, previa petición razoada, dos temas de interese para o Consello.

e) Promover a realización de estudos, informes e actuacións vinculadas ao sector.

f) Fomentar a aplicación de políticas e actuacións municipais integrais encamiñadas á defensa dos dereitos das persoas.

# Artigo 29. Funcionamento dos Consellos Sectoriais

1. Os Consellos Sectoriais cumprirán as seguintes normas xerais de funcionamento:
1. Reuniranse, como mínimo, cuatro veces ao ano.
2. Remitirán acta de todas as reunións aos membros do Consello e a todas as entidades relacionadas co sector inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás. A acta deberá ser enviada no prazo máximo dun mes dende a celebración da reunión.
3. O Concello deberá presentar en cada Consello Sectorial o plan anual de actuacións para o sector correspondente.
4. As valoracións e propostas de cada Consello Sectorial serán comunicadas á correspondente Comisión Informativa para a súa posterior inclusión no orde do día do Pleno, se fose procedente.
5. Poderán solicitar a reunión do Consello Sectorial en convocatoria extraordinaria cando así o demande unha terceira parte das persoas que o conforman.
2. 2. Unha vez constituído un Consello Sectorial, elaborará o seu propio Regulamento Interno de Funcionamento, decidido democraticamente entre os miembros do mesma, que deberá ser ratificado polo Pleno, previo informe da Secretaría Xeral e da Comisión Informativa correspondente.
3. O Concello porá a disposición dos Consellos Sectoriais todos os medios de comunicación municipais, a páxina web municipal, para dar a máxima difusión ás súas convocatorias de reunión e aos acordos tomados nas sesións. Asimismo, facilitará toda a documentación pública e relativa a expedentes que estean relacionados coa materia de cada Consello aos seus membros, se así o solicitan, co ánimo de facilitar información de cara á fiscalización e supervisión dos plans de acción e das políticas públicas municipais.


# CAPÍTULO II. ASAMBLEAS DE BARRIO

# Artigo 30. Definición de asamblea de barrio

2. As Asambleas de Barrio son órganos de carácter informativo, consultivo, de control e de formulación de propostas, que permiten a participación cidadá na xestión dos barrios do municipio. Son, por tanto, órganos de participación de carácter territorial.
3. Ao tempo, as Asambleas de Barrio constitúen o espazo propio para o desenvolvemento de iniciativas participativas e o desenvolvemento dos orzamentos participativos.
4. O Concello establecerá, baseándose nunha enquisa cidadá, co contraste cos colectivos e entidades sociais e mediante acordo adoptado polo Pleno, os ámbitos territoriais das Asambleas de Barrio.
5. A determinación dos ámbitos territoriais das Asambleas de Barrio deberá ser sometida a revisión periodicamente, adaptándose ao desenvolvemento urbanístico do municipio.

# Artigo 31. Composición das asambleas de barrio

1. Constituirán as Asambleas de Barrio:

1. Presidencia: alcalde/sa, concelleiro/a delegado/a en materia de Participación Cidadá ou concellería en quen delegue.
2. Vicepresidencias: unha persoa elixida democraticamente entre a cidadanía que participa a título individual, e outra entre aquelas persoas que participan en representación de asociacións ou mancomunidades de veciñanza. A elección desenvolverase na primeira convocatoria de constitución da Asamblea.
3. Cidadáns/cidadás a título individual, entre as persoas maiores de 16 anos residentes no ámbito territorial da Asamblea de Barrio.
4. Asociacións, Comunidades e mancomunidades de veciñanza do ámbito territorial da Asamblea de Barrio. Ao tempo poderán formar parte da Asamblea do Barrio as entidades, que sen ter definido un traballo propio no espazo territorial do barrio, desenvolvan un papel social en beneficio da comunidade ferrolá.
5. Secretaría: un/unha traballador/a municipal ou persoa socia dunha entidade inscrita no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás, sen voz e sen voto.
2. As vicepresidencias renovaranse cada 2 anos. A presidencia, coincidindo cos cambios da Corporación.

# Artigo 32. Competencias das asambleas de barrio

Será competencia das Asambleas de Barrio:

a) Fomentar a participación directa na xestión municipal de cada barrio das persoas que o habitan e das entidades que actúan no seu territorio, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de información, estímulo e seguimento das actividades municipais.

b) Promover a colaboración entre as organizacións do barrio e entre éstas e os/as veciños/as.

c) Participar na toma de decisións sobre as actuacións e investimentos que o Concello realice no ámbito territorial da Asamblea:

c.1) debatindo e valorando os elementos dos plans de actuacións e investimentos do Concello que afecten ao ámbito territorial da Asamblea;

c.2) informando, como mínimo anualmente, ao Concello do funcionamento efectivo e seguimento dos servizos municipais e das necesidades do territorio, con indicación e selección de prioridades para a súa posible inclusión no plan de actuacións do Concello; e

c.3) elaborando propostas para implementar proxectos e programas públicos, novos servizos, etc.

d) Recabar información do Concello, previa petición razoada, dos temas de interese para a Asamblea.

# Artigo 33. Funcionamento das asambleas de barrio

1. As Asambleas de Barrio cumprirán as seguintes normas xerais de funcionamento:

a) Reuniranse, como mínimo, 2 veces ao ano.

b) A Presidencia e Vicepresidencia, conxuntamente, prepararán a convocatoria e a orde do día.

c) Publicitaranse as datas das reunións da Asamblea co fin de que a cidadanía poida presentar solicitudes e propostas. Para esta publicitación empregaranse taboleiros de anuncios municipais, a páxina web do Concello.

d) Remitirán acta de todas as reunións ás persoas que teñan participado nas mesmas, a todas as entidades presentes no ámbito territorial da Asamblea, previa recollida dos datos de localización nunha ficha ao efecto, e ás presidencias de todas as comunidades de veciños/as do seu territorio. A acta deberá ser enviada no prazo máximo de 1 mes dende a celebración da reunión.

e) O Concello deberá informar a cada Asamblea de Barrio das actuacións relevantes que pretenda acometer no seu ámbito territorial.

f) As valoracións e propostas das Asambleas de Barrio serán comunicadas á correspondente Comisión Informativa para a súa posterior inclusión na orde do día do Pleno, se fose procedente.

2. Unha vez celebrada a primeira reunión dunha Asamblea de Barrio, ésta elaborará o seu propio Regulamento Interno de Funcionamento, decidido democraticamente entre os membros da mesma.

3. As Asambleas de Barrio poderán realizar reunións conxuntas de carácter informativo para tratar aqueles temas que, pola súa trascendencia, afecten a diferentes ámbitos territoriais.

4. O Concello porá a disposición das Asambleas de Barrio os seus medios de comunicación, e en particular a súa páxina web, para favorecer a máxima difusión da súa actividade.


# CAPÍTULO III. FOROS CÍVICOS

# Artigo 34. Definición de foros cívicos

1. Os Foros Cívicos son órganos de reflexión e debate, de formulación de propostas e de control da execución das mesmas cando fosen aprobadas polo Concello.
2. Os Foros Cívicos permiten a participación cidadá en cuestións que afectan a máis dunha área ou sector de actividade municipal. Son, por tanto, órganos de carácter transversal ou interdepartamental.

# Artigo 35. Composición dos foros cívicos

1. Constituirán os Foros Cívicos:

a) Coordinación: Representante da Concellería delegada de Participación Cidadá.

b) Cidadáns e cidadás a título individual que manifiesten interese na materia do Foro e sexan maiores de 16 anos, agás posibles Foros infantís, que se rexirán por unha normativa específica.

c) Representantes de entidades cidadás inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás relacionadas co ámbito do foro ou interesadas nel.

d) Representantes de Consellos Sectoriais e Asambleas de Barrio.

e) Obrigatoriamente, representantes das Concellerías con competencias en relación co tema a debatir no Foro. Estes representantes terán voz e non terán voto; a súa función será informativa e explicativa.

f) Con rango de observadores/as, outros Concelleiros/as e técnicos/as municipais, así como profesionais ou persoas con especial coñecemento dos temas a tratar, para informar de aspectos que lles sexan consultados polo Foro.

2. Designarase unha axuda técnica que asuma as funcións de secretaría e moderación do Foro, participando nas sesiones con voz e sen voto.

# Artigo 36. Competencia dos foros cívicos

Será competencia dos Foros Cívicos:

a) Canalizar a participación directa na xestión municipal dos asuntos que afecten a máis dunha área orgánica de actividade municipal, das persoas e das entidades afectadas ou interesadas, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de información, estímulo e seguimento das actividades municipais.

b) Promover a colaboración entre as persoas e entidades vinculadas á temática que se aborda no Foro.

c) Participar na toma de decisións sobre as medidas a adoptar polo Concello na temática do Foro:

c.1) escoitando e debatindo as demandas cidadás;

c.2) elaborando propostas en forma de dictames e informes.

d) Controlar a execución, por parte do Concello, das actuacións que tivese aprobado a partir dos informes emitidos polo Foro.

# Artigo 37. Funcionamento dos foros cívicos

Os Foros Cívicos cumprirán as seguintes normas xerais de funcionamento:

a) Funcionarán en Pleno e en comisións de traballo.

b) Terán continuidade no tempo a través da Comisión de Control do Regulamento, que realizará as funcións de seguimento das decisións adoptadas.


CAPÍTULO IV. CONSELLO DA VECIÑANZA

# Artigo 38. Definición do Consello da Veciñanza

1. O Consello da Veciñanza é un órgano de encontro e coordinación do resto de órganos de participación cidadá do municipio.
2. A súa constitución será aprobada polo Pleno do Concello.

# Artigo 39. Composición do Consello da Veciñanza

1. Constituirán o Consello da Veciñanza:
1. Presidencia: Alcalde/sa.
2. Vicepresidencia: Concelleiro/a delegado/a de Participación Cidadá.
3. Un representante por cada grupo político membro da Corporación Municipal.
4. Dous representantes de cada Asamblea de Barrio.
5. Un representante de cada Consello Sectorial.
6. Un representante de cada Comisión Permanente dos Foros Cívicos que estean en funcionamento.
7. Secretaría: un/unha traballador/a municipal, sen voz e sen voto.
2. Poderán asistir, con voz mas sen voto, todas aquelas entidades e cidadáns/dás maiores de 16 anos que o desexen.

# Artigo 40. Competencia do Consello da Veciñanza

Será competencia do Consello da Veciñanza:

1. Intercambiar información sobre o funcionamento dos Consellos Sectoriais, as Asambleas de Barrio e os Foros Cívicos.
2. Elaborar propostas de coordinación entre os órganos de participación cidadá.
3. Presentar suxestións ao Concello para a mellora dos mecanismos de participación cidadá e para a aplicación de políticas e actuacións municipais integrais.
4. Promover a colaboración entre as entidades cidadás do municipio.
5. Elixir a Comisión de Control Cidadá do Regulamento, regulada no Capítulo V do presente Título do Regulamento.

# Artigo 41. Funcionamento do Consello da Veciñanza

1. O Consello da Veciñanza cumprirá as seguintes normas xerais de funcionamento:

a) Reunirase unha vez ao ano.

b) Remitirá actas das súas reunións a todas as entidades do municipio, e publicará un resumo das mesmas nos medios de comunicación locais.

c) Funcionará en Pleno e poderá funcionar en comisións.

2. Unha vez constituido o Consello da Veciñanza, elaborará o seu propio Regulamento Interno de Funcionamento.


CAPÍTULO V. COMISIÓN DE CONTROL CIDADÁ DO REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN

Artigo 42. Constitución e funcións da Comisión de control cidadá do Regulamento

1. A Comisión de Control Cidadá do Regulamento de Participación Cidadá é un órgano de control da implementación e funcionamento dos mecanismos de participación cidadá establecidos no presente Regulamento.

2. A Comisión de Control será elixida por consenso polo Consello da Veciñanza de entre todas as persoas participantes nos diferentes órganos de participación cidadá.

3. Deberá establecerse un Regulamento Interno de Funcionamento da Comisión de Control.


TÍTULO IV. MECANISMOS DE APOIO E PROMOCIÓN DO TECIDO ASOCIATIVO


CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 43. Tipos de apoio ás entidades cidadás

1. Os dereitos e accións recoñecidos aos veciños e veciñas de Ferrol neste Regulamento tamén poderán ser exercidos polas entidades cidadás a través dos/das seus/súas representantes.

