20080417

Moción do BNG para a retirada do concello de Ferrol das antenas ilegais de telefonía móvil

Rexistro Xeral do Concello de Ferrol
17 ABR 2006

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FERROL

O Grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego ao abeiro da lexislación vixente presenta para o seu debate en Pleno á seguinte MOCiÓN

Exposición de Motivos:

O Concello de Ferrol aprobou no ano 2002 a súa Ordenanza municipal de instalacións de telecomunicación por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas.

Esta Ordenanza nace para dar resposta, entre outros, a alarma social existente pola proliferación de estacións base de telefonía móbil en todo o Concello e o baleiro legal existente no que se atopaban este tipo de instalacións.

Posteriormente e con sentenzas do tribunal Superior de Xustiza de Galiza e informe xurídico do oficial maior deste Concello anúlanse os artigos 8,9, 10.e, e 40.2 e 47.1 da dita ordenanza que facían mención principalmente ao límite máximo de emisión permitido no Concello, unha zona de protección de 10m.

Ao redor da antena e máis a prohibición de instalalas a menos de 100 m. Das escalas e residencias. É certo que non existe unanimidade en canto á avaliación dos efectos que a exposición continuada a este tipo de ondas produce sobre a saúde e o medio ambiente. Pero só o feito de que haxa que estipular por lei uns niveis de emisión indica xa de por si que non se trata de instalacións inocuas posto que a superación duns índices conleva efectos para a saúde das persoas.

A preocupación polas posíbeis repercusións que a proximidade a campos electromagnéticos poida ter sobre a saúde, levou a moitas asociacións veciñais e sociais e a particulares do noso concello a mobilizarse contra a instalación deste tipo de antenas nos edificios nos que viven, en colexios e entornas urbanos habitados.

As denuncias poia instalación deste tipo de antenas dánse na práctica totalidade dos barrios da nasa cidade: Can ido, Esteiro, Caranza, Ensanches, barrio da Magdalena, etc.

Non é a primeira vez que no noso Concello igual que en Galiza e no resto do estado español se dan casos nos que coincide unha alta incidencia de persoas enfermas de cancro co feito de convivir debaixo, ao lado ou nas proximidades dunha antena de telefonia mobil.

É por isto que o grupo municipal do BNG propón ao Pleno da adopción dos seguintes

ACORDOS:

1.- O Pleno do Concello de Ferrol insta ao Goberno Municipal a adoptar as medidas oportunas para a retirada das estacións base de telefonía móbil, instaladas no noso Concello en situación de ilegalidade.

2.- O Pleno do Concello de Ferrol acorda proceder a revisión da Ordenanza municipal de instalacións de telecomunicación por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas co fin de mellorala e adaptala a lei de telefonía móbil.

Asinado.-
Xoán Xosé Pita Díaz
Portavoz

Elia Rico Lagaron
Concelleira


Ferrol a 17 de abril de 2008Telf.: 981 944031
Fax .: 981 945235
bng@lerrol.es
Casa do Concello. Praza de Armas. s/n.
15402 Ferrol
GRUPO MUNICIPAL B.N.G.

20080416

O Concello adherirase este mes ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar [16.04.2008]

Diario de Ferrol
Ferrol Mércores 16 de Abril de 2008


O Concello adherirase este mes ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

Anxo Quintana mantivo unha reunión de traballo co alcalde e a concelleira de Benestar
CARLOS CARBALLEIRA


REDACCIÓN > FERROL

A adhesión do Concello de Ferrol ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar será unha realidade este mesmo mes, tras o protocolo de colaboración asinado onte entre o alcalde, Vicente Irisarri, e o vicepresidente dá Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana. Este acordo suporá a posta en marcha de infraestruturas como dúas escolas infantís, unha ludoteca, unha residencia para persoas maiores, vivendas dotacionais en réxime de aluguer para mozos e maiores, dous centros de día, un centro ?Quérote?, un de inclusión e urxencia social, así como a xestión da casa de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero.

O vicepresidente dá Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, viaxou onte a Ferrol na que foi a súa primeira visita institucional ao Concello. Recibido cunha bandeira galega na escalinata do Palacio Municipal e coa Marcha do Antigo Reino de Galicia, Quintana, tras saudar á corporación municipal, asinou no Libro de Ouro e mantivo unha curta reunión de traballo co rexedor municipal, Vicente Irisarri. Posteriormente, os representantes municipais e o vicepresidente desprazáronse ao salón de plenos para proceder á firma dun protocolo de colaboración en materia de igualdade e benestar.

Este paso implica a adhesión ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no próximo pleno que se celebre tras a firma do convenio de onte. Ademais, suporá para Ferrol a construción de dúas escolas infantís (a primeira, en Caranza, licitarase ao día seguinte da adhesión ao consorcio), unha ludoteca, vivendas dotacionais en réxime de aluguer para mozos e maiores, dous centros de día, un centro de asesoramento afectivo-sexual ?Quérote?, un centro de inclusión e urxencia social, ademais da xestión da casa de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero.

Con estas infraestruturas, tal e como sinalou Anxo Quintana, ?non prazo de catro anos Ferrol terá un nivel dotacional dous mellores de Galicia?.

Pero, aínda que o prazo xeral do convenio márcase un horizonte de actuación de catro anos, está previsto, como explicou o alcalde, ?empezar polas cousas máis demandadas?. Así, sinalou que este ano se acometerá a construción da Escola Infantil de Caranza, o centro de día deste mesmo barrio e un segundo en Canido, que albergará nun mesmo edificio un centro cívico.

O rexedor municipal destacou a necesidade de ?compartir responsabilidades? entre as dúas administracións e así indicou que ?ou Concello vai traballar arreo para que a Xunta poida investir?.

Tanto Vicente Irisarri como Anxo Quintana valoraron este convenio, especialmente polo sector da poboación ao que vai destinado. O alcalde apuntou que ?un goberno de esquerdas e progreso debe ter como bandeira ás persoas? e sobre todo, indicou, aquelas que máis o necesitan.

O vicepresidente destacou tamén que ?é unha demanda dá sociedade que exista esta colaboración institucional? e apuntou que ?cando achegámonos ós veciños é cando acertamos e non cando empolicámonos en disputas políticas?. Quintana explicou que o convenio é unha demostración deste feito e indicou que a adhesión ao consorcio galego hai que vela ?como un sistema de colaboración estable e non como unha invasión do poder dá Xunta nin como a resistencia numantina do Concello?. Así, indicou que o consorcio débese "ós veciños, que son quen nos moven".

Pero a colaboración entre o Concello e a Xunta en materia social tamén suporá un incremento no financiamento dos servizos sociais municipais, especialmente no referido ao servizo de axuda a domicilio. Neste sentido, Irisarri recordou que a Concellaría de Benestar Social amplicó ata en cinco ocasións o número de beneficiarios e a partida económica para a prestación. Así mesmo, Quintana indicou que para este ano o investimento roldará os 500.000 euros, continuando a liña ascendente de 2005 a 2007, na que o orzamento ampliouse nun 113%. 02 FERROL


Diario de Ferrol
Ferrol Mércores 16 de Abril de 2008


O protocolo distingue tres tipos de actuacións en financiamento e xestión

A firma do protocolo suporá investimentos para Ferrol
CARLOS CARBALLEIRA

REDACCIÓN > FERROL

O vicepresidente dá Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, diferenciou tras a firma do protocolo tres aspectos do mesmo, que levan responsabilidades diferentes en canto a financiamento e xestión das infraestruturas que se pretende pór en marcha.

Deste xeito, haberá actuacións de servizos municipais que sexan financiadas pola Xunta pero cuxo desenvolvemento correrá a cargo do Concello -servizos de atención primaria-. Noutras, a Xunta e o Concello establecen mecanismos de xestión conxunta, como o caso das galescolas ou os centros de día. Neste aspecto, o Concello cede os terreos e o consorcio -Xunta e Concello- xestiona. A terceira vía de actuación refírese a dotacións cuxa competencia exclusiva é da Xunta. É o caso dos centros da terceira idade, para os que o Concello cede os terreos e a Xunta encárgase da xestión.

O convenio confirma, para Quintana, "unha colaboración posible máis aló dá loita partidaria".
_______________

Protocolo de Colaboración e, dentro do marco dos principios de coordinación, colaboración e ... entre Vicepresidencia da Xunta e o Concello de Ferrol

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR E O CONCELLO DE FERROL PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR A TRAVÉS DE FÓRMULAS DE COLABORACIÓN ESTABLE

En Ferrol, a 15 de abril de 2008.

REUNIDOS

Dunha parte, Don Anxo Manuel Quintana González, Vicepresidente da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, nomeado por Decreto 213/2005, do 3 de agosto, publicado no Diario Oficial da Galicia (DOG) nº 149, de 4 de agosto –corrección de erros do 5 de agosto-, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

Doutra parte, Don Vicente Luis Irisarri Castro, na súa condición de Alcalde do Excmo. Concello de Ferrol, en uso das facultades que lle confire o artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e demais normativa concordante en materia de réxime local,

As partes comparecentes recoñécense competencia e capacidade legal para formalizar o presente Protocolo de Colaboración e, dentro do marco dos principios de coordinación, colaboración e respecto mutuos que deben informar todas as relacións interadministrativas,


EXPOÑEN


PRIMEIRO.-

Que o Estatuto de Autonomía de Galicia encomenda aos poderes públicos galegos a obriga de promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, amais de remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude, facilitando a participación de todos os galegos na vida política, económica, cultural e social.

Que a Comunidade Autónoma galega ostenta competencias, con carácter exclusivo, tal e como se desprende do contido do artigo 27 do seu Estatuto de Autonomía, en materia de asistencia social e de promoción do desenvolvemento comunitario.

Que, con base na referida atribución competencial, aprobouse a Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais (DOG, nº 76, do 23 de abril), co obxecto de ordenar e regular os aspectos básicos dun sistema integrado de servizos sociais definido como servizo público da Comunidade Autónoma de Galicia, e que atribúe á Administración Autonómica, entre outras, as competencias de planificación e programación xeral dos servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma, a ordenación e coordinación do sistema de servizos sociais, a homologación, rexistro e control de centros e servizos e o estudo das necesidades e problemáticas suscitadas no eido dos servizos sociais.


SEGUNDO.-

Que o Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, atribúelle ao citado Departamento da Administración autonómica, entre outras competencias e funcións, o deseño, coordinación, avaliación e, se é o caso, a xestión das políticas da Xunta de Galicia en materia de Benestar, incluíndo as políticas de xuventude, inclusión social, atención aos discapacitados e persoas maiores, ademais de para o deseño, coordinación, avaliación e xestión das políticas da Xunta de Galicia en materia de xénero, loita contra a discriminación por razón de sexo, igualdade entre mulleres e homes, loita contra a violencia de xénero e calidade de vida persoal e familiar.

Igualmente, o citado Decreto atribúelle competencias para a xestión, coordinación, asistencia técnica, seguimento, avaliación e control de programas, servizos e centros relativos á conciliación da vida laboral e persoal e á protección da infancia.


TERCEIRO.-

Que os entes locais, de conformidade co previsto na Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais de Galicia, na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e demais normativa de aplicación en materia de réxime local, ostentan competencias para a prestación de servizos sociais e promoción e reinserción sociais, ademais de para a execución de programas destinados á infancia, xuventude, muller e terceira idade.

Que os concellos se configuran como as institucións máis próximas aos cidadáns e, en consecuencia, están en situación de avaliar en mellores condicións o grao de diversidade da demanda de atención social, artellar a oferta e optimizar os recursos, polo que se considera necesario o establecemento de liñas de colaboración de carácter estable entre a Xunta de Galicia e os entes locais galegos co obxecto de coordinar as actividades de planificación para a mellora e ampliación da oferta actual en materia de servizos de igualdade e benestar.


CUARTO.-

Que a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, e a Federación Galega de Municipios e Provincias asinaron, en data 24 de abril de 2006, un Protocolo de colaboración para a xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención á xestión integral das escolas infantís, no que se contemplaba, entre outras posibles iniciativas, a creación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar como medio idóneo de desenvolvemento da cooperación interadministrativa en materia de servizos de igualdade e benestar, dando así cumprimento ao compromiso recollido no Acordo entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias polo que se establece o contido e desenvolvemento do Pacto Local que rexerá na Comunidade Autónoma de Galicia.


QUINTO.-

Que con data 3 de xullo de 2006 asinouse o Convenio de Colaboración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e diversos concellos galegos, para a constitución do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, quedando este formalmente constituído en sesión de data 10 de xullo de 2006.

Que de conformidade cos seus Estatutos, publicados no Diario Oficial de Galicia, nº 131, de data 7 de xullo de 2006, o Consorcio ten como misión primordial a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local (centros de prestación de servizos sociais de atención especializada e tamén centros de prestación de servizos sociais de atención primaria cando así o solicite o concello interesado), con atención especial á xestión integral das escolas infantís, no ámbito territorial dos entes consorciados.

Que o Consorcio nace así, de acordo ás súas finalidades e competencias, co obxecto de implantar un modelo homoxéneo de prestación de servizos sociais:

* Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recurso suficiente e equilibrada territorialmente;

* Incremento dos niveis de cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións;

* Distribución efectiva dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mantemento das persoas no seu entorno propio.

Que coa creación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar arbítrase unha fórmula innovadora de xestión no eido das políticas de provisión de servizos de igualdade e benestar, orientada á consecución dunha maior flexibilización no acceso e uso dos recursos, así como á mellora dos dispositivos de coordinación, coa finalidade última de garantir, en calquera caso, a prestación dun servizo de calidade e con niveis suficientes de cobertura poboacional e territorial.


SEXTO.-

Que as parte asinantes coinciden na conveniencia e necesidade de xuntar esforzos e impulsar, dende o ámbito das súas respectivas competencias, e mediante os instrumentos legais oportunos, iniciativas, programas, proxectos e accións conxuntos dirixidos a mellorar as condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de protección social en Galicia, coa finalidade última de garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade.

De conformidade co exposto, as partes, en virtude da representación con que interveñen, acordan a subscrición do presente Protocolo de Colaboración, de acordo ás seguintes


CLÁUSULAS


PRIMEIRA.-

Por medio do presente Protocolo, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar manifesta a súa vontade de mellorar o financiamento dos servizos sociais municipais que desenvolven programas e prestan axudas favorecedoras da participación, integración e benestar social das persoas ou grupos, dentro do medio máis próximo ao usuario e ao seu contorno, dos programas básicos de actuación que se levan a cabo desde o primeiro nivel de atención, así como da atención a sectores de poboación con problemáticas diferenciadas.

En consecuencia, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar manifesta a súa intención de artellar os instrumentos e mecanismos necesarios para incrementar o financiamento que recibe o Concello de Ferrol para a prestación dos devanditos servizos sociais, especialmente no que se refire ao servizo de axuda a domicilio.

Proba do anterior é que, xa o pasado ano 2007, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar incrementou o financiamento recibido polo Concello de Ferrol no ano 2005 nunha contía de 164.614,71 euros. Dita contía veu a supoñer un incremento do 113,12% do financiamento recibido, desglosándose nos seguintes conceptos:

- Axuda no fogar.............................................200.000 euros.

- Xestión de programas..................................110.136,14 euros.

Por todo o exposto, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar pon de manifesto a súa vontade de que o referido incremento se consolide nos vindeiros anos.


SEGUNDA.-

O Concello de Ferrol manifesta a súa vontade de integrarse no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, de conformidade co procedemento establecido ao efecto nos Estatutos do Consorcio, publicados no Diario Oficial de Galicia, nº 131, da data 7 de xullo de 2006, como Anexo ao Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e diversos concellos galegos para a constitución do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

En virtude do anterior, o Concello de Ferrol expresa a súa intención de adoptar o acordo de integración no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar na primeira sesión ordinaria do Pleno que teña lugar tras a sinatura do presente Protocolo de Colaboración.


TERCEIRA.-

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar manifesta a súa vontade de incrementar o número de prazas residenciais públicas coa fin de acadar progresivamente os índices de cobertura recomendados no Plan Xerontolóxico Nacional e paliar, en consecuencia, o déficit de prazas existente.


CUARTA.-

As partes asinantes manifestan a súa vontade de colaboración na creación e xestión dos programas e actividades seguintes nos vindeiros anos:

 1. Programa de construción, mantemento e xestión de dúas Escolas infantís e dunha ludoteca.
 2. Programa de construción e xestión de vivendas dotacionais en réxime de alugueiro para xóvenes e maiores.
 3. Programa de construción, mantemento e xestión dunha Residencia para persoas maiores, de carácter referencial.
 4. Programa de construción, mantemento e xestión de dous Centros de Día.
 5. Programa de xestión da casa de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero.
 6. Programa de construción, mantemento e xestión dun centro de asesoramento afectivo-sexual “Quérote”.
 7. Programa de construción, mantemento e xestión dun centro de inclusión e emerxencia social.
Para a consecución destes obxectivos, o Concello de Ferrol manifesta a súa vontade de facilitar a dispoñibilidade dos terreos e/ou equipamentos necesarios para a ubicación dos centros de nova creación, arbitrando as partes asinantes, nos instrumentos de desenvolvemento do presente Protocolo, os mecanismos de colaboración necesarios para a súa construción e posterior mantemento. Non obstante o anterior, as partes asinantes manifestan a súa intención de encomendar a construción e a xestión das escolas infantís e dos centros de día ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, sen prexuízo da posible incorporación do resto de equipamentos previstos no parágrafo precedente, de conformidade cos requisitos e procedemento que, de ser o caso, se establezan.


QUINTA.-

Serán causas de resolución do presente Protocolo de Colaboración, o mutuo acordo das partes e o incumprimento das cláusulas contidas nel.


SEXTA.-

Para o seguimento e coordinación das accións previstas no presente Protocolo, créase unha Comisión Mixta e paritaria na que estarán representadas cada unha das partes afectadas polo mesmo. Esta Comisión, que se reunirá por petición de calquera das partes, será o mecanismo de actuación conxunta para garantir a efectividade do Protocolo.


SÉTIMA.-

O presente Protocolo ten carácter administrativo, quedando excluído da aplicación do Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, ao abeiro do disposto no artigo 3.1.c) do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño; debendo aplicarse, non obstante, os principios do devandito texto legal para a resolución das dúbidas ou lagoas que puideran presentarse.


OITAVA.-

Os conflitos que se susciten en desenvolvemento do presente Protocolo serán coñecidos, en primeira instancia, pola Comisión de Seguimento do Protocolo e, en caso de non chegar a un acordo, as partes someterán as cuestións litixiosas ao coñecemento dos tribunais do orde xurisdicional contencioso-administrativo.


NOVENA.-

O presente Protocolo de Colaboración entrará en vigor o día da súa sinatura e terá unha vixencia de catro anos, podendo prorrogarse a súa duración por períodos anuais, salvo denuncia expresa de calquera das partes. Dita denuncia deberá formalizarse por escrito cunha antelación mínima de tres meses á data en que se desexe deixar sen efectos o Protocolo e, sen prexuízo das actuacións que, nese momento, estean iniciadas, as cales deberán ser rematadas en todo caso de acordo ao estipulado na data da denuncia.

Baixo os termos referenciados e en proba de conformidade, asinan ambas partes o presente Protocolo de Colaboración, no lugar e data indicados no encabezamento.

O VICEPRESIDENTE DA IGUALDADE E DO BENESTAR DE FERROL
Anxo Manuel Quintana González

O ALCALDE DO CONCELLO
Vicente Luis Irisarri Castro
________________

20080414

Alegacións presentadas pola SGHN, á á solicitude de autorización ambiental integrada promovida por Forestal do Atlántico, S.A.

ALEGACIÓNS: “Instalación de fabricación de formol, colas e resinas FORESTAL DEL ATLÁNTICO S.A.”

A SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL – Delegación de Ferrol,

efectúa ALEGACIÓNS á solicitude de autorización ambiental integrada para a instalación de fabricación de formol, colas e resinas; xestión de residuos de Malpol; coxeneración e recepción, almacenamento e distribución de hidrocarburos, no Concello de Mugardos (A Coruña), promovida por Forestal do Atlántico, S.A.


Clave 2006/0349_NAA/IPPC


2. Alegacións en relación coa Avaliación Ambiental.

2.1. No Anexo IV do Proxecto (Condicións da Declaración de Impacto Ambiental) apúntase que as actividades de Forestal do Atlántico S.A. non están sometidas a trámite de Avaliación Ambiental, mencionando ao respecto a Lei 6/2001, de 8 de maio. Sen embargo, no Artigo 3.1. do R.D. 1/2008 advírtese que están sometidas a ese trámite as actividades incluídas no Anexo I:“Grupo 3. Industria energética.

h. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos mayores de 100.000 toneladas.

Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.

a. Instalaciones químicas integradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, en las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan para:

1. La producción de productos químicos orgánicos básicos.

2. La producción de productos químicos inorgánicos básicos.”

Polo tanto, o primeiro trámite que debe seguir a empresa promotora será a solicitude de Avaliación de Impacto Ambiental, nos termos indicados nos Artigos 5.1 e 5.2. do R.D. 1/2008:

“Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.

1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental por el promotor, acompañada del documento inicial del proyecto.

b) Determinación de alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas.

c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto.

d) Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las Administraciones publicas afectadas y a personas interesadas, por el órgano sustantivo.

2. La evaluación de impacto ambiental de proyectos finalizará con la emisión de la declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental, la cual se hará pública.”

Posteriormente, o órgano sustantivo someterá o Estudo de Impacto Ambiental ao trámite de información pública, segundo o Artigo 9.1. do R.D. citado.

3. Dado que as actividades da empresa promotora poden afectar espazos da Rede Natura 2000 (L.I.C. “Costa Ártabra”), e con maior razón, debido a que este espazonatural xa está gravemente afectado polo desenvolvemento das actividades industriais implantadas na Ría de Ferrol e as infraestruturas aparelladas, deberá adaptar o proxecto aos requerimentos da Disposición Adicional 4ª do R.D. 1/2008:

“Disposición adicional cuarta. Evaluación ambiental de los proyectos estatales que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.

1. La evaluación de los proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de que se trate de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley.”

Na Ría de Ferrol desenvólvense actividades do sector primario (pesca, marisqueo) que veñen sufrindo unha seriede prexuízos por causas de diversa índole. Esta situación obriga ás administracións a replantexar o desenvolvemento do sector industrial no contorno da Ría, desprazando deste espazo singular todas aquelas empresas produtoras de emisións contaminantes que poidan ser ubicadas noutros emprazamentos, xa que incluso coas MTDs empregadas, sempre hai un índice mínimo inevitábel de emisións por tonelada de produción.


4. Alegacións en relación coa autorización integrada

4.1. Da documentación presentada no proxecto extráese a conclusión de que a empresa Forestal do Atlántico S.A. estivo funcionando ata o momento sen as autorizacións requeridas pola lexislación vixente.

Esta condición de irregularidade suporía unha infracción. A administración competente debería de avaliar, neste caso,

a gravidade de tal infracción.

No caso de non ter a autorización integrada antes do 30 de outubro de 2007, debería tela solicitado nesta data, segundo a Disposición Transitoria 1ª da Lei 16/2002: “Los titulares de las instalaciones existentes, definidas en

el art. 3.d) de esta Ley, deberán adaptarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007, fecha en la que deberán contar con la pertinente autorización ambiental integrada.

A estos efectos, si la solicitud de la autorización ambiental integrada se presentara antes del día 1 de enero de 2007 y

el órgano competente para otorgarla no hubiera dictado resolución expresa sobre la misma con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, las instalaciones existentes podrán continuar en funcionamiento de forma provisional hasta que se dicte dicha resolución, siempre que cumplan todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la normativa sectorial aplicable.(…)”

4.2. Falta o certificado do organismo de control autorizado onde se acredita a conformidade das instalacións para o almacenamento de produtos químicos, cos preceptos de instrución básica regulamentaria, atendendo ao Artigo 4 do Real Decreto 379/2001.4.3. Na solicitude faise referencia á procedencia das materias primas, pero non a se cumpren coa normativa explicitada no Artigo 10.2. do Real Decreto 375/2001: “Se aceptarán los productos legalmente fabricados o comercializados en otros Estados miembros de la UE o por los países miembros de la AELC (Asociación de Estados de Libre Comercio), firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando sean conformes a normas, reglamentos técnicos o procedimientos de fabricación que garanticen niveles de seguridad equivalentes a los que se exigen en la reglamentación española.”


5. Alegacións en relación co Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas (RAMINP).

Para a instalación desta industria non se respectan as distancias legais impostas polo Artigo 4 do Decreto 2414/1961: “(…) En todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de2.000 metros, a contar del núcleo más próximo de población agrupada.”

A Lei 34/2007 derroga o RAMINP, salvo para aquelas comunidades autónomas que non teñan normativa aprobada na materia, como ocorre coa Comunidade Autónoma Galega.


6. Alegacións en relación á calidade do aire e máis do control da contaminación atmosférica.

6.1. Non se especifican as substancias contaminantes producidas en cada un dos focos de emisión e, por tanto, non hai análise da contaminación causada polas materias primas e o tipo de combustíbel utilizados en cada unha das plantas de produción.

Tampouco se describen pormenorizadamente as técnicas empregadas para evitar e controlar a contaminación e só

se indican, en termos xerais, as medidas que habería que observar. Non se describen as técnicas de medición utilizadas, contradicindo o Artigo 20.2 da Lei 8/2002: “Especificaranse regulamentariamente, para cada tipo deactividade industrial, tódalas condicións técnicas asociadas á expresión do valor límite de emisión, a situación dos puntos de medición e os parámetros auxiliares necesarios para obter medidas representativas, evitar interpretacións

dubidosas dos datos, manexar resultados comparables e posibilitar a determinación das cantidades totais de contaminantes emitidos nun período dado.”

6.2. Os datos de límites legais de emisión citados non se corresponden cos valores límites de emisión fixados pola normativa en vigor, segundo oo artigo 7 da Lei 16/2002, de prevención e control integrados de la contaminación. Os valores expresados no proxecto teñen como referencia os valores de emisión para instalacións que utilizan fuel-oil, segundo indica o Anexo IV do Decreto 833/1975, no que non se describen valores límite, que si se detallan nos Anexos I, II, III, iV, V e VI do Real Decreto 1073/2002, de Avaliación e Xestión calidade do aire en relación ao SO2, NO2, NOx, partículas, Pb, benceno e CO. Na mesma lei obsérvase que os valores límite para SO2 expresaránse en µg/m3 para NO2e NOx (Anexo II) valores límite en µg/m3, e as medicións de CO en mg/m3.

Non obstante, e aínda aténdonos ás referencias manexadas no proxecto, a suma das emisións dos cinco focos exceden

os niveis de emisión propostos no Decreto 833/1975, medida que hai que observar, xa que segundo regula o Real Decreto 508/2007, no Capítulo I do Anexo I, se un mesmo titular realiza diversas actividades da mesma categoría na mesma instalación, ou no mesmo lugar de emprazamento, sumaránse as capacidades de ditas actividades.

Para NO2 e NOx, no Decreto 1073/2002 si se explicitan os límites de emisión e, polo tanto, hai que utilizar obrigatoriamente as referencias dese decreto, xa que no Decreto 833/1975 non hai referencias ás medidas de emisión destes parámetros.


6.3. Con relación ao resto de contaminantes, faltan os datos de emisións difusas, só se expresan os aplicabeis a formol.

O Proxecto remítese a presentar unhas fichas coascaracterísticas dos contaminantes, sen especificar as fon-tes nas instalacións de Forestal do Atlántico e os danos que poderían causar no contorno, tendo en conta as caracterís-ticas propias do lugar no que se ubica.


6.4. Non se dan datos de emisións de partículas, sendo estas un dos contaminantes, regulados no Real Decreto 1073/2002, dos que se esixen medicións da contaminación.


6.5. A Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia, dispón, no artigo 8, sobre Avaliación da calidade do aire:

“As medicións da calidade do aire serán obrigatorias nos seguintes supostos:

(…) 3. Nas zonas nas que aínda non superándose os límites de inmisión si existe un risco potencial conforme os parámetros técnicos que se determinarán regulamentariamente.” Tendo en conta o anterior, e coñe-

cendo que se exceden os límites de emisión esixidos para os contaminanates regulados, faise necesario ubicar pun-

tos de medición naqueles lugares proclives a recibir esta contaminación e que presenten unha alta densidade de poboación, como é o caso das inmediacións da planta. Remitímonos ao artigo 8.1., sobre avaliación da calidade do aire, da Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do
ambiente atmosférico de Galicia, que establece que as medicións serán obrigatorias nas aglomeracións, No artigo 5.1. defínese aglomeración: “Área cunha concentración de poboación de máis de 50.000 habitantes ou cando, sendo igual ou inferior a esta cifra, ten unha densidade de habitan-tes por quilómetro cadrado que xustifique a avaliación e o control da calidade do aire ambiente.”


7. Alegacións con respecto ao dereito á información.

7.1. Consultada a páxina web do PRTR-España, non apare-ce nela máis dato que as emisións de carbono orgánico ao mar, do ano 2004, contravindo o RD 1073/2002, de 18 de octubre, sobre avaliación e xestión da calidade do aireambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitró-xeno, óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono, que no artigo 11.2 establece:

“Las Administraciones públicas pondrán periódicamente a disposición del público y de las organizaciones interesadas información actualizada sobre las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente. Esta información deberá facilitarse a través de medios de difusión apropiados, como radio, televisión, prensa, pantallas de información o servicios de redes informáticas, teletexto, teléfono o fax.

5. La información al público indicará todos los casos en que las concentraciones superen los valores límite y los um-brales de alerta durante los períodos especificados en los anexos I a VI. También incluirá una breve evaluación en re-lación con los valores límite y con los umbrales de alerta, así como información adecuada en relación con las repercusiones sobre la salud. (…7. La información disponible por el público y por las organizaciones en virtud de lo dispuesto en los anteriores apartados deberá ser clara, comprensible y accesible.”

Ningunha destas obrigas se cumpre.


8. Alegacións en relación aos verquidos.

8.1. Na autorización de verquido de líquidos, nas augas

residuais dos procesos, inclúense as augas de refrixeración procedentes da empresa Reganosa, cando actualmente Forestal do Atlántico e Reganosa non verquen conxunta-mente. Isto altera as medicións, que neste proxecto só inclúen os verquidos líquidos procedentes de Forestal do Atlántico.

8.2. Danse datos de catro puntos de mostraxe, cando é obrigado proporcionar cinco. Isto inflúe na suma total dos resultados.

8.3. É necesario coñecer os datos exactos de onde se realizan as mostraxes ás que se alude no informe para saberse están dentro da zona de marisqueo ou non, polos riscos que para a saúde humana supón a concentración e acumulación de contaminantes nos moluscos.

8.4. A modificación da autorización de verquido emitida por Augas de Galicia no ano 2003 non é suficiente. Neste mo-mento Reganosa e Forestal verquían conxuntamente as augas residuais.

8.5. No relativo ao control de residuos e puntos de verqui-dos, canalízanse todas as conducións cara un único emisario.

Os puntos de mostraxe sinalados na fotografía do Proxecto non se aprecian.

Falta a descrición dos elementos técnicos do emisario, segundo obriga o Anexo da Orde Ministerial de 13 de xullo de 1993:

“Art. 5. Proyectos de vertidos a través de emisarios subma-rinos.

5.1. Elementos técnicos del proyecto.-El proyecto de vertido a través de un emisario submarino, además del cumplimiento de las obligaciones administrativas que sean exigibles,definirá los siguientes elementos técnicos: La longitud del emisario, las coordenadas del punto de vertido (longitud, latitud y profundidad), el número, tipo y disposición de los dispositivos difusores y los mecanismos de transporte, dilución y autodepuración que definen su eficacia en función del impacto que tiene el vertido sobre el nivel de contaminación de la aguas costeras.

(…)La comprobación de la estabilidad mecánica y estructural de la obra, a través del análisis de las solicitaciones y es-

fuerzos a que ésta quedará sometida por la acción del mar. (…)Los métodos constructivos y la integración de la obra en su entorno, teniendo en cuenta las necesidades de mante-nimiento y conservación del emisario y las interferencias que éste pueda introducir sobre los mecanismos de dinámica marina.”

Na descrición das características do efluente non hai esti-macións da carga contaminante e do caudal punta en tempo seco. Sendo un sistema colector de tipo unitario, segundo o Artigo 5.3.1. do Anexo da Orde anteriormente citada, débese indicar tamén o caudal punta en tempo de choiva.Non se mencionan as características do funcionamento do aliviadoiro. En todo caso, e segundo o Artigo 5.3.1.b) do Anexo da mesma Orde, o aliviadoiro só poderá entrar en funcionamento con caudais superiores ao caudal punta en tempo seco.

Non se informa das características do difusor, elemento fundamental do emisario coa fin de aumentar a dilución inicial. Segundo o Artigo 5.4.3.b) do Anexo da mesma Orde, para verquidos industriais, a adopción dos valores de dilución inicial deberán xustificarse cando sexan menores
aos especificados para verquidos de augas residuais urbanas.

8.6. Segundo o Artigo 4.3. do Anexo da mesma Orde, todo verquido líquido de augas residuais deberá someterse a uns tratamentos mínimos antes da súa evacuación. No proxecto presentado faltan descricións pormenorizadas das insta-lacións necesarias para levar adiante estes obxectivos.

A capacidade da piscina final de decantación, na que con-flúen as augas de toda a instalación (124.915,2 m3/día) emáis das augas pluviais (274.580 m3/día) é só de 520 m3, é insuficiente para tratar o volume total de augas.

Con respecto das augas residuais procedentes da Instala-ción MARPOL, indícase unicamente a eliminación de hidro-carburos, da separación de fracción acuosa e do envío á piscina de decantación final, cunha capacidade de 520 m3 que contrasta co volume de augas residuais da planta MARPOL (4.800 m3/día).

8.7. Non se mencionan as análises realizadas no arranque

da condución, tal e como está regulamentado na Orde antes

citada, en relación coa determinación dos parámetros fixa-dos: DBO, BQO, sólidos sedimentabeis, pH, Nitróxeno, Fós-foro, así como outros contaminantes que a administración competente esixa.

8.8. No seguemento da potencial afección sobre bancos marisqueiros próximos, afírmase que se efectuará un con-trol de moluscos, inspeccionándose a presenza de hidro-carburos, análises de metais pesados, análises doshidro-carburos derivados do petróleo e análises microbiolóxicas. As unidades nas que se establecen os límites de contami-nantes non coinciden cos utilizados para os datos de efluentes.

8.9. Nas análises dos puntos de mostraxe da zona de baño non se teñen en conta todos os parámetros enumerados no Anexo IV do RD 734/1988. Non se presentan táboas separadas para os puntos de mostraxe das zonas de baño nin para as zonas de protección e mellora con límites de emisión propios, regulados no Anexo IV do RD 345/1993.

8.10. Non se presentan os datos obtidos nos puntos de mostraxe para o control de sedimentos, que segundo o Artigo 7.3.3., da Orde citada, deberá realizarse con carácter anual.

O mesmo ocorre coas mostraxes sobre sedimentos mariños en catro puntos de control cuxa ubicación non se determina, para analizar as posibles variacións das características naturais do sedimento na zona. Indícanse os parámetrosutilizados (granulometría, contido en materia orgáncia, potencial redox, NTK, zoobentos), pero non se mencionan os resultados, salvo para o último parámetro.

Algo semellante sucede co control de calidade das augas en catro puntos coincidentes cos dos sedimentos. Os parámetros estudados son o pH, a temperatura, a coloración, a materia en suspensión, a condutividade, os hidrocarburos derivados do petróleo e os coliformes fecais. Igual que no caso anterior, non se achegan conclusións.

8.11. Non hai previsto ningún protocolo a seguir en caso de fuga de calquera das substancias coas que se traballa na planta (formaldehído, amoníaco, urea, formol, melanina, fenol, etc) agás para hidrocarburos, sendo calquera destas substancias, probabelmente, máis tóxicas para o medio e a saúde das persoas.

8.12. Os últimos datos son do ano 2004, cando os datos deben actualizarse anualmente e ser accesibeis ás distintaspersoas e entidades interesadas. Non se cumpre coa obriga de presentar os datos anualmente na páxina web do Rexistro EPER.

8.13. A Declaración de Impacto Ambiental sobre o proxecto de ampliación da concesión marítimo-terrestre en Punta Promontoiro expedida no ano 1998 estaba condicionada á redacción dun Programa de Seguimento e Control dos impactos e da eficacia das medidas correctoras, tendo en conta os seguintes aspectos:

- Un estudo previo ao inicio das actuacións: inventario de verquidos, calidade das augas superficiais, calidade do sedimento de fondo, control de moluscos bivalvos.

- Idem. en tres momentos da fase de construción.

- Idem. anualmente.

Cremos necesario complementar a información incluída no Proxecto de Solicitude de Autorización Integrada cun resumo das conclusións destes estudos, e unha relaciónpormenorizada do estudo previo ao inicio das actuacións que serven de base para determinar as afeccións ao medio no momento actual.

9. Alegacións en relación cos residuos.

9.1. A existencia de zonas de interese no contorno da planta de valorización de residuos, concretamente do banco marisqueiro da Barca, así como a cercanía do Lugar de Importancia Comunitaria “Costa Ártabra”, integrado na Rede Natura 2000, da Unión Europea, non fan en absoluto recomendábel a ubicación da planta en Punta Promontoiro, tendo en conta as máis que seguras afeccións ao medio. O Artigo 12.1 da Lei 10/1998 establece unha serie de precaucións neste ámbito:

“Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el

aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocarincomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.”

De seguirse unha observancia real da lexislación, sería imposíbel a implantación desta planta no lugar elixido. Isto só é posíbel cando se priorizan os intereses industriais, de carácter económico, sobre os relativos á saúde das persoas e máis á conservación do medio.

9.2. O argumento anterior é válido tamén para o resto da industria, tendo en conta o volume de emisións contaminantes en proporción directa co de materias primas utilizadas.


10. Alegacións con respecto á coxeración.

10.1. Non se conta con autorización para incinerar residuos no proceso de coincineración. Partindo da definición de coincineración expresada no Artigo 3.5. do Real Decreto 653/2003: “(…)toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que, o bien utilice residuos comocombustible habitual o complementario, o bien los residuos reciban en ella tratamiento térmico para su eliminación.(…)”, a planta de coxeneración de Forestal do Atlántico tería que recibir a denominación de instalación de coincineración e, polo tanto, cumprir cos requisitos esixidos neste Real Decreto .

Con respecto aos verquidos, os valores límites de emisión serán aplicabeis no punto da instalación de coincineración por onde se vercan as augas, en aplicación do Artigo 11.3.

do R.D. 653/2003. En ningún caso se terá en conta a dilución das augas residuais para o cumprimento dos valores límite sinalados no Artigo 11.2. do citado Real Decreto, requisito non observado no proxecto.

Os requisitos de medición establécense na autorización expedida pola autoridade competente, en cumprimento do Artigo 14.2. do mencionado Real Decreto.


11. En ningún momento se fai referencia á cercanía da Empresa REGANOSA, que supón un risco engadido en casode accidente. No Plano de Emerxencia non se contempla esta circunstancia.


Por todo o exposto,

SOLICITA:


Que non se outorgue a Forestal do Atlántico S.A. a autorización ambiental integrada, debido a todas as eivas que o proxecto e máis o sistema de funcionamento das instalacións presentan. Esta asociación queda a expensas de recibir a información da resolución que o órgano competente outorgará en cumprimento do Artigo 23.2 da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de Prevención e control integrados da contaminación.

Ferrol, a 3 de abril de 2008

Asdo. Juan Ignacio Díaz da Silva

DELEGADO DA SGHN-Ferrol

________

Sociedade Galega de Historia Natural
Dende1973 estudiando, divulgando e defendendo o medio natural galego
Delegación de Ferrol
Apartado de Correos n1 356 ; 15480 FERROL (A Coruña)
Tfno. (24 horas) e fax 981 35 28 20
mobil 616 388 935
web:
http://www.sghn.org
correo-e: sghnferrol@terra.es

Blog da Delegación de Ferrol:
http://sghnferrol.blogspot.com/
_____

20080413

Prego de prescripcións técnicas Servizo de vixilancia e servizos complementarios para os centros e instalacións pertencentes ao Concello de Ferrol

Cancello de Ferrol
ÁREA DE SEGURIDADE


Prego de prescripcións técnicas Servizo de vixilancia e servizos complementarios para os centros e instalacións pertencentes ao Excmo. Concello de Ferrol


1.- OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto deste contrato é a prestación por parte da EMPRESA dos servizos de vixilancia e protección das instalacións dos centros que se datallan no artigo nº 7

As necesidades dos servizo de vixilancia poderán ser ampliadas ou reducidas a petición
do Concello, preavisando con unha antelación mínima de vinte e catro (24) horas.


2.- PRESUPOSTO DE LICITACIÓN

o presuposto máximo de licitación para a prestación dos servicios recollidos no presente prego ascende á cantidade de CATROCENTROS CORENTA MIL EUROS ( 440.000,00 €ANO I.V.E. i.iicluido. Serán por conta da Empresa a totalidad dos gastos (Seguros, transportes, salarios e toda clase de retribucións, etc.), impostos e gravámenes e tasa de calquera clase que poidan derivarse da aplicación do presente contrato.


3.- IMPORTE DO CONTRATO

Os prezos reflectidos neste contrato só tefien validez ata o 31 de decembro do ano de inicio dos servizos do presente Contrato.

No caso de prórroga prevista (si a houbese) o prezo do contrato poderá ser revisado, por mutuo acuerdo de ambas partes. Non en tanto, e en prevision de que o acordo poida dilatarse, ao ano do inicio da prestación do servicio, a EMPRESA incrementará os prezos dos servizos na mesma porcentaxe que o faga o índice Xeral de Prezos ó Consumo (I.P.C) referido ó conxunto dos doce meses anteriores, tendo carácter de "provisional e a conta" e reaxustándose posteriormente á alza ou á baixa, unha vez acordado as novas tarifas para o tempo de prórroga acordado.


4.- ALCANCE DO SERVIZO

A prestación dos servizos levarase a cabo nos edificios e instalacións pertencentes ó Concello de Ferrol que se relacionan a continuación:

1) pazo Municipal
2) CentroCulturalTorrenteBallester
3) Vertedoiro Municipal Mougá
4) Castelo San Felipe
5) Mercado Municipal de A Magdalena
6) Mercado Municipal de Caranza e Recimil
7) Cementerio Municipal
8) Vixilancia de praias


5.- HORARIOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO

A prestación do servizo realizarase atendendo ós seguintes horarios:

Pazo Municipal:
1 vixilante de seguridade sin arma, todos os días de luns a venres laborais en horario de 07:30 a 15,00 h. controlando o acceso ó edificio.

Centro Cultural Torrente Ballester:
1 auxiliar de servizos, eo seguinte horario:
Inverno: de luns a sábado, de 11:00 a 13:30 h e de 17:00 a 21:00 h.
Verán: de martes a sábado, de 10:30 a 14,00 e de 19,00 a 21:30 h.

Aula de Educación ambiental ( RECICLATERRA ):
1 auxiliar de servizos, todos os días do ano, 24 h.

Castelo de San Felipe:
1 auxiliar de sevizos nos turnos de día e 1 vixilante de seguridade sin arma para a
quenda de noite todos os días do ano, 24 h.
1 auxiliar de servizos de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 para tarefas de
información.

Mercados: Central, Recimil e Caranza:
1 auxiliar de servizos de luns a sábados de 05,00 al14,00 h.
1 auxiliar de servizos de luns a sábados de 14:00 a 20:00 h.
3° domingo do mes: de 08:00 a 15:00 h. ( Mercado Central ).

Cemiterio Municipal:
1 Auxiliar de servizos de Lunes a Sábado de 10,00 a 13,OOh.Y de 16.00 a 18,OOh.
Domingos y festivos de 10,00 a 13,00h.

Vixilancia de praias:
1 auxiliar de servizos con un vehículo, do 20 de xuf'ioó 15 de setembro, de 22:00 a
06:00 h.


6.- IMPLANTACIÓN DO SERVIZO

A implantación do servizo nos diferentes centros irase facendo conforme vaian cumprindo o contrato as empresas que actualmente realizan o traballo, terminando as siguientes dependencias nas fechas que a continuación se detallan:

-Castelo de San Felipe en fecha 07 de Septembro de 2008

-Aula de Educación Ambiental "RECICLATERRA" 31 de Xulio de 2008


7.- FUNCIÓNS A REALIZAR

o servizo de vixilancia e seguridade debe encargarse de:

a) Ordenación e vixilancia dos aparcamentos para evitar o estacionamento en zonas prohibidas e o cumprimento das normas, facilitando e controlando a
entrada e o uso correcto dos mesmos, evitando un acceso indiscriminado ao aparcamento.
b) Vixilancia para evitar a comisión de todo tipo de delitos e inftaccións, obrando en consecuencia, de acordo coa lexislación vixente. Con atención especial ás zonas de material de alto custo, etc.
c) Vixilancia especial en zonas de alta seguridade.
d) Seguridade dos inmobles. Inundacións, escapes de gas, incendios, desactivación de alarmas, ete.
e) Protección de persoas. Mantemento da orde nas instalacións,,.vixilancia a estranos e sospeitosos, auxiliar a persoas en situación de perigo ou emerxencia.
f)Comunicación diaria de incidencias ó Concello de Ferro!. Diariamente entregaranse os partes de incidencias de todos os servizos ó Responsable de Seguridade do Concello de Ferro!. Semanalmente, entregarase o resumo da infonnación dos reportes de rondas de todos os servizos Au1a vez verificada polo Xefe de servizos. Mensualmente entregaranse o día 1 de cada mes os cadrantes de todos os servizos, así como o resumo de inspeccións realizadas o mes anterior ó tempo que se entregará a previsión de inspeccións para o mes seguinte.
g) Control do correcto funcionamento das portas e fiestras das distintas instalacións do Concello de Ferrol, particularmente no que se retire ó horario de apertura e peche nos distintos centros, función que tefienasignada.
h) Terase especial coidado na prevención do consumo de sustancias non autorizadas, segundo a legalidade vixente e en especial no referente ao consumo e tráfico de estupefacientes.
i) Control do persoal que accede ás dependencias das distintas instalacións do Concello de Ferrol, fóra das horas de apertura das mesmas.
j) Chequeo e revisión diaria dos distintos sistemas e mecanismos de seguridade instalados ou que se instalen.
k) Realizar rondas por todas ás instalacións do Concello de Ferrol e os seus arredores que se determinen por parte dos responsables, empregando para a súa comprobación aqueles elementos técnicos que se establezan.
1) Colaborar cos plans de seguridade que se establezan.
m) Os vixiantes de seguridade colaborarán co Concello de Ferrol na optimización de consumos de luz, auga e outros subministracións.
n) O servizo de vixilancia será responsable do uso das videocámaras de vixilancia e seguridade instaladas ou que se instalen nas distintas dependencias.
o) Evitar aquelas accións derivadas de determinados actos de natureza antisocial que tefian que ver coa conservación do edificio: pintadas, pegada de carteis, danos, etc. No caso de que sexa posible evitar a acción, procederase a identificar ós autores para proceder contra eles do xeito que reguIamentariamente se determine.
p) Calquera outra función sinalada polos responsables de Seguridade que se atope comprendida no concepto de Protección e Vixilancia.

Servizos complementarios:

Comprenderá as prestacións mínimas que de xeito enunciativo e non exhaustivo se indican a continuación:

a) Abrir e pechar o centro
b) Controlar o acceso.
c) Atender chamadas telefónicas.
d) Informar das actividades que se realizan no centro.
e) Preparar as instalacións antes e o remate das actividades.
f) Controlar o correcto comportamento dos usuarios.

En xeral aquelas outras tarefas similares ás descritas que se lles encomenden polos responsables do centro.

As empresas licitadoras poderán presentar alternativas á prestación dos servizos e en cuxo caso. serán estudadas polos servizos técnicos municipais co obxecto de valorar a viabilidade das propostas.


8.- DOTACIÓN E CONDICIÓNS XJERAIS:

 • A vixilancia deberá ser desempeñada por vixilantes ou auxiliares de seguridade, uniformados, e dotados de todo o equipo regulamentario. Disparase, así mesmo do seguinte equipo auxiliar en cada servizo:
 • Radioteléfono con batería de reserva.
 • Linterna halóxena con cargador.
 • Controlador de rondas
 • Teléfonos móviles.
 • No caso de avaría ou deterioro do equipo auxiliar, deberá procederse á substitución inmediata dos devanditos elementos.
 • A empresa adxudicataria disporá de delegación na provincia de A Coruña legalmente rexistrada, con todos os requisitos do Ministerio do Interior.

NOTA:
Todos os medios e materiais mencionados serán propiedade da empresa adxudicataria e deberán ser incluidos. para todos os efectos, dentro do presuposto de licitación.


9.- OBLIGACIÓNS DA EMPRESA

a) A EMPRESA realizará. conforme ao establecido legalmentew, a contratación do persoal a desenvolver os servizos obxecto deste contrato.
- Devandito persoal terá a cualificación profesional adecuada ás tarefas que presta e pertencerá ao persoal da EMPRESA que para todos os efectos asume con respecto ao mesmo. carácter legal de empresario, con todos os dereitos e obrigacións inherentes a esta condición, con arranxo á lexislación vixente en cada momento. - En particular deberá cumprir o estipulado no Convenio Colectivo de Empresas de Seguridade.
- A EMPRESA obrígase a entregar puntualmente ó Concello, a documentación necesaria para acreditar en todo momento o disposto no parágrafu precedente.
_ O Concello non terá co persoal adscrito a este contrato vinculación laboral algunha, nin será responsable dos traballos a desenvolver.
b) A EMPRESA virá obrigada a cumprir todas as disposicións vixentes en cada momento en materia fiscal, laboral, de Seguridade Social, de Seguridade e Hixiene no Traballo e de Prevención de Riscos Laborables.
c) A EMPRESA cumprirá as instrucións do Concello, en canto ao uso de identificación persoal, rexistro de entradas e saídas, utilización de accesos respecto dos horarios, réxime de Seguridade de locais e edificios e calquera outra norma de réxime interior, instrucións e normas todas elas que a EMPRESA, previa análise detida e en calidade de experta, considera perfectamente válidas para o correcto desempefio dos servizos contratados.
d) O incumprimento das obrigacións por parte da EMPRESA ou a infracción das Disposicións sobre Seguridade e Hixiene no Traballo, por parte do persoal designado por ela, non implicará responsabilidade algunha para o ConceDo,xa que a EMPRESA especialmente asume tales obrigacións.
e) A EMPRESA obrígase a conservar os locais, instalacións, mobiliario e aveños de propiedade municipal e que utilice para a realización do presente contrato en perfecto estado de uso e funcionamento, en cuxo estado deberán acharse á extinción do mesmo.
As avarías e deterioracións que sufran os elementos a que se refire no parágrafo anterior, como consecuencia de actos realizados pola EMPRESA ou o seu persoal empregado, serán reparados por este. No caso de que a reparación fose aceptada por el ConceDo o importe pagado por este concepto se detraerá, previa presentación da correspondente factura, do prezo a percibir a EMPRESA polos servizos prestadosdurante o mes.
f) A EMPRESA proporá ao Departamento de Seguridade, un réxime mínimo de inspección de servizos pola súa conta, que unha vez acordado entre as partes levará a efecto co correspondente soporte documental. (sen prexuízo do referido réxime mínimo de inspección. A EMPRESA procurase realizar, a feixes, outras inspeccións que aseguren a correcta execución dos servizos contratados)
g) No caso de que a EMPRESA non puidese prestar os servizos contratados, por causas de alteracións lahorais ou de folgas dos seus empregados, asegurará un servizo mínimo que, se resultase insuficiente, daría lugar a un abono equivalente ao custo que supoña para o Concello, a prestación dos servizos por outros medios. Esta diferenza acreditarase o Concello e deducirase do prezo a percibir polos servizos prestados durante mes da data de incidencia ou posteriores.
Todo iso enténdese sen prexuízo das obrigacións que a EMPRESA ten de pór os medios ao seu alcance para lograr a normal prestación dos servizos, así como colaborar co Concello para obter unha solución alternativa.
h) A EMPRESA conservará a maior reserva, durante e logo da vixencia do presente contrato, sobre toda a información confidencial que poida obter durante o desenvolvemento dos traballos. Así mesmo é responsabilidade da EMPRESA que o seu persoal manteña esta reserva.
i) Calquera baixa por enfermidade ou outro motivo que se produza no persoal da EMPRESA que presta servizo nas instalacións municipais, será cuberto de xeito inmediato. O Concello de Ferrol resérvase o dereito de efectuar inspeccións de control do cumprimento horario do persoal da EMPRESA sen ningunha limitación. Calquera modificación do persoal da EMPRESA deberá notificarse ó Concello previamente e por escrito.
Nos casos necesarios a EMPRESA será responsable pola súa conta do transporte para o seu persoal ás instaIacións de lugares de prestación de servizos solicitados polo Concello.
j) A EMPRESA deberá cumprir con todas e cada unha das obrigacións que deriven da Lei 23/1992, de Seguridade Privada e do seu Regulamento e posteriores desenvolvementos, rnantendo en todo momento á súa empresa e ao persoal afecto a este contrato en plena capacidade legal e técnica para o desenvolvemento dos traballos.


10.- MANUAL DE PROCEDEMENTOS

Para a realización do servÍzo existirá un "Manual de Procedementos" diseñado de común acordo por ambas partes e que deberá ser observado en todo momento polos vixilantes de seguridade.


11.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

O Concello poderá solicitar á EMPRESA a prestación de servizos de vixilancia e protección de carácter extraordinario ou esporádico e, xa que logo, non previstos no presente contrato como servizo ordinario incluído no esquema de servizos.

A solicitude de prestación destes servÍzos extraordinarios haberá de realizarse mediante escrito comunicado á EMPRESA con, polo menos, tres días naturais de antelación ao comezo na prestación dos servizos solicitados, salvo naqueles casos de por circunstancias excepcionais de roubo, incendio, danos, catastrofes, conflitos sociais, averías dos sistemas de seguridade ou outra causa analogas de gravidade ou de extraordinaria urxencia fixesen necesaria a prestación urxente do servizo, nese caso comunicásese polo procedemento mais rapido dispoñible, antes de comezar a prestación do servizo. Devandita comunicación haberá de ser cursada por conduto fehaciente que acredite a data e hora en que esta é recibida pola EMPRESA, sendo válida a estes efectos a comunicación cursada por fax ó correo electrónico: que sinale a empresa.

A EMPRESA prestará o servizo solicitado en función das posibilidades operativas que teña en cada momento, aténdose no posible, ás esixencias do Concello.

Os costes de estos servicios cinguiranse ós precios de adxudicación do concurso.


12.- OBRIGACIÓNS DO CONCELLO.

O Concello porá a disposición da EMPRESA as subministracións de auga, alumado, e forza posible que precise para a perfecta execución do seu labor, comprometéndose a mencionada EMPRESA a non facer uso indebido ou abusar destes servizos. Por outra banda o Concello facilitará normas de seguridade e instrucións de actuación ao representante da EMPRESA, que será responsable da súa difusión entre o seu persoal e do seu cumprimento.


13.- NOTIFICACIÓNS

Calquera notificación formal en relación coa execución do presente contrato deberá ser efectuada por escrito. As notificacións a calquera das partes, serán enviadas á dirección ou ás direccións que cada unha das partes especifique mediante escrito á outra parte.


14.- VISADO DO CONTRATO

Para o inicio do servizo contratado, será preciso obter previamente a autorización polo Organismo competente do Ministerio do Interior.

Esta xestión deberá ser realizada pola EMPRESA informando dela ó Responsable de seguridade do Concello, e enviándolle a correspondente copia visada do Contrato.


15.- CANCELACIÓN DE AUTORIZACIÓN

No caso de que por resolución de órgano administrativo competente fóselle retirada á EMPRESA a autorización da Dirección da Seguridade do Estado para a prestación de servizos de seguridade privada, o presente contrato quedará resolto de pleno dereito, con efectos a partir do momento en que tal resolución sexa executiva, sen que a Empresa póidanse esixir por iso indemnización algunha .


16.- CESION DE CONTRATO

O presente Contrato de prestación de servÍZOsnon poderá ser obxecto de cesión por parte da EMPRESA, sen que medie acordo escrito previo co Concello de Ferrol.


17.-EXECUCIÓN E RESPONSABILIDADES.

O adxudicatario prestará o servizo por sí e/ou cos profesionais que considere necesario empregar, nos días e horas que o ConceHoHeencomende, axustándose na súa actuación ás normas, directrices e indicacións particulares que lle sexan formuladas pola mesma. As obrigas consistirán en percorrer periódicamente as instalacións obxecto do presente prego, advertindo e controlando as anomalías que se produzan, reparándoas no posible e dando parte ó Responsable de Seguridade do Concello para o seu coñecemento e actuacións que procedan. Do mesmo xeito, e con extremada dilixencia, avisará ás forzas do orden público ou municipais, cando a proximidade de persoas, animais, máquinas, etc., fixeran prever a existencia de perigo ou menoscabo para o persoal ou as instalacións do Concello, dando posteriormente o parte estipulado no párrafo anterior.

Cando advertira a existencia de menoscabo, dano, roubo, furto, ete, nas dependencias ou instalacións, unha vez atendido no posible o control da situación para evitar males maiores, dará conta detallada de inmediato ós responsables dos Centros afectados e ó Responsable de Seguridade para a súa comprobación e posible actuación posterior. Así mesmo, controlará o acceso de vehículos e persoas co obxecto de manter a orde necesaria en aparcamentos e demáis usos das instalacións. O servizo non se poderá interrumpir, nin ainda por cumprimento do termo, sendo obrigatoria para o adxudicatario a continuidade nas mesmas condicións ata a súa substitución polo Concello.


18.- UNIFORMIDADE

As empresas ofertantes achegarán ás súas proposicións fotografia da uniformidade de verán e de inverno.


19.- CONDICIÓNS LABORAIS E SOCIAIS

A empresa adxudicataria comprométese a contratar ó persoal necesario para realizar o obxecto do contrato, e facerse cargo na forma regulamentaria do persoal procedente doutra ou doutras contratas que cesen na prestación do servizo, cando así o esixan as normasconvenio ou acordos en vigor. O devandito persoal dependerá exclusivamente do adxudicatario, por canto este terá todos os dereitos e deberes inherentes á súa calidade de empresario sin que exista relación laboral entre o devandito persoal e o Excmo. Concello de Ferrol e quedará o adxudicatario obrigado ó cumprimento das

disposicións vixentes en materia laboral e social e das demáis que sexan aplicables e que sepoidan promulgar durante a prestación do servizo obxecto deste contrato.

Establécense oito (8) horas como tempo máximo de servizo por quenda, para todo o persoal de Seguridade. Este tempo poderá modificarse a petición do adxudicatario.

Tamén se evitará que o persoal de seguridade destacado no Concello de Ferrol dobre quenda en dependencias alleas a este contrato.

O persoal de Seguridade destacado no Concello de Ferrol terá carácter estable. Todo cambio de persoal deberá ser cofiecido e aprobado previamente polo responsable de Seguridade do Concello. O Concello de Ferrol resérvase o dereito a pedir a substitución de calquera membro do equipo de seguridade; este feito comunicarase ó adxudicatario por escrito asinado polo responsable de Seguridade.

Todas as instruccións que sobre o desenvolvemento do traballo se Heteñan que dar ó perso seranlle facilitadas exclusivamente polo adxudicatario, ou por persoas ó seu servizo a quenes se falcultara para iso.

O Excmo. Concello de Perrol entenderase directamente co adxudicatario, ou cos seus apoderados ou persoas debidamente autorizadas por este, sobre todas as cuestións que xurdan en relación co servizo que ha de prestarse.

O adxudicatario designará unha persoa encargada e responsable que supervisará a asistencia e eficacia do traballo e a través da que, o responsable de Seguridade do Concello de Ferrol manterá as necesarias relacións respecto ó servizo a prestar. Isto é independente da vixilancia e control que o responsable de Seguridade exercerá en todo momento sobre a calidade, eficiencia e oportunidade do servizo.

O persoal de seguridade que preste servizos nas instalacións do Concello de Ferrol estará en permanente contacto co Responsable de Seguridade de este Concello a través de teléfonos facilitados pola empresa adxudicataria. Tamén utilizarán estos equipos para o contacto entre eles mesmos e a empresa.

O servizo poderá ser requirido polo persoal do Concello, cando se realicen
inspeccións periódicas.

O adxudicatario organizará a prestación do servizo de protección e vixilancia sin mais intervención do Concello que as excepcionais situacións e aspectos previstos neste Prego, pero está obrigado a presentar ó Concello, no termo de trinta días a partir da adxudicación definitiva, un informe escrito no que se detalle a estructura órganica e funcional adoptada, sinalando nominalmente as persoas que designa como representantes da empresa ante o Concello, a situación dos vehículos, máquinas ou aparatos que serán utilizados para o desempefio do servizo, etc., así como relación nominal do persoal que dedicará ó servizo, de fonna exclusiva. Calquera modificación que se introduza posteriormente será obxecto de igual notificación.

Ferrol, 31 de Marzo de 2008
O Coordinador da Área de Seguridade,
Asdo. José Manuel Pérez Díaz
___________

20080407

Documentación para Asemblea GNSV do 13 de Abril: Propostas completas presentadas individualmente polas organizacións

Documentación para Asemblea GNSV do 13 de Abril

Propostas completas presentadas individualmente polas organizacións.

Unha forte aperta e ata domingo,

Celso COMESAÑA, info@papelaria.org
Xan DURO, xanduro@usc.es
To G. CARBALLEIRA, fusquenlla@sospontedeume.com
Xosé REIGOSA, salvemosmonteferro@gmail.com
Mabel RIVERA, mriver@fundaciongaliciaverde.org


7 anexos con documentos de:
__________________

VERDEGAIA

RGNV: organización e funcionamento

A rede é horizontal.

* Como rede que somos, o protagonismo é dos colectivos nos seus ámbitos de actuación, e non existen órganos directivos.
* A rede no seu conxunto é a protagonista nas convocatorias, posicionamentos e mobilizacións nacionais/xerais acordadas polos colectivos que a integramos.
* O obxecto da rede é unir esforzos, xerar sinerxías, entre colectivos que traballamos por un ordeamento territorial ecoloxicamente sustentábel, socialmente xusto e equilibrado, ou como di o lema da Rede, por unha terra viva e unha vida digna para tod@s. Isto supón facer frente a un conxunto de políticas postas en marcha por administracións e empresas, e contra esas políticas, a RGNV fai propostas igualmente POLÍTICAS, que non partidistas. E o facemos como cidadanía autoorganizada, consciente e responsábel. Esa é a nosa forza, unha forza moi fráxil que compre levar con moito coidado e sen pretender facer uso dela.
* Para que a Rede funcione é imprescindíbel a lealdade entre os colectivos e de cada un destes co conxunto da Rede. Só desde a confianza poderemos converter a Rede galiza Non se Vende nunha eficaz ferramenta de intercambio de información, visibilización de problemáticas locais, deseño de alternativas e criación dunha masa crítica suficiente como para conseguir mudar as políticas devoradoras do territorio.
* A máxima expresión desa horizontalidade é a Asemblea Xeral da RGNV que se reunirá de xeito ordinario cada dous meses e de xeito extraordinario cando así o soliciten 10 colectivos. A Asemblea é aberta a cantos integrantes dos colectivos inscritos queiran, máis na toma de decisións so contará de se necesitar votacións, un voto por colectivo
* O método básico de comunicación da RGNV é internet, a través da lista de distribución lista@galizanonsevende.org da que farán parte todos os colectivos e da web www.galizanonsevende.org. En casos excepcionais de falta de acceso a internet procurarase a comunicación telefónica ou postal. Todos os colectivos facilitarán unha persoa de contacto, nº de teléfono, enderezo-e e postal e páxina web se a houbera no momento de se integrar na rede e asumen o compromiso de atender as comunicacións da RGNV

Desenvolve as súas accións co maior consenso posíbel

A procura do maior consenso posíbel significa que agás situacións de verdadeira urxencia, os asuntos débense tratar con tempo suficiente, seriedade e rigor. O feito de ser unha rede esixe un método de traballo distinto ao que estamos afeitos e uns ritmos propios.

En caso de necesidade as decisións adoptaranse por maioría de 3/4 dos colectivos presentes.

Poderase facilitar o voto por correo-e nas condicións que se determinen no seu momento.

Non admite nin partidos políticos nin sindicatos

Esta medida abrangue partidos políticos e sindicatos e todos os colectivos que fagan parte da súa estrutura orgánica.

Para facer parte da RGNV os colectivos interesados deberán concordar cos obxectivos e medios desta e solicitalo explicitamente mediante unha comunicación que recolla o nome do colectivo, enderezo-e, tfno e web se a houbera, xunto cunha pequena explicación sobre o colectivo.

As solicitudes recibidas reenviaranse a todos os colectivos da RGNV para que poidan valoralas e decidir a súa aceptación ou non na primeira Asemblea Xeral Ordinaria seguinte á recepción da comunicación. No caso de non existir unanimidade na decisión, a decisión adiarase ate a vindeira asemblea ordinaria na que se someterá a votación, tendo que recibir os votos positivos de 3/4 dos colectivos presentes para seren admitidos.

Do mesmo modo, se algún colectivo acha que outro colectivo membro da RGNV está a incumprir os obxectivos ou normas da rede débeo expor e submeter á consideración dos demais colectivos, que deberán adoptar a decisión de expulsalos ou non da rede ben unanimemente ou mediante votación cun resultado de ¾ dos votos presentes favorábeis a dita explusión.

Debe contar cunha mínima coordenación e uns/as voceiros/as definidas:

A RGNV dotarase dun grupo de coordenación que deberá atender a:

1. Fluidez da información, procurando que todos os colectivos estén enteirados dos asuntos a tratar e recoller as distintas opinións cando se debata algo e propoñer consensos
2. Xestión económica.
3. Exercer de voceiros da RGNV nas comparecencias públicas sobre os temas que así se decidan

A RGNV dotarase asi mesmo dunha persoa responsábel da xestión da web, da listaxe de correo-e e de manter actualizados o directorio de contactos dos colectivos integrantes que poderá facer parte ou non do grupo coordenador.

O Grupo coordenador estará formado por 5 persoas que sexan representativas e xeren as mínimas susceptibilidades posíbeis do conxunto dos colectivos integrantes: plataformas veciñais, grupos ecoloxistas, asociacións culturais etc. A duración do seu nomeamento será de 1 ano renovábel.

Deberán ser eleitas por consenso

Ninguén poderá falar en nome da Rede sen ser previamente autorizad@, nen poderá facer afirmacións que non fosen previamente acordadas pola Rede. Isto, que sería mui complexo para calquer colectivo, non o ten por qué ser para a rede, xa que esta non vai ter o protagonismo salvo en ocasións contadas, como xa se comentou.

Xestión económica

A pertenza a RGNV non esixe o pago dunha cota periódica máis si obriga a asumir solidariamente e na cuantía en que se determine no seu momento os custos derivados da súa actividade.

Estes custos determinaranse antes de cada actividade, definíndose a cuantía, os prazos para realizar o pago e o lugar. O incumprimento inxustificado destes pagos é motivo de expulsión da RGNV.
_________________


ARRAIANOS

Proposta do colectivo Arraianos para o documento de bases da RGNSV

As organizacións e colectivos que conforman a RGNSV entenden necesario e positivo tecer unha rede activa de entidades implicadas e mobilizadas na defensa do país coa finalidade de:

1.- Exercer presión sobre os poderes públicos e promover a definición dun modelo de desenvolvemento económico sutentable e dun plano de ordenación territorial que contemple e respecte as reivindicacións e os intereses do pobo galego por enriba de calquera interese económico de tipo empresarial. Tamén entendemos que debe ser un obxectivo básico da RGNSV e unha prioridade absoluta dos colectivos que a integran, a loita contra as políticas públicas que poñen os intereses privados por diante do interés público.

2.- Intercambiar información e experiencias entre persoas e colectivos para a defensa do patrimonio natural, social e cultural do país, propoñendo políticas alternativas que manteñan a integridade do país. A RGNSV tamén debe actuar como multiplicadora e canalizadora dos esforzos sociais destinados a xerar alternativas e cambios na acción lexislativa e de goberno para alimentar unha masa social crítica que defenda un modelo de ordenación do territorio sustentable, tanto na costa coma no interior do país.

3.- Apoiar, coordinar e organizar mobilizacións sociais en defensa do territorio e da nosa dignidade como pobo e mailas iniciativas encamiñadas a defender pacíficamente a integridade do país, difundindo denuncias, reivindicacións, manifestos e convocatorias de movilización sociais contra as diferentes manifestacións do desgoberno que vimos detectando en diferentes ámbitos territoriais e sectoriais.

4.- Difundir as novas, as reivindicacións e os problemas dos colectivos que forman a RGNSV, facendo que transcendan do ámbito local, convertendo esta rede social nunha ferramenta de amplificación da problemática do país, permitindo adoptarmos unha visión de conxunto e unha estratexia colectiva ante as agresións contra o noso territorio que se están a producir ou se poidan producir. Deste xeito aumentará a sensibilización social mediante a divulgacióne a socialización dos conflitos e das alternativas e a concienciación da cidadanía, servindo como canle de denuncia ante os excesos dos poderes públicos e sendo unha vía de participación activa na política de base social.

6.- Xerar sinerxias que permitan mellorar a capacidade de presión sobre a opinión pública, os gobernos e as empresas sumando as forzas dos colectivos integrantes para facer visible o descontento e a frustración que hai en boa parte da sociedade galega. Esta rede, da que non poden formar parte forzas políticas e sindicais ten que ser horizontal e funcionar cunha estrutura mínima que sempre xire arredor dos obxectivos e das estratexias da RGNSV, polo que o protagonismo será dos colectivos integrantes.
____________


BRASILIA RIAS ALTAS

O espíritu da Rede é claro e xa comentamos este punto na asemblea e o que pensamos polo ben de todos e para non perder fiabilidade ante a cidadanía, pois se cometemos un erro de este tipo, sería nefasto para acadar os nosos obxectivos, pois tentarían controlarnos e ,por iso, propuxemos que cada entidade, a través do representante que elixa firme o documento de bases e haxa un previo e mínimo control así como unha información constatada de cada entidade que quere pertencer a Rede. Non debemos consentir asociacións de calquera tipo (recreativa, cultural etc,) satélites dos grupos políticos ou económicos.

Tamén lembramos e pensamos que é convinte especificar no documento de bases que todas as decisións importantes terán lugar na asemblea; que é obrigatorio a asistencia á mesma para votar; que as comisións sectoriais de traballo así como a comisión coordinadora ( que nós chamaríamos técnica) serán de carácter estrictamente técnico , voluntaria, rotativa ( cada 6 meses , a excepción do aspecto informático ) , aberta (tendo en conta as aportacións posibles e fundamentadas de calquera entidade), se constituirán por temas e /ou zonas mais que gozarán de certa autonomía para desenvolver o seu traballo e o levarán a cabo con axilidade naquelas cuestións que o precisen incluídas as decaracións dos portavoces que eles mesmos decidadan (ex: resposta pública a unha acusación ou terxiversación, denuncia das desfeitas, comunicados e proceso de concienciación sobre os temas que se traballan , promoción e convocatoria de medidas de acción aprobadas solicitando a participación da cidadanía, ou aqueles recusos, Iniciativas , denuncias ante ás fiscalías, xuíz, Xunta, consellerías, M.M.A. OU D.X. Costas etc. que aprobou a asemblea. Debemos ter confianza no traballo que se faga.

Excepcionalmente e ante unha necesidade inminente que estea baseada nos nosos Principios e Bases e, polo tanto, persiga a defensa do noso patrimonio (ex. destrución ou tentativa de destrución dun espacio/s natural ou protexido ou do noso patrimonio cultural , aprobación ou inicio de obras de calquera Plan que consideramos insustentábel, petición dalgunha demisión por asunto grave etc. )a comisión coordinadora técnica e, a comisión se é o caso, que traballase ese asunto tomarán en nome da Rede aquelas medidas de todo tipo urxentes ( denuncia ante o Seprona e outros organismos e institucións, comunicados e denuncias públicas en tódolos medios de comunicación posibles, convocatoria de medidas de acción urxentes a toda a Rede ou cidadanía e participación nas mesmas como concentracións , actos de protesta ou impedimento ou paralización das obras axudando as veciñas/os afectados dende o principio previo aviso a todas as entidades por e- mail ademais de ofertar alternativas ou medidas non violentas de todo tipo axudados por todos que serán tratadas nunha asemblea extraordinaria o antes posible.

Por último, queremos especificar como outras entidades que a función da RGNS non é pactar cos políticos ou administración nada , entrar no xogo que persiguen sempre ( salvar un espacio e destruir 50 ou máis...) nin permitir que outros o fagan e se destrúa o patrimonio senón defendelo e defender o territorio do saqueo dun xeito obxectivo con todo tipo de medidas creativas de concienciación e acción; esixir a retirada ou eliminación dos diferentes Plans ecolóxicamente insustentábeis e inxustos socialmente, ( a Rede debe facer un pronuncimento e documento ás distintas administracións neste senso, indicando eses Plans e os seus motivos); esixir o cumprimento da normativa ambiental superior e o cambio daqueles leis que permiten ou legalicen a destrución; solicitar demisións de tódolos responsábeis das desfeitas e impulsar e levar a cabo un traballo pedagóxico ( cada entidade no seu ámbeto de traballo local, comarcal ou nacional ) e de loita decidida, constante, sen tregua que chegue a toda a cidadanía e, así, todos xuntos deter a orxía de desrtrución e corrupción que ten lugar na nosa terra e obrigar ás distintas administracións que tomen un novo rumbo esixindo controis cidadáns efectivos e a democracia participativa.

Unha aperta.

Brasilia- Comité de Defens das Rías Altas
________________


FORO SOCIAL CANGAS

FORO SOCIAL CANGAS 30/01/08

PROPOSTA

Documento de Bases

As organizacións e colectivos que conforman a Rede Galiza Non Se Vende entenden necesario e positivo tecer unha rede de entidades implicadas na defensa do territorio coa finalidade de:

* Intercambiar información e experiencias entre persoas e colectivos en defensa do patrimonio natural, social e cultural do territorio galego e dos valores ambientais do medio terrestre e mariño e propoñer alternativas de uso, conservación e restauración que manteñan a integridade sociocultural e medioambiental. A Rede actuará de multiplicadora e canalizadora dos esforzos destinados a xerar alternativas e cambios no modelo de xestión territorial e na lexislación que a regula.

* Apoiar ás mobilizacións sociais en defensa do territorio e os actos de protesta pola represión e a inxustiza (denuncias, xuízos) contra persoas e colectivos que pacificamente están a exercer o libre dereito a defendelo e a súa legalidade, difundindo alertas e convocatorias de mobilización.

* Difundir as novas, denuncias e reivindicacións dos colectivos, logrando que transcendan do ámbito local, convertendo a Rede nunha ferramenta de amplificación da problemática sociocultural e medioambiental galega e permitindo adoptar unha visión de conxunto e unha estratexia común ante as agresións ao territorio.

* Aumentar a sensibilización social mediante a divulgación e a concienciación da cidadanía ofrecendo unha canle de denuncia e participación activa.

* Xerar sinerxias que permitan mellorar a capacidade de presión sobre gobernos, empresas e medios de comunicación sumando as forzas dos colectivos integrantes. Exercer presión sobre os poderes públicos, administrativos, políticos, xudiciais e policiais para que non se poñan os intereses privados por diante do interese público.

A Rede, da que non farán parte forzas políticas, sindicais ou que teñan comportamentos partidistas, será horizontal e cunha estrutura mínima. O protagonismo será dos colectivos integrantes.
_____________


FUNDACIÓN G.V.-23 marzo

Rede GALIZA NON SE VENDE

Sobre a organización e funcionamento

ORGANIZACIÓN

A rede é horizontal.

Como rede o protagonismo é dos colectivos nos seus ámbitos de actuación, e non existen órganos directivos nin representativos.

A rede, como conxunto de colectivos, asume o protagonismo nas convocatorias, posicionamentos e mobilizacións nacionais/xerais acordadas en asembleia.

O funcionamento democrático da rede basearase na solidariedade e mútua confianza entre todos os membros da mesma, con igualdade de opinión e representatitividade, renunciando a calquera estructura ríxida que conleve burocratización ou xerarquización.

A rede, como cidadanía autoorganizada, crítica, consciente e responsable, incidirá na política dun xeito activo e apartidista, propoñendo solucións propias como aternativa fronte ás políticas postas en marcha por administracións e empresas.

Na rede non teñen cabida nin partidos políticos nin sindicatos, nin aqueles colectivos que fagan parte da súa estrutura orgánica.

OBXECTIVOS

Os lemas de GOBERNE QUEN GOBERNE GALIZA NON SE VENDE, e POR UNHA TERRA VIVA E UNHA VIDA DIGNA PARA TOD@S, definen claramente os obxectivos perseguidos pola rede e que poderíamos resumir en:

* Unir esforzos entre colectivos por un ordenamento territorial ecoloxicamente sustentable, socialmente xusto e equilibrado, que antepoña os intereses da sociedade galega no seu conxunto ao afán especulador do capital coa connivencia da clase política no seu conxunto, estean ou non asumindo tarefas de goberno.
* Sensibilización do tecido social, mediante a información, a mobilización e a denuncia.
* Propoñer solucións ben mediante a comunicación pública, a mobilización, a denuncia ante os organismos xudiciais, ou calquera outra medida que estime oportuna.

ASEMBLEA

A Asemblea é soberana e é o único órgano con capacidade para tomar decisións sobre obxectivos, fins, funcionamento ou calquera actividade de grupo que se propoña. As decisións tomadas en Asemblea serán vinculantes para tódolos membros da rede.

A Asemblea reunirase cada 2 meses de xeito regular, ou ben en sesión extraordinaria por petición expresa da coordinadora, ou cando así o soliciten un mínimo de 10 colectivos.

A Asemblea é aberta a tódolos integrantes dos colectivos que a compoñen, máis na toma de decisións so contará un voto por colectivo exercido pola persoa que nesa asamblea o represente.

Nas asembleas non participarán persoas alleas á Rede. De facelo, será previa autorización da Asemblea, pero non poderá ter voz nin voto.

A Asamblea necesitará unha maioría dos ¾ dos colectivos presentes para tomar os seus acordos. A Asamblea convocaráse cunha antelación mínima de 15 días (salvo urxencia xustificada), e os distintos colectivos farán as súas propostas para incluír na Orde do Día nun prazo máximo de 7 días a partir da data de covocatoria.

En casos moi excepcionais, e sempre que existan cuestións concretas e craras, poderase facilitar o voto por correo-e nas condicións que se determinen no seu

momento.

COMUNICACIÓNS

O método básico de comunicación da RGNV é internet, a través da lista de distribución lista@galizanonsevende.org da que farán parte todos os colectivos e da web www.galizanonsevende.org.

A RGNSV contará cunha persoa responsábel do seguinte:

* xestión da web
* mantemento da lista de correo-e
* envío periódico a tód@l@s membros da Rede do directorio actualizado de correos-@ dos colectivos integrantes.

Os colectivos enviarán frecuente información sobre a marcha dos seus problemas para colaborar na actualización permanente da páxina web da Rede, achegando sempre que sexa posible fotografías, planos, localización exacta para o mapa de desfeitas de Galicia, e toda a información complementaria que interese divulgar.

Para que ningún colectivo, por carencia de internet, quede aillado establecerase unha comunicación telefónica para o que se configurará unha rede que enlace aos colectivos que carezan de internet co máis próximo que teña acceso.

Todos os colectivos facilitarán unha persoa de contacto, nº de teléfono, enderezo-e, postal e páxina web se a houbera no momento de se integrar na rede e asumen o compromiso de atender as comunicacións da RGNV, así como de notificar calquera cambio nos mesmos.

COORDINADORA

Esta coordinadora será elexida pola propia asemblea e será renovábel por decisión da mesma. A súa función será meramente burocrática, e non terá ninguha representatividade do conxunto da Rede.

Entre as súas funcións principais estarás as seguintes:

* Facer un seguimento de tódalas actividades da Rede, velando polo cumprimento dos prazos e as normas acordadas no documento de bases.
* Convocar as Asembleas e elaborar a Orde do Día segundo as propostas recibidas dos distintos colectivos.
* Facer propostas á Asemblea.
* Propoñer moderador para a Asemblea.
* Recoller en acta os acordos finais tomados na Asemblea, incluíndo os participantes na mesma e os resultados das votacións, se as houber.
* Actuar de enlace entre os distintos grupos da Rede, facilitando o intercambiando de información e experiencias entre eles, así como entre os diferentes grupos de traballo que se poidan crear.
* Comprobar que os asistentes ás Asembleas estean ao corrente dos pagos á Rede.

COMPOSICIÓN DA COORDINADORA

Estará integrada por un mínimo de 5 persoas designadas EN ASEMBLEA, por votación secreta, precisando o respaldo dos ¾ dos asistentes. De non acadarse esta porcentaxe, repetiríase a votación entre as 10 persoas máis votadas, quedando as non elixidas como reserva no caso de que algún dos elixidos teña que causar baixa temporal ou definitiva.

Cada seis meses se procederá á renovación da metade menos un/unha dos membros da coordinadora, a fin de garantir a rotación dos distintos colectivos da Rede, salvo aqueles que voluntariamente non asuman esta función.

Os membros da coordinadora non poderán tomar decisións que afecten ao funcionamento ou actividades da rede, aínda que si poderán propoñer á Asemblea cantas accións consideren oportunas.

A coordinadora non ostentará ningún tipo de representatividade da Rede GNSV, nin ante os medios de comunicación nin ante organismos, salvo encargo expreso e puntual da Asemblea. A Asemblea, que é soberana, poderá delegar as comparecencias públicas que estime oportunas na coordinadora, reforzando esta representatividade con outros membros da Rede especializados, ou directamente afectados, polo tema obxecto da dita comparecencia.

Os integrantes das sucesivas coordinadoras non deberían exercer esta función por máis de tres períodos consecutivos.

Por iniciativa da Asemblea, ou a proposta da propia coordinadora, poderanse crear distintos grupos de traballo por áreas e problemáticas específicas, decidíndose en cada caso concreto o método operativo que as organizacións participantes consideren máis eficaz e operativo.

En casos de obrigada intervención urxente, a coordinadora poderá redactar unha resposta concreta e puntual, trasladándoa á Rede polos mecanismos de comunicación establecidos e solicitando respostas dentro de prazos que a propia coordinadora poida establecer en función da urxencia mencionada. A decisión que se tome deberá contar co respaldo dos ¾ dos colectivos que respondan dentro do prazo requerido.

XESTIÓN ECONÓMICA

A pertenza á RGNSV supón o pago dunha couta mensual de 10 €, e a obriga de

asumir solidariamente, e na cuantía que se determine no seu momento, os custos derivados da súa actividade. Estes custos determinaranse antes de cada actividade, definíndose a cuantía, os prazos e o lugar para realizar o pago. O incumprimento inxustificado destes pagos é motivo de expulsión da RGNSV.

Para participar na Asemblea é necesario estar ó día no pago de cuotas.

NOVOS MEMBROS

Para facer parte da RGNSV, os colectivos interesados deberán compartir os obxectivos e medios establecidos pola mesma. Deberán solicitalo explicitamente mediante unha comunicación que recolla o nome do colectivo, enderezo-e, tfno. e web se a houbera, xunto cunha pequena explicación sobre o colectivo, achegando unha declaración de que non pertencen a ningún partido político, nin sindicato, nin forman parte da súa estrutura orgánica.

As solicitudes recibidas reenviaranse a todos os colectivos da RGNV para que poidan valoralas e decidir a súa aceptación ou non na primeira Asemblea Xeral Ordinaria seguinte á recepción da comunicación. No caso de non existir unanimidade, a decisión adiarase ate a vindeira asemblea ordinaria, á que se convidará ao colectivo interesado para darlle a posibilidade de manifestarse, procedendo posteriormente a unha nova votación na que terá que recibir a aprobación de 3/4 dos colectivos presentes para ser admitido.

Do mesmo modo, se algún colectivo acha que outro membro da RGNV está a incumprir os obxectivos ou normas da mesma débeo expor e submeter á consideración dos demais colectivos, que deberán adoptar a decisión de excluílos ou non da Rede ben unanimemente ou mediante votación cun resultado de ¾ dos votos dos presentes.

En calquera caso, a Asemblea garantirá en todo momento o dereito dos seus membros a explicarse.
________________


MONTEFERRO

SALVEMOS MONTEFERRO 10/01/08

Nin leis, nin xerarquías, nin estructuras burocráticas, nin normativas estériles e encorsetadoras.

A base fundamental da Rede ten que ser a mútua confianza.

O afán de protagonismo (tanto persoal como dos colectivos) revélase como o principal pecado, porque significa romper esa confianza. Todas as asociacións teñen que ter este punto moi claro.

A independencia dos colectivos debe quedar garantida.

A función da Rede de cara afora non é pactar nin negociar: moito ollo con esa trampa.

A función da Rede de cara afora é reivindicar, denunciar, contrainformar, mobilizar e pelear.

E para iso non precisamos de elaboradas normativas.

1.- A ferramenta de comunicación entre asembleas é Internet.

Imprescindible para iso a atención cotián aos correos.

2.- Comisións de traballo asumidas libremente polos colectivos que o desexen, participativas e transparentes.

Neste tipo de actuacións a Rede apoiaría (no seu caso) o traballo, pero o protagonismo, a representación, queda nos colectivos actuantes.

3.- Comisións "técnicas" (organización, propaganda, finanzas, web, etc.) asumidas polos colectivos que teñan esa capacidade. Non se trata aquí de tomar grandes decisións nin de ostentar representación ningunha, senón de facer un traballo para o que se está disposto e capacitado.

4.- Un tempo razoable para pedir apoio ás convocatorias locais ou sectoriais. Isto xa ten funcionado axeitadamente ata agora. Por cortesía, cando se pide o apoio, os comunicados e manifestos deberían ser presentados e abertos á participación. A Rede como tal non ten que estar representada por ninguén, aínda que apoie o acto.

5.- Decisión asemblearia das actuacións nacionais. Aí, na asemblea, tamén se decidirá quen representan á Rede nese momento, nesa actuación. Debemos fixar prazo entre asembleas ¿Un mes, dous...?

6.- E aínda que este colectivo non é quen de redactar este punto, tamén consideramos oportuno prever a necesidade de reprender, silenciar e mesmo expulsar a aqueles que treizoen ou burlen esa confianza mútua que debe ser, desde o noso punto de vista, a base desta rede.
_______________


TO FUSQUENLLA

Borrador

Os obxectivos básicos da rede son a sensibilización social, a información, a mobilización e a denuncia

A rede ten a obriga de denunciar ante á sociedade os múltiples problemas que o territorio está a padecer por mor do afán especulador do capital e a connivencia da clase política que asume tarefas de goberno

A rede procurará solucións ás cuestións que degradan o territorio, ben mediante a denuncia pública, mobilizacións, denuncias ante os organismos xudiciais, ou calquera outra que estime oportuna.

A finalidade da rede GNSV é potenciar o traballo de todos os colectivos que a forman, axudando a organizar, asesorar, promover, informar, e apoiar as acccións que aqueles desenvolvan na defensa medioambiental do territorio galego. En ningún caso a rede poderá suplantar o papel das organizacións que a compoñen, as cales serán soberanas para decidir as accións que estimen oportunas para acadar os fins que se marquen.

A rede GNSV está estruturada de forma horizontal. Cada colectivo dos que a compoñen ten plena autonomía para desenvolver o seu traballo

A rede prestará apoio ás actividades que cada colectivo ou grupo de colectivos realicen na súa área de influencia.

A rede fomentará o traballo en cada localidade ou en eidos temáticos concretos, tales como litoral, augas, minería, urbanismo, etc

A rede servirá de lazo de unión e comunicación entre os distintos colectivos.

A rede non será una plataforma burocratizada nin xerarquizada. Asemade deberá ser democrática e solidaria.

A Asemblea será soberana e a única que poderá tomar decisións sobre o funcionamento ou actividades que se propoñan

A asemblea reunirase cada 2 meses ou ben en sesión extraordinaria por petición expresa da coordinadora ou por unha maioría cualificada dos colectivos que a integran

Esta coordinadora será elexida pola propia asemblea e será revogábel por decisión da mesma.

Na composición da coordinadora debería garantirse a representacion de cada comarca e a dos grupos de colectivos que traballen conxuntamente nun eido temático. Asemade deberían estar representados aqueles colectivos máis afectados nun intre determinado por determinadas actuacións sobre o territorio

A coordinadora será o enlace de cada grupo coa rede, intercambiando información e experiencias

Os membros da coordinadora non poderán tomar decisións que afecten ao funcionamento ou actividades da rede. Poderán si propoñer á asemblea cantas accións consideren oportunas.

A coordinadora poderá representar á rede GNSV ante os medios de comunicación e deberá expoñer o punto de vista que a rede teña aprobado anteriormente

En casos de obrigada intervención, a coordinadora poderá recabar dos colectivos que forman a rede GNSV o seu parecer ante un tema concreto ao que haxa que darlle unha resposta inminente. A decisión tomada deberá contar cun amplo respaldo dos colectivos

A rede GNSV non admite no seu seo a partidos políticos, sindicatos ou organizacións vencelladas a estes. Do mesmo xeito, debería evitar as intervencións públicas cun marcado carácter partidario pois na procura dunha base social forte, estas poden ser entendidas como accións políticas partidistas.

Da mesma forma que se procura a independencia dos grupos políticos tamén debe garantirse a dos grupos empresariais. A rede non aceptará colaboracións destes para desenvolver o seu traballo

A expulsión da rede GNSV dalgún colectivo deberá ser tomada pola asemblea correspondente e deberán ser tidas en conta as razóns que os ameazados de expulsión expoñan

__________________

Enlaces relacionados:
_______________