20080413

Prego de prescripcións técnicas Servizo de vixilancia e servizos complementarios para os centros e instalacións pertencentes ao Concello de Ferrol

Cancello de Ferrol
ÁREA DE SEGURIDADE


Prego de prescripcións técnicas Servizo de vixilancia e servizos complementarios para os centros e instalacións pertencentes ao Excmo. Concello de Ferrol


1.- OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto deste contrato é a prestación por parte da EMPRESA dos servizos de vixilancia e protección das instalacións dos centros que se datallan no artigo nº 7

As necesidades dos servizo de vixilancia poderán ser ampliadas ou reducidas a petición
do Concello, preavisando con unha antelación mínima de vinte e catro (24) horas.


2.- PRESUPOSTO DE LICITACIÓN

o presuposto máximo de licitación para a prestación dos servicios recollidos no presente prego ascende á cantidade de CATROCENTROS CORENTA MIL EUROS ( 440.000,00 €ANO I.V.E. i.iicluido. Serán por conta da Empresa a totalidad dos gastos (Seguros, transportes, salarios e toda clase de retribucións, etc.), impostos e gravámenes e tasa de calquera clase que poidan derivarse da aplicación do presente contrato.


3.- IMPORTE DO CONTRATO

Os prezos reflectidos neste contrato só tefien validez ata o 31 de decembro do ano de inicio dos servizos do presente Contrato.

No caso de prórroga prevista (si a houbese) o prezo do contrato poderá ser revisado, por mutuo acuerdo de ambas partes. Non en tanto, e en prevision de que o acordo poida dilatarse, ao ano do inicio da prestación do servicio, a EMPRESA incrementará os prezos dos servizos na mesma porcentaxe que o faga o índice Xeral de Prezos ó Consumo (I.P.C) referido ó conxunto dos doce meses anteriores, tendo carácter de "provisional e a conta" e reaxustándose posteriormente á alza ou á baixa, unha vez acordado as novas tarifas para o tempo de prórroga acordado.


4.- ALCANCE DO SERVIZO

A prestación dos servizos levarase a cabo nos edificios e instalacións pertencentes ó Concello de Ferrol que se relacionan a continuación:

1) pazo Municipal
2) CentroCulturalTorrenteBallester
3) Vertedoiro Municipal Mougá
4) Castelo San Felipe
5) Mercado Municipal de A Magdalena
6) Mercado Municipal de Caranza e Recimil
7) Cementerio Municipal
8) Vixilancia de praias


5.- HORARIOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO

A prestación do servizo realizarase atendendo ós seguintes horarios:

Pazo Municipal:
1 vixilante de seguridade sin arma, todos os días de luns a venres laborais en horario de 07:30 a 15,00 h. controlando o acceso ó edificio.

Centro Cultural Torrente Ballester:
1 auxiliar de servizos, eo seguinte horario:
Inverno: de luns a sábado, de 11:00 a 13:30 h e de 17:00 a 21:00 h.
Verán: de martes a sábado, de 10:30 a 14,00 e de 19,00 a 21:30 h.

Aula de Educación ambiental ( RECICLATERRA ):
1 auxiliar de servizos, todos os días do ano, 24 h.

Castelo de San Felipe:
1 auxiliar de sevizos nos turnos de día e 1 vixilante de seguridade sin arma para a
quenda de noite todos os días do ano, 24 h.
1 auxiliar de servizos de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 para tarefas de
información.

Mercados: Central, Recimil e Caranza:
1 auxiliar de servizos de luns a sábados de 05,00 al14,00 h.
1 auxiliar de servizos de luns a sábados de 14:00 a 20:00 h.
3° domingo do mes: de 08:00 a 15:00 h. ( Mercado Central ).

Cemiterio Municipal:
1 Auxiliar de servizos de Lunes a Sábado de 10,00 a 13,OOh.Y de 16.00 a 18,OOh.
Domingos y festivos de 10,00 a 13,00h.

Vixilancia de praias:
1 auxiliar de servizos con un vehículo, do 20 de xuf'ioó 15 de setembro, de 22:00 a
06:00 h.


6.- IMPLANTACIÓN DO SERVIZO

A implantación do servizo nos diferentes centros irase facendo conforme vaian cumprindo o contrato as empresas que actualmente realizan o traballo, terminando as siguientes dependencias nas fechas que a continuación se detallan:

-Castelo de San Felipe en fecha 07 de Septembro de 2008

-Aula de Educación Ambiental "RECICLATERRA" 31 de Xulio de 2008


7.- FUNCIÓNS A REALIZAR

o servizo de vixilancia e seguridade debe encargarse de:

a) Ordenación e vixilancia dos aparcamentos para evitar o estacionamento en zonas prohibidas e o cumprimento das normas, facilitando e controlando a
entrada e o uso correcto dos mesmos, evitando un acceso indiscriminado ao aparcamento.
b) Vixilancia para evitar a comisión de todo tipo de delitos e inftaccións, obrando en consecuencia, de acordo coa lexislación vixente. Con atención especial ás zonas de material de alto custo, etc.
c) Vixilancia especial en zonas de alta seguridade.
d) Seguridade dos inmobles. Inundacións, escapes de gas, incendios, desactivación de alarmas, ete.
e) Protección de persoas. Mantemento da orde nas instalacións,,.vixilancia a estranos e sospeitosos, auxiliar a persoas en situación de perigo ou emerxencia.
f)Comunicación diaria de incidencias ó Concello de Ferro!. Diariamente entregaranse os partes de incidencias de todos os servizos ó Responsable de Seguridade do Concello de Ferro!. Semanalmente, entregarase o resumo da infonnación dos reportes de rondas de todos os servizos Au1a vez verificada polo Xefe de servizos. Mensualmente entregaranse o día 1 de cada mes os cadrantes de todos os servizos, así como o resumo de inspeccións realizadas o mes anterior ó tempo que se entregará a previsión de inspeccións para o mes seguinte.
g) Control do correcto funcionamento das portas e fiestras das distintas instalacións do Concello de Ferrol, particularmente no que se retire ó horario de apertura e peche nos distintos centros, función que tefienasignada.
h) Terase especial coidado na prevención do consumo de sustancias non autorizadas, segundo a legalidade vixente e en especial no referente ao consumo e tráfico de estupefacientes.
i) Control do persoal que accede ás dependencias das distintas instalacións do Concello de Ferrol, fóra das horas de apertura das mesmas.
j) Chequeo e revisión diaria dos distintos sistemas e mecanismos de seguridade instalados ou que se instalen.
k) Realizar rondas por todas ás instalacións do Concello de Ferrol e os seus arredores que se determinen por parte dos responsables, empregando para a súa comprobación aqueles elementos técnicos que se establezan.
1) Colaborar cos plans de seguridade que se establezan.
m) Os vixiantes de seguridade colaborarán co Concello de Ferrol na optimización de consumos de luz, auga e outros subministracións.
n) O servizo de vixilancia será responsable do uso das videocámaras de vixilancia e seguridade instaladas ou que se instalen nas distintas dependencias.
o) Evitar aquelas accións derivadas de determinados actos de natureza antisocial que tefian que ver coa conservación do edificio: pintadas, pegada de carteis, danos, etc. No caso de que sexa posible evitar a acción, procederase a identificar ós autores para proceder contra eles do xeito que reguIamentariamente se determine.
p) Calquera outra función sinalada polos responsables de Seguridade que se atope comprendida no concepto de Protección e Vixilancia.

Servizos complementarios:

Comprenderá as prestacións mínimas que de xeito enunciativo e non exhaustivo se indican a continuación:

a) Abrir e pechar o centro
b) Controlar o acceso.
c) Atender chamadas telefónicas.
d) Informar das actividades que se realizan no centro.
e) Preparar as instalacións antes e o remate das actividades.
f) Controlar o correcto comportamento dos usuarios.

En xeral aquelas outras tarefas similares ás descritas que se lles encomenden polos responsables do centro.

As empresas licitadoras poderán presentar alternativas á prestación dos servizos e en cuxo caso. serán estudadas polos servizos técnicos municipais co obxecto de valorar a viabilidade das propostas.


8.- DOTACIÓN E CONDICIÓNS XJERAIS:

  • A vixilancia deberá ser desempeñada por vixilantes ou auxiliares de seguridade, uniformados, e dotados de todo o equipo regulamentario. Disparase, así mesmo do seguinte equipo auxiliar en cada servizo:
  • Radioteléfono con batería de reserva.
  • Linterna halóxena con cargador.
  • Controlador de rondas
  • Teléfonos móviles.
  • No caso de avaría ou deterioro do equipo auxiliar, deberá procederse á substitución inmediata dos devanditos elementos.
  • A empresa adxudicataria disporá de delegación na provincia de A Coruña legalmente rexistrada, con todos os requisitos do Ministerio do Interior.

NOTA:
Todos os medios e materiais mencionados serán propiedade da empresa adxudicataria e deberán ser incluidos. para todos os efectos, dentro do presuposto de licitación.


9.- OBLIGACIÓNS DA EMPRESA

a) A EMPRESA realizará. conforme ao establecido legalmentew, a contratación do persoal a desenvolver os servizos obxecto deste contrato.
- Devandito persoal terá a cualificación profesional adecuada ás tarefas que presta e pertencerá ao persoal da EMPRESA que para todos os efectos asume con respecto ao mesmo. carácter legal de empresario, con todos os dereitos e obrigacións inherentes a esta condición, con arranxo á lexislación vixente en cada momento. - En particular deberá cumprir o estipulado no Convenio Colectivo de Empresas de Seguridade.
- A EMPRESA obrígase a entregar puntualmente ó Concello, a documentación necesaria para acreditar en todo momento o disposto no parágrafu precedente.
_ O Concello non terá co persoal adscrito a este contrato vinculación laboral algunha, nin será responsable dos traballos a desenvolver.
b) A EMPRESA virá obrigada a cumprir todas as disposicións vixentes en cada momento en materia fiscal, laboral, de Seguridade Social, de Seguridade e Hixiene no Traballo e de Prevención de Riscos Laborables.
c) A EMPRESA cumprirá as instrucións do Concello, en canto ao uso de identificación persoal, rexistro de entradas e saídas, utilización de accesos respecto dos horarios, réxime de Seguridade de locais e edificios e calquera outra norma de réxime interior, instrucións e normas todas elas que a EMPRESA, previa análise detida e en calidade de experta, considera perfectamente válidas para o correcto desempefio dos servizos contratados.
d) O incumprimento das obrigacións por parte da EMPRESA ou a infracción das Disposicións sobre Seguridade e Hixiene no Traballo, por parte do persoal designado por ela, non implicará responsabilidade algunha para o ConceDo,xa que a EMPRESA especialmente asume tales obrigacións.
e) A EMPRESA obrígase a conservar os locais, instalacións, mobiliario e aveños de propiedade municipal e que utilice para a realización do presente contrato en perfecto estado de uso e funcionamento, en cuxo estado deberán acharse á extinción do mesmo.
As avarías e deterioracións que sufran os elementos a que se refire no parágrafo anterior, como consecuencia de actos realizados pola EMPRESA ou o seu persoal empregado, serán reparados por este. No caso de que a reparación fose aceptada por el ConceDo o importe pagado por este concepto se detraerá, previa presentación da correspondente factura, do prezo a percibir a EMPRESA polos servizos prestadosdurante o mes.
f) A EMPRESA proporá ao Departamento de Seguridade, un réxime mínimo de inspección de servizos pola súa conta, que unha vez acordado entre as partes levará a efecto co correspondente soporte documental. (sen prexuízo do referido réxime mínimo de inspección. A EMPRESA procurase realizar, a feixes, outras inspeccións que aseguren a correcta execución dos servizos contratados)
g) No caso de que a EMPRESA non puidese prestar os servizos contratados, por causas de alteracións lahorais ou de folgas dos seus empregados, asegurará un servizo mínimo que, se resultase insuficiente, daría lugar a un abono equivalente ao custo que supoña para o Concello, a prestación dos servizos por outros medios. Esta diferenza acreditarase o Concello e deducirase do prezo a percibir polos servizos prestados durante mes da data de incidencia ou posteriores.
Todo iso enténdese sen prexuízo das obrigacións que a EMPRESA ten de pór os medios ao seu alcance para lograr a normal prestación dos servizos, así como colaborar co Concello para obter unha solución alternativa.
h) A EMPRESA conservará a maior reserva, durante e logo da vixencia do presente contrato, sobre toda a información confidencial que poida obter durante o desenvolvemento dos traballos. Así mesmo é responsabilidade da EMPRESA que o seu persoal manteña esta reserva.
i) Calquera baixa por enfermidade ou outro motivo que se produza no persoal da EMPRESA que presta servizo nas instalacións municipais, será cuberto de xeito inmediato. O Concello de Ferrol resérvase o dereito de efectuar inspeccións de control do cumprimento horario do persoal da EMPRESA sen ningunha limitación. Calquera modificación do persoal da EMPRESA deberá notificarse ó Concello previamente e por escrito.
Nos casos necesarios a EMPRESA será responsable pola súa conta do transporte para o seu persoal ás instaIacións de lugares de prestación de servizos solicitados polo Concello.
j) A EMPRESA deberá cumprir con todas e cada unha das obrigacións que deriven da Lei 23/1992, de Seguridade Privada e do seu Regulamento e posteriores desenvolvementos, rnantendo en todo momento á súa empresa e ao persoal afecto a este contrato en plena capacidade legal e técnica para o desenvolvemento dos traballos.


10.- MANUAL DE PROCEDEMENTOS

Para a realización do servÍzo existirá un "Manual de Procedementos" diseñado de común acordo por ambas partes e que deberá ser observado en todo momento polos vixilantes de seguridade.


11.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

O Concello poderá solicitar á EMPRESA a prestación de servizos de vixilancia e protección de carácter extraordinario ou esporádico e, xa que logo, non previstos no presente contrato como servizo ordinario incluído no esquema de servizos.

A solicitude de prestación destes servÍzos extraordinarios haberá de realizarse mediante escrito comunicado á EMPRESA con, polo menos, tres días naturais de antelación ao comezo na prestación dos servizos solicitados, salvo naqueles casos de por circunstancias excepcionais de roubo, incendio, danos, catastrofes, conflitos sociais, averías dos sistemas de seguridade ou outra causa analogas de gravidade ou de extraordinaria urxencia fixesen necesaria a prestación urxente do servizo, nese caso comunicásese polo procedemento mais rapido dispoñible, antes de comezar a prestación do servizo. Devandita comunicación haberá de ser cursada por conduto fehaciente que acredite a data e hora en que esta é recibida pola EMPRESA, sendo válida a estes efectos a comunicación cursada por fax ó correo electrónico: que sinale a empresa.

A EMPRESA prestará o servizo solicitado en función das posibilidades operativas que teña en cada momento, aténdose no posible, ás esixencias do Concello.

Os costes de estos servicios cinguiranse ós precios de adxudicación do concurso.


12.- OBRIGACIÓNS DO CONCELLO.

O Concello porá a disposición da EMPRESA as subministracións de auga, alumado, e forza posible que precise para a perfecta execución do seu labor, comprometéndose a mencionada EMPRESA a non facer uso indebido ou abusar destes servizos. Por outra banda o Concello facilitará normas de seguridade e instrucións de actuación ao representante da EMPRESA, que será responsable da súa difusión entre o seu persoal e do seu cumprimento.


13.- NOTIFICACIÓNS

Calquera notificación formal en relación coa execución do presente contrato deberá ser efectuada por escrito. As notificacións a calquera das partes, serán enviadas á dirección ou ás direccións que cada unha das partes especifique mediante escrito á outra parte.


14.- VISADO DO CONTRATO

Para o inicio do servizo contratado, será preciso obter previamente a autorización polo Organismo competente do Ministerio do Interior.

Esta xestión deberá ser realizada pola EMPRESA informando dela ó Responsable de seguridade do Concello, e enviándolle a correspondente copia visada do Contrato.


15.- CANCELACIÓN DE AUTORIZACIÓN

No caso de que por resolución de órgano administrativo competente fóselle retirada á EMPRESA a autorización da Dirección da Seguridade do Estado para a prestación de servizos de seguridade privada, o presente contrato quedará resolto de pleno dereito, con efectos a partir do momento en que tal resolución sexa executiva, sen que a Empresa póidanse esixir por iso indemnización algunha .


16.- CESION DE CONTRATO

O presente Contrato de prestación de servÍZOsnon poderá ser obxecto de cesión por parte da EMPRESA, sen que medie acordo escrito previo co Concello de Ferrol.


17.-EXECUCIÓN E RESPONSABILIDADES.

O adxudicatario prestará o servizo por sí e/ou cos profesionais que considere necesario empregar, nos días e horas que o ConceHoHeencomende, axustándose na súa actuación ás normas, directrices e indicacións particulares que lle sexan formuladas pola mesma. As obrigas consistirán en percorrer periódicamente as instalacións obxecto do presente prego, advertindo e controlando as anomalías que se produzan, reparándoas no posible e dando parte ó Responsable de Seguridade do Concello para o seu coñecemento e actuacións que procedan. Do mesmo xeito, e con extremada dilixencia, avisará ás forzas do orden público ou municipais, cando a proximidade de persoas, animais, máquinas, etc., fixeran prever a existencia de perigo ou menoscabo para o persoal ou as instalacións do Concello, dando posteriormente o parte estipulado no párrafo anterior.

Cando advertira a existencia de menoscabo, dano, roubo, furto, ete, nas dependencias ou instalacións, unha vez atendido no posible o control da situación para evitar males maiores, dará conta detallada de inmediato ós responsables dos Centros afectados e ó Responsable de Seguridade para a súa comprobación e posible actuación posterior. Así mesmo, controlará o acceso de vehículos e persoas co obxecto de manter a orde necesaria en aparcamentos e demáis usos das instalacións. O servizo non se poderá interrumpir, nin ainda por cumprimento do termo, sendo obrigatoria para o adxudicatario a continuidade nas mesmas condicións ata a súa substitución polo Concello.


18.- UNIFORMIDADE

As empresas ofertantes achegarán ás súas proposicións fotografia da uniformidade de verán e de inverno.


19.- CONDICIÓNS LABORAIS E SOCIAIS

A empresa adxudicataria comprométese a contratar ó persoal necesario para realizar o obxecto do contrato, e facerse cargo na forma regulamentaria do persoal procedente doutra ou doutras contratas que cesen na prestación do servizo, cando así o esixan as normasconvenio ou acordos en vigor. O devandito persoal dependerá exclusivamente do adxudicatario, por canto este terá todos os dereitos e deberes inherentes á súa calidade de empresario sin que exista relación laboral entre o devandito persoal e o Excmo. Concello de Ferrol e quedará o adxudicatario obrigado ó cumprimento das

disposicións vixentes en materia laboral e social e das demáis que sexan aplicables e que sepoidan promulgar durante a prestación do servizo obxecto deste contrato.

Establécense oito (8) horas como tempo máximo de servizo por quenda, para todo o persoal de Seguridade. Este tempo poderá modificarse a petición do adxudicatario.

Tamén se evitará que o persoal de seguridade destacado no Concello de Ferrol dobre quenda en dependencias alleas a este contrato.

O persoal de Seguridade destacado no Concello de Ferrol terá carácter estable. Todo cambio de persoal deberá ser cofiecido e aprobado previamente polo responsable de Seguridade do Concello. O Concello de Ferrol resérvase o dereito a pedir a substitución de calquera membro do equipo de seguridade; este feito comunicarase ó adxudicatario por escrito asinado polo responsable de Seguridade.

Todas as instruccións que sobre o desenvolvemento do traballo se Heteñan que dar ó perso seranlle facilitadas exclusivamente polo adxudicatario, ou por persoas ó seu servizo a quenes se falcultara para iso.

O Excmo. Concello de Perrol entenderase directamente co adxudicatario, ou cos seus apoderados ou persoas debidamente autorizadas por este, sobre todas as cuestións que xurdan en relación co servizo que ha de prestarse.

O adxudicatario designará unha persoa encargada e responsable que supervisará a asistencia e eficacia do traballo e a través da que, o responsable de Seguridade do Concello de Ferrol manterá as necesarias relacións respecto ó servizo a prestar. Isto é independente da vixilancia e control que o responsable de Seguridade exercerá en todo momento sobre a calidade, eficiencia e oportunidade do servizo.

O persoal de seguridade que preste servizos nas instalacións do Concello de Ferrol estará en permanente contacto co Responsable de Seguridade de este Concello a través de teléfonos facilitados pola empresa adxudicataria. Tamén utilizarán estos equipos para o contacto entre eles mesmos e a empresa.

O servizo poderá ser requirido polo persoal do Concello, cando se realicen
inspeccións periódicas.

O adxudicatario organizará a prestación do servizo de protección e vixilancia sin mais intervención do Concello que as excepcionais situacións e aspectos previstos neste Prego, pero está obrigado a presentar ó Concello, no termo de trinta días a partir da adxudicación definitiva, un informe escrito no que se detalle a estructura órganica e funcional adoptada, sinalando nominalmente as persoas que designa como representantes da empresa ante o Concello, a situación dos vehículos, máquinas ou aparatos que serán utilizados para o desempefio do servizo, etc., así como relación nominal do persoal que dedicará ó servizo, de fonna exclusiva. Calquera modificación que se introduza posteriormente será obxecto de igual notificación.

Ferrol, 31 de Marzo de 2008
O Coordinador da Área de Seguridade,
Asdo. José Manuel Pérez Díaz
___________

Nenhum comentário: