20100221

Que é o "gas de manobra" no sístema gasista do Estado Español

O conceito de "Gas de Manobra" queda definido na Disposición adicional quinta da "ORDE ITC/3863/2007, de 28 de decembro, pola que se establecen as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas para o ano 2008 e actualízanse determinados aspectos relativos á retribución das actividades reguladas do sector gasista".

" .../... Disposición adicional quinta

Gas de manobra e diminucións na Rede Básica

1. Entenderase por Gas de Manobra o gas propiedade do Xestor Técnico do Sistema, necesario para posibilitar a operación do sistema gasista. Por resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas determinaranse as condicións específicas a aplicar en canto ao tratamento deste gas, así como outras funcións ás que poida destinarse.

2. Da totalidade do gas propiedade dos usuarios, descontarase, en concepto de diminucións por perdas e diferenzas de medición, as cantidades de gas que resulten da aplicación das porcentaxes estándar que se indican a continuación:

Cr = 0,15 % do gas descargado nas plantas de regasificación.

Ca = 0 % do gas inxectado nos almacenamentos subterráneos.

Ct = 0,20 % das entradas de gas ao sistema de transporte por gasoduto (por conexións internacionais, por xacementos, desde plantas de regasificación ou desde outros puntos de entrada fose do sistema gasista).

O Xestor Técnico do Sistema impartirá as instrucións técnicas necesarias para lograr unha localización adecuada de devanditas cantidades de gas, en función das diminucións reais observadas en cada unha das instalacións.

3. Todo o gas retido en concepto de diminucións considerarase gas de manobra. No caso de que a cantidade total de gas descontado nun mes por concepto de diminucións exceda das diminucións reais observadas no conxunto de instalacións da rede básica de transporte, a diferenza permanecerá baixo titularidade do Xestor Técnico do Sistema como gas de manobra. No caso de que a cantidade retida nun mes fose inferior ás diminucións reais, a diferenza será achegada polo Xestor Técnico do Sistema con cargo ao citado gas de manobra.

4. Poderanse incluír cantidades de gas a adquirir polo Xestor Técnico do Sistema por concepto de gas de manobra no procedemento de compra de gas mínimo de enchido e autoconsumos establecido na disposición adicional 4 da presente orde.
.../..."

Posteriormente en diferentes ordes anuais ven-se actualizando as variacións que se poideran acordar en relación ao "Gas de Manobra", peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas, onde, tamén, se actualizan determinados aspectos relativos á retribución das actividades reguladas do sector gasista. Mais a definición do conceito quedou estabelecida na ORDE ITC/3863/2007.

Fonte: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-22461
_________________

Xestión Técnica do Sistema
Reparticións e Balances


Balance Diario de Gas de Manobra


Pódese consultar o balance diario do Gas de Manobra-BRS con detalle diario.

Esta información actualizarase diariamente.

Igualmente pódese consultar o balance diario do GTS-Gas de Manobra-BRS definitivo con detalle diario para o último mes pechado.

Pode descargar os arquivos que desexe visualizar en formato -pdf-.

Entrar no sítio web de Enagas: Balance Diario de Gas de Manobra
_____________________

Enlace de interese:

REAL DECRETO 949/2001, de 3 de agosto, polo que se regula o acceso de terceiros ás instalacións gasistas e establécese un sistema económico integrado do sector de gas natural. [Con análise xurídico da disposición]
________________________