2. O Concello fomentará e apoiará o crecemento do tecido asociativo, para o cal utilizará diversos medios técnicos e económicos; como subvencións, convenios e axuda profesional.

3. O Concello, recoñecendo o importante papel que teñen desempeñado e desempeñan as entidades cidadás no municipio como dinamizadoras sociais, a través das experiencias de autoxestión asociativa, promoverá e fomentará as boas prácticas de autoxestión de espazos públicos por parte da sociedade civil.


CAPÍTULO II. REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS

Artigo 44. Rexistro Municipal de Entidades Cidadás como fonte de dereitos

As entidades cidadás, para poder exercer os dereitos contidos nesta norma, deberán ser previamente inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás e ter actualizados anualmente os seus datos no citado rexistro.

Artigo 45. Obxectivos do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás

O Rexistro Municipal de Entidades Cidadás ten 2 obxectivos fundamentais, no marco dunha correcta política municipal de fomento do asociacionismo e a participación cidadá:

a) Recoñecer ás entidades inscritas e garantirlles o exercicio dos dereitos recoñecidos neste Regulamento e na lexislación vixente.

b) Permitir ao Concello coñecer en todo momento os datos máis importantes, de maneira actualizada, do tecido asociativo do municipio, o seu cometido, actividade e cobertura.

Artigo 46. Características para a inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás

Poden inscribirse no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás as entidades que cumpran os seguintes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.

b) Estar legalmente constituídas.

c) Ter o seu enderezo social ou unha oficina delegada en Ferrol.

d) Ter un dos seguintes obxectivos:

* A defensa, o fomento ou a mellora dos intereses xerais ou sectoriais da cidadanía de Ferrol.
* A defensa, o fomento ou a mellora da situación da cidadanía dos países en vías de desenvolvemento, sempre e cando realicen algunha actividade no territorio municipal de Ferrol.

Artigo 47. Documentación a presentar no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás

As entidades que desexen inscribirse no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás deberán presentar:
1. Instancia dirixida ao/á Concelleiro/a delegado/a de Participación Cidadá, solicitando a inscrición no citado Rexistro.
2. Acta Fundacional asinada por todas as persoas fundadoras en todas as súas páxinas.
3. Copia dos Estatutos vixentes.
4. Número de inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, Deputación Provincial da Coruña ou no rexistro competente.
5. Acta ou certificación da última asamblea xeral, ou órgano equivalente, na que fose elixida a xunta directiva vixente no día da inscrición.
6. Enderezo social ou da oficina delegada no término municipal de Ferrol, así como teléfono/s de contacto, enderezo electrónico de contacto e páxina web se estivese operativa.
7. Código de Identificación Fiscal.
8. Certificación do/da secretario/a da entidade do número de persoas socias, desagregado por sexo, inscritas no momento da solicitude.
9. Informe anual das súas actividades ou memoria de xestión do traballo desenvolto, detallando accións, calendario destas accións, obxectivos, resultados agardados e orzamento.
10. l) Orzamento anual da entidade.
11. m) Autorización para a incorporación dos datos da entidade en directorio (publicación de catálogos, listados na páxina web municipal, etc.)

Artigo 48. Formalización e notificación da inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás

No termo de 1 mes dende a solicitude de inscrición, agás que ésta se tivese que interrumpir pola necesidade de subsanar deficiencias na documentación, o/a Concelleiro/a delegado de Participación Cidadá, decretará a inscrición da entidade no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás e notificaráselle esta resolución, co número de inscrición asignado. A partir deste momento considerarase de alta a todos os efectos.

Artigo 49. Obrigas das entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás

1. As entidades inscritas están obrigadas a notificar ao Concello calquera modificación dos datos incluídos na documentación que teña servido de base para a inscrición, dentro do mes seguinte ao da data na que se producira a modificación.
2. As entidades inscritas están obrigadas a presentar anualmente ao Concello, antes do último día do mes de xaneiro, unha relación das actividades realizadas no ano anterior, así como o número de persoas asociadas a 31 de decembro e unha memoria-proxecto de actividades para o ano en curso; coa finalidade de que o Rexistro se manteña actualizado.
3. O incumprimento destas obrigas poderá dar lugar a que o Concello suspenda a inscrición da entidade no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás coa conseguinte perda de dereitos recollidos nesta norma. A suspensión manterase vixente mentres non se cumpran as obrigas mencionadas nos apartados 1 e 2. Non obstante, no caso de non ter actualizados durante 2 anos consecutivos os datos aos que fai referencia o apartado 2 deste artigo, a entidade causará baixa de oficio no Rexistro; a baixa será efectiva a partir do 28 de febreiro do segundo ano consecutivo no que non se obtén información actualizada.

Artigo 50. Funcionamento interno do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás

1. O Rexistro Municipal de Entidades Cidadás dependerá da Concellería delegada de Participación Cidadá e os seus datos serán públicos, coas restricións que prevea a normativa vixente en cada momento; podendo realizar publicacións do directorio para unha maior divulgación e coñecemento social do tecido asociativo.
2. Elaborarase un ficheiro de entidades cidadás que se actualizará conforme aos cambios que se produzan e que incluirá —de cada unha delas— os datos que consten no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás e as subvencións municipais concedidas. Este ficheiro estará accesible dende a web municipal.
3. As certificacións expedidas sobre os datos rexistrais só acreditarán a condición de entidade inscrita no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás, podendo realizar este trámite dende a carpeta cidadá na páxina web municipal no momento de estar operativa esta ferramenta. Neste sentido, as entidades poderán acceder ao Rexistro Municipal de Entidades Cidadás a través dun servizo telemático que se poñerá en marcha para a consulta do estado da documentación e de trámites ligados ás asociacións.


CAPÍTULO III. DECLARACIÓN DE INTERESE PÚBLICO MUNICIPAL

Artigo 51. Requisitos para obter a Declaración de interese público municipal

1. As entidades cidadás inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás poderán ser declaradas “Entidades de Interese Público Municipal” cando cumpran os seguintes requisitos:
1. levar 3 anos inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás;
2. ter mantido durante os 3 últimos anos algún servizo ou actividade de carácter permanente dirixida a veciños /as do municipio que non sexan membros da entidade.
3. cumprir un labor sociosanitario, de dinamización cultural, de activación da participación cidadá, etc.
2. As entidades cidadás declaradas de interese público municipal gozarán de dereitos de discriminación positiva á hora de acceder a convenios de colaboración e na baremación en subvencións.
3. Promoverase dende o Concello o desenvolvemento de actividades conxuntas en colaboración con outras entidades sociais.

Artigo 52. Documentación para solicitar a Declaración de interese público municipal

As entidades cidadás que desexen solicitar a Declaración de Interese Público Municipal deberán presentar a seguinte documentación:

a) Instancia dirixida ao/á Concelleiro/a delegado/a de Participación Cidadá, solicitando a Declaración.

b) Copia da Acta da Asamblea na que se acordou a solicitude da Declaración.

c) Memoria das actividades ou servizos que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 51 deste Regulamento.


CAPÍTULO IV. SUBVENCIÓNS E CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Artigo 53. Mecanismos de financiamento ás entidades cidadás

1. Concello de Ferrol, co fin de apoiar o crecemento e fornecer o tecido asociativo, incluirá no seu orzamento anual unha dotación económica para subvencionar a realización de proxectos ou actividades de interese para o municipio manifestado por parte das entidades cidadás.
2. Concello realizará unha convocatoria anual para a concesión destas subvencións, que deberá incluir os criterios para concedelas e para determinar a súa contía. Estes criterios serán perfilados técnicamente dende cada Concellería para a aprobación dunhas bases comúns para todas as entidades cidadás, nas que se definirán liñas de financiamento por áreas temáticas. Os criterios para a baremación poderán ser debatidos mediante técnicas e procesos participativos, valorándose, entre outras, o labor dinamizador e o interese social para a comunidade ferrolá.
3. Concello de Ferrol, no ámbito das súas competencias, poderá establecer coas entidades cidadás inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás, convenios de colaboración en programas de interese social.
4. Nesta materia, estarase ao disposto na na Lei 38/2003 xeral de subvencións, na Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia e nas ordenanzas municipais de subvencións.


CAPÍTULO V. COLECTIVOS, PLATAFORMAS E COORDINADORAS CIDADÁS

Artigo 54. Plataformas e coordinadoras cidadás

1. O Concello de Ferrol recoñece a importante contribución das novas formas de organización social, a través de plataformas e colectivos cidadás, non inscritos no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás. Polo cal, habilitaranse na Concellería delegada de Participación Cidadá os medios necesarios para a difusión do seu labor de cara á defensa dos dereitos da cidadanía e do interese xeral.
2. A efectos informativos, comunicacionais e de difusión das súas actividades, desfrutarán da misma condición que as entidades debidamente rexistradas.


CAPÍTULO VI. SERVIZOS DE APOIO E ASESORAMENTO

Artigo 55. Servizos de asesoramento e formación

O Concello de Ferrol proporcionará os seguintes servizos ás entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás; aos colectivos, plataformas e coordinadoras cidadás:

a) Asesoría para asociacións e entidades sociais.

b) Formación para asociacións e entidades sociais.

d) Fondo documental sobre Participación Cidadá, xestión asociativa e metodoloxía participativa.

e) Mediación veciñal.


CAPÍTULO VII. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Artigo 56. Campañas de sensibilización dos valores democráticos

O Concello promoverá e realizará campañas informativas para o desenvolvemento dos valores solidarios, democráticos e de participación na vida pública. Estas campañas irán dirixidas ao conxunto da cidadanía de Ferrol e, en especial, á infancia e adolescencia e á poboación migrante; empregando os diferentes foros de debate regulados nesta norma para a súa difusión e o seu deseño.

Artigo 57. Incorporación de contidos relativos á participación cidadá nas actividades formativas

O Concello promoverá e realizará cursos de formación, xornadas e seminarios, que potencien:

8. O coñecemento do funcionamiento da institución municipal, da lexislación, regulamentación e normativa que rexe para a administración local.
9. A Participación Cidadá e a democracia participativa.
10. A xestión, dinamización e fornecemento do tecido asociativo.
11. O interese da cidadanía non asociada pola participación na vida pública do municipio, a través do financiamento de actividades que inclúan contidos transversais de activación da participación e na organización por parte do Concello destas actividades.


DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primeira

As asambleas de barrio serán delimitadas e reguladas por unha normativa específica, unha vez consultada á cidadanía mediante enquisas cidadás e contrastada esta información mediante grupos de debate abertos á veciñana.
Disposición Transitoria Segunda

1. Ate a constitución do Consello da Veciñanza e a posterior elección polo mesmo da Comisión de Control do Regulamento de Participación, existirá unha Comisión de Control Provisional que será elixida de entre as persoas participantes no proceso de debate cidadá para a elaboración participada deste Regulamento (Grupos de Traballo e Proposta, Comisión Política de Seguimento e Foros Cívicos).
2. A proposta para a constitución da Comisión de Control Provisional será formulada na última xuntanza de traballo do Grupo de Análise e Proposta conformado para o proceso participativo de reforma do presente Regulamento.
3. proceso electoral para elixir a Comisión de Control Provisional deberá porse en marcha simultáneamente á entreda en vigor do presente Regulamento.


DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Disposición Adicional Primeira

Naquelas cuestións non previstas neste Regulamento, estarase ao disposto nas seguintes normas comúns da administración local e específicas da participación cidadá:

Normativa común:

* Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local.
* Lei 5/1997 de administración local de Galicia.
* Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
* Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Normativa específica:

* Lei Orgánica 4/2001 Reguladora do Dereito de Petición.
* Lei Orgánica 1/2002, Reguladora do Dereito de Asociación.
* Lei 38/2003 Xeral de Subvencións.
* Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.


Disposición Adicional Segunda

O Concello dará a máxima difusión ao contido do presente Regulamento utilizando para iso campañas específicas (edición de folletos en papel e electrónico) e en todos os medios de comunicación local.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Disposición Derrogatoria Única

Dende a data de entrada en vigor do presente Regulamento quedan derrogadas todas as disposicións contidas en Ordenanzas e Regulamentos Municipais que se opoñan ao disposto no mesmo; en particular, queda derrogado o Regulamento de Participación Cidadá aprobado no 1998.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e teña transcurrido o prazo do artigo 70.2 na súa relación co artigo 65.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local.

_____________________________