20070904

Artigo 67 [Autorizacións administrativas], da LEI 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos

LEI 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos

Artigo 67. Autorizacións administrativas.

1. Requiren autorización administrativa previa, nos termos establecidos nesta Lei e nas súas disposicións de desenvolvemento, a construción, explotación, modificación, e peche das instalacións da rede básica e redes de transporte apuntadas no artigo 59, sen prexuízo do réxime xurídico aplicable aos almacenamentos subterráneos de acordo co Título II da presente Lei.

A transmisión destas instalacións deberá ser comunicada á autoridade concedente da autorización orixinal.

A autorización administrativa de peche dunha instalación poderá impor ao seu titular a obrigación de proceder ao seu desmantelamento.

As autorizacións de construción e explotación dos gasodutos de transporte obxecto de planificación obrigatoria, de acordo co artigo 4 da presente Lei, deberán ser outorgadas mediante un procedemento que asegure a concorrencia, promovido e resolto pola autoridade competente.

2. Os solicitantes de autorizacións para instalacións de gas relacionadas no apartado 1 deste artigo deberán acreditar suficientemente os seguintes requisitos:
a) As condicións técnicas e de seguridade das instalacións propostas.
b) O adecuado cumprimento das condicións de protección do medio ambiente.
c) A adecuación do emprazamento da instalación ao réxime de ordenación do territorio.
d) A súa capacidade legal, técnica e económico-financeira para a realización do proxecto.

Os solicitantes deberán revestir a forma de sociedade mercantil de nacionalidade española ou, no seu caso, doutro Estado membro da Unión Europea con establecemento permanente en España.

3. As autorizacións a que se refire o apartado 1 deste artigo serán outorgadas pola Administración competente, sen prexuízo das concesións e autorizacións sobre protección do dominio público que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables, a correspondente lexislación sectorial e en especial as relativas á ordenación do territorio, urbanismo e ao medio ambiente.

O procedemento e otorgamiento da autorización incluirá o trámite de información pública.

Outorgada autorización e aos efectos de garantir o cumprimento das súas obrigacións, o titular deberá constituír unha garantía ao redor dun 2 por 100 do orzamento das instalacións.

A autorización en ningún caso entenderase concedida en réxime de monopolio nin concederá dereitos exclusivos.

A falta de resolución expresa das solicitudes de autorización a que se refire o presente artigo, terá efectos desestimatorios. En todo caso, poderá interporse recurso ordinario ante a autoridade administrativa correspondente.

4. As autorizacións de instalación de transporte conterán todos os requisitos que deban ser observados na súa construción e explotación.

Cando as instalacións autorizadas haxan de conectarse a instalacións xa existentes de distinto titular, este deberá permitir a conexión nas condicións que reglamentariamente establézanse.

5. O incumprimento das condicións e requisitos establecidos nas autorizacións ou a variación substancial dos orzamentos que determinaron o seu otorgamiento poderán dar lugar á súa revogación.

A Administración competente denegará a autorización cando non se cumpran os requisitos previstos legalmente ou a empresa non garanta a capacidade legal, técnica e económica necesarias para acometer a actividade proposta.

Nenhum comentário: