20080531

Aprobada, no Consello de Ministros do 30 de maio de 2008, a Palnificación dos Sectores de Electricidade e gas 2008-2016

Industria, Turismo e Comercio
Referencia do Consello de Ministros
venres, 30 de maio de 2008


APROBADA A PLANIFICACIÓN DOS SECTORES DE ELECTRICIDADE E GAS 2008-2016

* Refírese á rede de transporte e garante a seguridade e a calidade da subministración enerxética a medio e longo prazo, permitindo o crecemento económico e preservando a competitividade global e a protección do medio ambiente.
* Permitirá o abastecemento seguro, de acordo ás necesidades de transporte eléctrico que requirirán as desaladoras e o AVE.
* Os investimentos en infraestruturas eléctricas elévanse a 9.220 millóns de euros a cargo de Rede Eléctrica de España, mentres que as de gas suporán 10.221 millóns que pagará Enagás.

O Consello de Ministros aprobou o documento de Planificación dos sectores de electricidade e gas 2008-2016, referido á rede de transporte, e que ten como finalidade garantir a seguridade e a calidade da subministración enerxética, a medio e longo prazo, permitindo o crecemento económico e preservando a competitividade global e a protección do medio ambiente.

No seu proceso de elaboración o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio contou coa colaboración de todos os Ministerios afectados, en especial cos de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño e de Fomento; as Comunidades Autónomas; os operadores dos sistemas eléctrico e gasista; a Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (CORES) e a Comisión Nacional de Enerxía. Ademais, foi sometido a audiencia pública e conta co Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA)

As infraestruturas planificadas permitirán o abastecemento seguro, de acordo ás necesidades de transporte eléctrico que requirirán as desaladoras e o AVE, así como a nova interconexión con Francia a través do Pirineo Oriental. Igualmente, prevé a inclusión de futuros eixos ferroviarios de alta velocidade, como o de Cantabria, unha vez estes sexan aprobados e definidos por ADIF.

Os investimentos en infraestruturas eléctricas elévanse a 9.220 millóns de euros e as de gas suporán 10.221 millóns de euros. Este investimento non ten impacto orzamentario porque corre a cargo dos promotores, fundamentalmente REE e Enagás.

FACTORES TIDOS EN CONTA NA PLANIFICACIÓN

* O cumprimento dos requisitos de seguridade e fiabilidade para as futuras configuracións da rede.
* A garantía de subministración.
* A minimización do impacto ambiental global. A planificación dos sectores de electricidade e gas 2008-2016 foi sometida a un proceso de avaliación ambiental estratéxica no modo que recolle a Lei de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, de 2006. Deste xeito, os obxectivos ambientais intégranse cos da planificación desde o seu inicio, para facela máis sostible. A avaliación fundaméntase na necesidade de protección do medio ambiente a través da integración desta compoñente nas políticas e actividades sectoriais.
* As actuacións encamiñadas ao aumento da capacidade de conexión internacional.
* A planificación de redes atendendo a criterios compatibles coa preservación da competitividade.

INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS

Os novos desenvolvementos da rede eléctrica de transporte previstos na planificación 2008-2016 responden principalmente ás seguintes necesidades:

Sistema peninsular

* Reforzos estruturais na rede de 400 kV.
* Desenvolvemento da rede de 220 kV, que incrementa a seguridade e garantía da subministración
* Reforzo das conexións internacionais con Portugal mediante dous novos eixos de 400 kV, un ao norte e outro ao sur, e con Francia a través dun novo eixo de 400 kV a través do Pirineo Central.
* Alimentación de novos eixos ferroviarios do TAV desde a rede de transporte de 400 e 220 kV. Así mesmo, prevese a inclusión de futuros eixos ferroviarios de alta velocidade, como o de Cantabria, unha vez estes sexan aprobados e definidos por ADIF.
* Desenvolvemento das redes de 400 e 220 kV que faciliten a integración das enerxías renovables
* Incremento do número de unidades de transformación 400/220 kV e 400/132-110 kV, repartidas por toda a Península, que melloran e incrementan o apoio entre as redes de transporte e entre a rede de transporte e a de distribución.
* Apoio á distribución na alimentación das desaladoras da costa mediterránea, desenvolvidas baixo o programa A.G.Ou.A. do Ministerio de Medio Ambiente.
* Desenvolvemento de interconexiones internacionais

Sistema balear

* Reforzo da rede planificada para conectar os distintos sistemas insulares entre se mediante a planificación de enlaces submarinos adicionais.
* Reforzo e mallado da rede de 220 kV de Mallorca, coa súa ampliación polo sueste.
* Reforzo da rede de Eivissa mediante o cambio de tensión da rede de 66 a 132 kV.

Sistema canario

* Reforzo da rede de 220 kV en Gran Canaria e da de 132 kV no sistema Lanzarote-Fuerteventura.

TIPOS DE ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS NA REDE DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

En función de que a súa execución estea ou non condicionada ao cumprimento dalgunha condición previa, as actuacións clasifícanse segundo os seguintes ?tipos?:

* Actuacións tipo A: Actuacións programadas sen ningún tipo de condicionante.
* Actuacións tipo B: Actuacións con algún tipo de condicionante que implica o cumprimento dalgún fito para a súa execución.

O criterio xeral para clasificar cada actuación foi o outorgar a clasificación A todas aquelas actuacións que son de carácter estrutural, é dicir, se solucionan os problemas que afectan ao bo funcionamento do sistema no seu conxunto. Para a clasificación do resto de instalacións tívose en conta a incerteza na súa execución.

Os proxectos contemplados no horizonte de planificación supón 7.488 km de novas liñas en 400 kV e 4.782 km, en 220 kV. A iso úneselle a repotenciación de 3.850 km de liñas de 400 kV e 4.458 km de liñas de 220 kV.

A estimación do custo total dos investimentos asociados ás infraestruturas eléctricas previstas no horizonte 2016 é duns 3.533 millóns de euros correspondentes a liñas e uns 5.687 millóns de euros a subestacións. En total, 9.220 millóns de euros, o que representa un investimento medio anual de 1.024,5 millóns de euros.

A repartición do custo total en función das distintas motivacións é o seguinte: o 68 por 100 corresponde ao mallado da rede de transporte, interconexiones internacionais e apoio á distribución; o 25 por 100 á evacuación de nova xeración, tanto de réxime especial como ordinario; e o 7 por 100 á alimentación do tren de alta velocidade.

No aspecto das interconexiones internacionais cabe destacar que se avanzou na definición de alternativas para a interconexión con Francia polo Pirineo Oriental (Cataluña), no marco da mediación promovida pola Comisión Europea a este efecto. Propuxéronse dúas alternativas á inicialmente prevista liña aérea en corrente alterna: liña en corrente alterna parcialmente soterrada e cable soterrado en corrente continua. No entanto, dado que o proceso de mediación non finalizou, a efectos de custos e de liñas planificadas séguese mantendo no documento a solución tecnolóxica inicialmente prevista e recollida ata a data na planificación vixente 2005-2011, é dicir, liña aérea en corrente alterna.

INFRAESTRUTURAS DO SECTOR GASISTA

Os novos desenvolvementos da rede de transporte gasista previstos na planificación 2008-2016 son, basicamente, os seguintes:

* O novo Eixo de Galicia a Madrid, composto polos gasodutos Guitiriz-Lugo, Lugo-Villafranca del Bierzo, Villafranca del Bierzo-Castropodame, Castropodame-Zamora e Zamora-Algete, xunto coas ampliacións das estacións de compresión de Zamora e Algete.
* A continuación da duplicación do Eixo do Ebro ata Villar de Arnedo xunto coa ampliación da estación de compresión de Zaragoza.
* O gasoduto Huelva-Almendralejo que servirá para completar a Ruta da Prata como un eixo de transporte que unirá a planta de regasificación de Huelva e a do Musel en Asturias.
* A duplicación dos gasodutos Algete-Burgos e Burgos-Haro. O primeiro configúrase como a continuación natural das infraestruturas de transporte Llanera-Villapresente-Burgos e o segundo reforzará a alimentación do centro da península desde as entradas de Bilbao e Larrau.

Coas novas infraestruturas propostas o sistema gasista quedaría configurado con tres grandes eixos de transporte Sur-Norte (Ruta da Prata, Eixo Central e Eixo de Levante) interconectados entre eles por outros tantos eixos de transporte Este-Oeste (Eixo do Ebro, Eixo Galicia-Algete, Eixo Transversal Alcázar-Montesa) formando unha malla que permite alimentar ao centro do sistema (con forte demanda e onde está previsto que se sitúe o almacenamento subterráneo de Yela) desde calquera punto de entrada.

No sistema canario destaca a instalación dunha planta de regasificación en Gran Canaria e outra en Tenerife, xa previstas na anterior revisión da planificación 2005-2011 e cuxa posta en servizo permitirá o abastecemento de gas natural a Canarias, desprazando o emprego de produtos petrolíferos na xeración de enerxía eléctrica, co consecuente efecto positivo sobre o medio ambiente.

TIPOS DE ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS NA REDE DE TRANSPORTE DE GAS

A planificación 2008-2016 inclúe as seguintes categorías para a aprobación de infraestruturas:

* Categoría A - Proxectos aprobados sen ningún tipo de condicionante.
* Categoría B - Proxectos que están condicionados ao cumprimento dalgún fito para a súa aprobación definitiva.

Adicionalmente ás categorías anteriormente presentadas, tal e como xa se recollía na Revisión 2005-2011 da Planificación dos sectores de electricidade e gas 2002-2011, a realización dunha determinada infraestrutura poderá ter a consideración de ?urxente? cando, por motivos de seguridade do sistema gasista ou de necesidade de atención de determinadas demandas, sexa necesario axilizar ao máximo posible a súa autorización, construción e posta en operación.

En relación cos investimentos, o documento de planificación supón uns incrementos importantes nas infraestruturas do sistema gasista. Así, ao final do período incrementouse nun 71 por 100 a capacidade de regasificación; nun 142 por 100 a capacidade de almacenamento de gas natural licuado; en case un 80 por 100 os quilómetros da rede de gasodutos primarios e nun 238 por 100 o volume operativo en almacenamentos subterráneos.

A estimación do custo total deses investimentos é a seguinte: 4.050 millóns de euros para gasodutos de transporte primario, 534 millóns de euros para gasodutos de transporte secundario, 3.421 millóns de euros para plantas de regasificación (que inclúen, ademais das instalacións de regasificación, os almacenamentos de gas natural licuado), 642 millóns de euros para estacións de compresión e 1.575 millóns de euros para almacenamentos subterráneos. Todo iso supón un total de 10.221 millóns de euros para o sector gasista.

Almacenamiento DE RESERVAS ESTRATÉXICAS DE PRODUTOS PETROLÍFEROS

Para determinar as necesidades de almacenamento de reservas estratéxicas tivéronse en conta as previsións de demanda do consumo de devanditos produtos no período de planificación, o aumento do número de días que deben constituír as reservas estratéxicas segundo a normativa vixente, a composición das mesmas con crus e produtos terminados, o almacenamento do que xa dispón CORES e os proxectos actuais de construción de almacenamento de reservas estratéxicas, ben directamente titularidade de CORES, ben mediante contratos de almacenamento a longo prazo asinados pola Corporación coas empresas almacenistas.

PASOS ANTERIORES NA PLANIFICACIÓN

O proceso de aprobación da planificación dos sectores de electricidade e gas 2008-2016 comezou mediante unha Orde do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, publicada no BOE o 17 de agosto de 2006. A través desta orde convocouse aos suxeitos do sistema eléctrico, aos suxeitos do sistema gasista, Comunidades Autónomas e promotores de novos proxectos á realización de propostas de desenvolvemento das redes de transporte de enerxía eléctrica e da rede básica de gas natural, así como á achega da información necesaria para levar a cabo o proceso de planificación. Así mesmo, tamén se convocou á Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (CORES) a facilitar a información relacionada coas instalacións de almacenamento de reservas estratéxicas de produtos petrolíferos.

Unha vez finalizado o prazo de tres meses para a presentación de propostas por parte de todos os axentes, elaborouse un primeiro borrador de planificación, o cal foi presentado ás distintas Comunidades Autónomas.

Paralelamente, o proceso de planificación tivo en conta, non só o procedemento a seguir para este caso na regulación derivada das Leis do Sector Eléctrico e a Lei 34/1998 do Sector de Hidrocarburos, senón tamén as recentes normativas aprobadas en materia de avaliación ambiental. Hai que recordar que a Lei de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente de 2006, establece a obrigatoriedade de someter a avaliación ambiental estratéxica aqueles que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente. Deste xeito, a Planificación dos sectores de electricidade e gas 2008-2016 tamén foi sometida a ese proceso no modo que recolle a citada Lei.

Así, de acordo con este novo texto legal, o proceso de avaliación ambiental estratéxica comezou coa preparación dun informe preliminar mediante o cal informouse ás autoridades ambientais (no caso da Planificación 2008-2016, o Ministerio de Medio Ambiente) sobre o inicio dun proceso de planificación que debía ser sometido ao procedemento de avaliación dos seus efectos ambientais.

Como resultado do exame dese informe preliminar, o Ministerio de Medio Ambiente fixou os contidos, criterios e alcance do informe de sustentabilidade ambiental a realizar polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, no denominado Documento de Referencia.

O Informe foi sometido a consulta pública durante 45 días tras o anuncio no Boletín Oficial do Estado do 1 de agosto de 2007. As alegacións recibidas foron estudadas e tidas en conta, no seu caso, na elaboración do documento de planificación final. Finalmente, como resumo do procedemento ambiental, realizouse unha Memoria Ambiental conxuntamente polo Ministerio de Medio Ambiente e o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

A Memoria Ambiental, do mesmo xeito que o resto de documentos relacionados co procedemento de avaliación ambiental estratéxica, están dispoñibles na páxina web do Ministerio de Medio Ambiente:

http://www.mma.es/portal/secciones/evaluación_ambiental/planes_programas/planes_ea/penP2002.htm

PLANIFICACIÓN INDICATIVA E PLANIFICACIÓN OBRIGATORIA

A planificación dos sectores de electricidade e gas componse dunha planificación indicativa e unha planificación obrigatoria e vinculante.

Forman parte da planificación obrigatoria as seguintes infraestruturas:

* Rede de transporte de enerxía eléctrica.
* Rede básica de gasodutos.
* Rede de gasodutos secundarios.
* Instalacións de regasificación de gas natural licuado necesarias para abastecer o sistema.
* Instalacións de almacenamento de reservas estratéxicas de hidrocarburos líquidos e de almacenamento básico de gas natural.

O resto de aspectos da planificación de electricidade e gas forma parte da planificación indicativa, a cal achega os parámetros baixo os que cabe esperar que se desenvolvan estes sectores, promovendo e facilitando aquelas decisións de investimento dos diferentes axentes económicos e establecendo liñas de actuación e criterios xerais. Así, aínda que non se trata dunha planificación vinculante, si achega previsións sobre o comportamento da demanda, os recursos necesarios para satisfacela, a necesidade de nova potencia de xeración, a evolución das condicións de mercado para a consecución da garantía de subministración e os criterios de protección ambiental.

Nenhum comentário: