20060711

Dossier para @s 22 Biólog@s que participan no II Congreso Internacional na Estación Biolóxica da Graña

A documentación entregada consta dun escrito con versións en español e ingles. Os anexos son español, excepto un en ingles que consiste no Documento enviado por asociacións listadas no mesmo como alegación á Avaliación de Impacto Ambiental dunha planta en OFFSHORE!!!!!! (en alta mar) a 50 MILLAS DA COSTA DE LUISIANA, de nome PORT PELICAN.

No escrito infórmase aos Biólogos deste II Congreso, que a Ría de Ferrol ten 0,22 km3, é dicir, 220 millóns de m3, e que iso é moi pouco auga en comparación coas outras de Galicia. Desde o ano 1989 está proxectado o saneamento integral de toda a ría de Ferrol, pero nestes momentos soamente está construción un proxecto para a beira norte, nos Concellos de Neda, Narón e Ferrol, cuxo funcionamento está anunciado para o ano 2009, cunha estación depuradora en Cabo Prioriño, desde onde os vertidos depurados sairán a mar aberto por un emisario submarino cuxa terminación está anunciada para o ano 2011. Non existe aínda proxecto de saneamiento integral para a beira sur. Así mesmo que actualmente na Ría de Ferrol viven unhas mil familias da riqueza marisqueira, pese aos vertidos directos existentes, de carácter urbano e industrial. Unha vez que estea realizado o saneamento integral de toda ría, a súa produción marisquera multiplicarase e estímase que a cifra de mariscadores poderá ser máis de dúas mil, é dicir, multiplicaráse por máis de dúas.

Tamén infórmaselles de que:

a) O atraso de 17 anos no saneamiento integral de Ríaa, contrasta cos vertidos industriais na beira sur de Ría, onde encostado a un Complexo Petroquímico constrúese unha Planta de Gas pola Empresa Reganosa, cunha autorización de 13 de febreiro de 2004 e un proxecto de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de Gas Natural Licuado, ameazando a vida de miles de cidadáns e o medio de vida de mil familias que viven da extracción do marisco, perigo que aumentaría pola entrada dun gran numero de buques gaseros. Nese Complexo Petroquímico xa existen un almacenamiento con 300.000 m3 de combustibles e outros produtos químicos dunha fabrica de colas de urea e outra fabrica de papel melamínico.

b) Tívose coñecemento de vertidos no Complexo Petroquímico chamado Forestal do Atlántico S.A., no sur de Ría, nos últimos 10 anos, vertidos de cola de urea, fenol, formaldehidos e amoniaco, ademais de lodos procedentes de balsas de decantación mesturados con deterxentes que puidesen ser a causa de grandes manchas que apareceron na superficie de Ría.

c) Reganosa está construíndo un sistema de quentamento do GNL desde os -160 ºC ata os 10 ºC, con vaporizadores tipo ?OPEN RACK? de circuíto aberto que utilizarían un gran volume de auga do mar, 26.400 m3/hora, 600.000 m3 por día. Ese gran volume de auga de mar, máis de dúas veces o caudal do Río Xubia, se vertería esterilizada ao interior de Ría a unha temperatura 8 grados mais fría e con restos de cloro (hipoclorito), o que acabaría aniquilando a riqueza marisqueira, xa que é moi reducida a renovación das augas da Ría de Ferrol e en ocasións debido a temporais a renovación da auga do mar pode ser case nula durante varias semanas..

d) Na solicitude ao organismo autonómico galego “Augas de Galicia”, para autorización dese gran volume de vertido de auga esterilizada, Reganosa utilizou un informe da Universidade de Vigo. Como anexo acompáñanse as conclusións de devandito informe tolerante cos vertidos letais promovidos por Reganosa, cos nomes e firmas dos seus tres autores, entre eles o Doutor Victoriano Urgorri. Así mesmo acompáñase a réplica presentada nas alegaciones o devandito informe e notifícaselles que en Estados Unidos xa foron cancelados varios proxectos de Planta de Gas en alta mar por mor dos vaporizadores de circuíto aberto.

e) Na Ría de Ferrol, desde fai mais de 10 anos a vieira ten prohibida a súa captura polo exceso de toxina amnésica, existindo toneladas de vieira no fondo de Ría. Estamos esperando que a comunidade científica e biolóxica estude os vertidos, a súa natureza, causas, orixe e efectos na biodiversidade da Ría. É notable o silencio da Estación Biolóxica da Graña que descoñece os vertidos industriais existentes en Punta Promontorio, mentres que o Doutor Urgorri, en declaracións erróneas sobre os problemas da Ría, como causa sinala o Porto Exterior de Cabo Prioriño que comezou a construírse en novembro do ano 2001


Anexos: Escrito e indice de documentación entregada os biólogos do II CongresoInternacional na Graña (Ferrol)

Indice de documentación que acompaña el escrito de 7 de julio de 2006, que se da a los Biologos que celebran su II Congreso en la Estación Biológica de A Graña (Ferrol).

Escrito de 7 de julio de 2006 en ingles.
Escrito de 7 de julio de 2006 en español.

Mapa de la Ría de Ferrol con la trayectoria de los buques gaseros para apreciar sus riesgos.
Anexo nº 1.- (En gallego) Boletín nº 12, del Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol que describe gráficamente y con datos la amenaza que supone la Planta de Gas que construye Reganosa, para la vida humana, para la riqueza marisquera, para el patrimonio histórico y para el potencial turístico de la Ría de Ferrol.

Anexo nº 2.- (En ingles) Documento que enviaron las asociaciones listadas en la cabecera y al final del documento como alegación a la Evaluación de Impacto Ambiental de una planta en OFFSHORE!!!!!! a 50 MILLAS DE LA COSTA DE LUISIANA de nombre PORT PELICAN.

Anexo nº 3.- (En español) Conclusiones del informe de la Universidad de Vigo, tolerante con los vertidos letales promovidos por Reganosa, con los nombres y firmas de sus tres autores, entre ellos el Doctor Victoriano Urgorri.

Anexo nº 4.- (En español) Parte de la réplica en nuestras alegaciones al informe de la Universidad de Vigo:
a) Discrepancias y comentarios sobre el informe de la universidad de Vigo para Reganosa.
b) Comentarios y alertas a la cloración del agua del mar.
c) Valoración sobre el estudio de la llamada “Pluma fría” realizado por AMBIO para Reganosa. (AMBIO es una empresa filial de Endesa, uno de los principales socios de Reganosa).

Anexo nº 5.- (En español) Apuntes sobre vertidos y emanaciones procedentes de Forestal del Atlántico S.A. e informe técnico del Doctor Carlos Piñeiro, Presidente del Club Eurosaude de Ferrol.
Index of documentation that accompanies the writing of July 7, 2006 that is given to the Biologists who celebrate their Congress II in the Biological Research Station of A Graña (Ferrol).

Writing of July 7, 2006 in English.
Writing of July 7, 2006 in Spanish.

Map of Bay at Ferrol with the path of the ships gaseros, to estimate his risks.

Annex n º 1.- (In Galician) Bulletin n º 12, of the Civil Committee of Emergency for Bay at Ferrol that it describes graphically and with information the threat that supposes the LNG Gas Plant that Reganosa constructs, for the human life, for the wealth seafood shop, for the historical patrimony and for the tourist potential of the Bay at Ferrol.

Annexe n º 2.- ( In English) Document that they sent the associations listed in the head-board and at the end of the document as allegation to the Evaluation of Environmental Impact of a plant(floor) in OFFSHORE!!!!!! To 50 MILES OF LUISIANA's COAST, called PORT PELICAN.

Annex n º 3.-( In Spanish) Conclusions of the report of the University of Vigo, tolerantly with spilt lethal promoted by Reganosa, with the names and signatures of his three authors, between them the Doctor Victoriano Urgorri.

Annexe n º 4.- ( In Spanish) Departs from the reply in our allegations to the report of the University of Vigo:

a) Discrepancies and commentaries on the report of the University of Vigo for Reganosa.

b) Commentaries and alerts to the cloración of the water of the sea.

c) Valuation on the study of the so called " Cold Pen" realized by AMBIO for Reganosa. (AMBIO is Endesa's subsidiary, one of the principal associates of Reganosa)

Annex n º 5.- ( In Spanish) Notes on spilt and proceeding emanations of “Forestal del Atlántico S.A.”. and technical report of the Doctor Carlos Piñeiro, President of the Club Eurosaude from Ferrol.

Ferrolterra 7 de Julio de 2006.



<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

Nenhum comentário: