20070125

FUNDAMENTO 1º : Non cumpre co RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas) Decreto 2414/1961.

___________________________________
Artigo 4 do RAMINP:

"Estas actividades deberán supeditarse, en canto ao seu emprazamento, ao disposto sobre o particular nas Ordenanzas municipais e nos Plans de urbanización do respectivo Concello, e para o caso de que non existisen tales normas, a Comisión Provincial de Servizos Técnicos sinalará o lugar adecuado onde haxa de emplazarse, tendo en conta o que aconsellen as circunstancias especiais da actividade de que se trate, a necesidade da súa proximidade ao vecindario, os informes técnicos e a aplicación de medidas correctoras. En todo caso, as industrias fabrís que deban ser consideradas como perigosas ou insalubres, só poderán emplazarse, como regra xeral, a unha distancia de 2.000 metros a contar do núcleo máis próximo de poboación agrupada".
____________________________________

AS RAZÓNS PARA NON APLICAR O RAMINP E EN ESPECIAL O ARTICULO 4, E QUE FORON ESGRIMIDAS POLO CONCELLO DE MUGARDOS (PREVISIBLEMENTE ACONSELLADO POLOS ?TECNICOS COMPETENTES? AUTORES DO PROXECTO ASI COMO DOS ASESORES LEGAIS DOS PROMOTORES DA PLANTA) RECÓLLENSE NOS 4 PUNTOS SEGUINTES.

Nota de F-CAPE: Os razonamientos destes señores, son moi comúns e manexados frecuentemente noutros proxectos por políticos, empresarios/especuladores e legistas viciados polas anteriores administracións pre-democráticas. Algúns proxectos cóanse porque non tiveron alegaciones en contra

1º) Adúcese que as Autonomías teñen as súas propias leis relacionados con este Reglamento e moito máis modernas. NON É VERDADE, ver máis abaixo.

2º) Indican que o emprazamento virá determinado polas ordenanzas municipais ou plans urbanísticos do municipio onde se establecen os lugares de ubicación e distancias por tipo de industrias. NON É VERDADE, ver máis abaixo.

3º) Din que, segundo o artigo 15 do RAMINP, pódese reducir a distancia indicada no artigo 4 (2000 metros) cando na planta adóptense medidas excepcionais. NON ES POSIBLE DE FORMA XERAL, ver máis abaixo.

4º) A distancia mínima de 2000 metros requirida no artigo 4 do RAMINP refírese a las "empresas fabrís" e segundo eles unha planta de GNL non é unha fábrica. NON É VERDADE, ver máis abaixo.


SOBRE O QUE DIN REALMENTE TANTO O RAMINP COMO O TRIBUNAL SUPREMO SOBRE As INTERPRETACIÓNS ESPECULADORAS DO RAMINP.

1º) Sobre o punto 1º) a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso-Administrativo Sección 5ª, de 1 de abril de 2004) sobre o Recurso de Casación núm. 5921/2001 interposto polo Concello de Aranda de Duero pola mala ubicación dunha estación depuradora de augas residuales (EDAR), dise: (Fundamento de Dereito Cuarto) . . . " (-) o afastamento daquela norma no territorio dunha Comunidade Autónoma esixirá que a normativa propia desta sexa substituída, sen ningunha dúbida, por outra cuxa potencialidade protectora non sexa menor"

É dicir: A normativa Autonómica pode esixir unha distancia diferente pero nunca menor que a requirida no RAMINP de 2.000 metros.

2º) Sobre o punto 2º), nesta mesma sentenza se matiza o seguinte (Fundamento de Dereito Quinto) "Argumento tamén insuficiente, pois o texto daquel artigo 4, e en especial a expresión -en todo caso- con que se inicia o seu inciso último, conduce a entender que as ordenanzas municipais e os plans urbanísticos do municipio non poden desoír a regra xeral establecida neste inciso último".

É dicir: débese cumprir coa distancia indicada no artigo 4 de 2.000 metros.

3º) Con respecto a este punto 3º), a mesma sentenza deixa abofé que ... (Fundamento de Dereito Sétimo) "a) que a dispensa da regra xeral sobre distancias mínimas, en canto prevista só en casos excepcionais, non debe ser obxecto de interpretacións extensivas ... e dado que nela esíxese o previo informe favorable da Comisión Provincial de Servizos Técnicos, este informe ha de referirse, específicamente, ao tema da distancia, razoando cales son as circunstancias do caso concreto que xustifican dispensar a regra xeral ... debe permitir apreciar que as medidas correctoras impostas non son só as que demanda o tipo de actividade de que se trate, senón, ademais, singularmente, as exixibles pola concreta circunstancia da redución da distancia ... "

É dicir: se queren reducir a distancia a 1.185 metros (por exemplo), terán que demostrar que coas medidas correctoras propostas pódense reducir os 815 metros que faltan dos 2.000 metros e que a Comisión de Servizos Técnicos acépteno.

4º) Sobre o punto 4º), na sentenza anterior (Fundamento de Dereito Sexto) aclárase "Tampouco podemos compartir o argumento de que a estación depuradora, por non ser en sentido estrito unha industria fabril, non queda suxeita a aquela regra xeral sobre a distancia mínima, pois desde a coñecida sentenza de ... a jurisprudencia a defendido o emprego, na interpretación daquel artigo 4, dun concepto amplo da expresión industrias fabrís, de xeito que, do mesmo xeito que na primeira daquelas sentenzas, ... , habemos de concluír agora a estación depuradora de augas residuales, pois esta é tamén un centro onde as augas son sometidas a tratamento e, xa que logo, a unha actividade industrial".

Imaxínome que se unha depuradora de augas residuales é unha actividade industrial, a regasificadora de GNL tamén o é se aplicamos o "concepto amplo" desta sentenza.

CONCLUSIÓNS: Non cremos que o Tribunal Supremo apártese moito desta sentenza e das que achegamos máis abaixo, á hora de emitir a relativa á planta de GNL que se pretende situar en Mugardos, por canto unha PLANTA de GAS NATURAL LICUADO ten unha potencialidade de perigo inconmensurable e infinitamente maior a unha EDAR.


Información adicional de consulta:

- Artigo 149.1.23ª da Constitución Española.
- Artigo 45 da Constitución Española.
- Orde Ministerial de 15 Marzo de 1963 (Instrucións para aplicación do RAMINP)
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 29 Maio de 1980
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 8 Marzo de 1996
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 31 Xaneiro de 2000
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 4 Outubro de 1991
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 18 Xullo de 1994
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 4 Decembro de 1981
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 19 Abril de 1982
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 28 Marzo de 2000
- Sentenza do Tribunal Supremo de data 18 Abril de 1990

O blog www.f-cape.org (ferrolterra-Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.


<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

3 comentários:

Plataforma ciutadana disse...

Van a derogar el RAMINP.
«...se derogan expresamente la Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, ...»

http://notancerca.blogspot.com/2007/01/avantprojecte-de-llei-de-qualitat-de.html

Ferrol disse...

En primeiro lugar grazas por colgar na vosa páxina o FUNDAMENTO 1º, técnico e legal, que invalida a ubicación da planta de gas da ría de ferrol, emitido por nos, www.f-cape.org .

Con respecto ao RAMINP dicir simplemente que está vivo e moi vivo. Houbo varios intentos de "bloqueo" por parte dalgunha lei autonómica pero sen resultado. Polo que nós sabemos, somos técnicos e non avogados, houbo algunha derrogación de certos artigos do RAMINP relativos a datos concretos de tipo técnico como límites de toxicidade, ruídos, etc. pero non unha derrogación completa nin creo que a anunciada polo voso comunicante váiao a ser.

Con todo, estamos convencidos de que é unha lei que necesita ser renovada, pois estamos en Europa e xa existen Directivas que a poden substituír perfectamente. O que pasa é que estas Directivas son aínda moi descoñecidas, mal traspostas ao ordenamento xurídico español, e con nula xurisprudencia sobre a súa aplicación. O Reino de España, que así se coñece en Bruxelas, está acosado con moitísimas denuncias medio ambientais, multas, etc. Darvos conta que logo de 45 anos de vida do RAMINP aínda se quere afogar os seus requerimentos non só por parte dos empresarios-especuladores se non tamén por unha caterva de políticos neonatos, como os que están agora na Xunta e en outros gobernos (chámase a erótica do poder) que non disimulan en facer o mesmo que os seus antecesores do PP.¿Onde está a "calidade democrática"?.

CONCLUSION: O RAMINP prohibe a actual ubicación da planta regasificadora de gas natural licuado (GNL) da Ría de Ferrol e esperamos que o Tribunal Supremo o teña en conta e impida a súa posta en funcionamento.

Por certo, hai na rede outra sentenza do tribunal Supremo baseada no RAMINP e contra o goberno de NAVARRA, que anula o seu Plan Xestor de Resíduos Especiais por non ter en conta os famosos 2.000m. Sentenza do Tribunal Supremo (Sala 3ª) de data 19 de xullo de 2004. http://www.uria.com/esp/circulares/medioambiente/med_Abr05esp.htm#um10

Saude a to@s do blog, www.f-cape.org

Faustino V disse...

bMoi boas a tod@s. Aínda que apoio totalmente a reubicación da planta noutro lugar máis axeitado (éste é unha auténtica aberración) teño que dicir que o argumento do RAMINP é moi pouco sólido. Pensade nunha cousa, cando se aprobou esta norma non existían os PXOM tal e como os coñecemos hoxe en día, e se regulaba por distancias. Cal foi o problema?, moi sixelo, que si ben se impedía a instalación a menos de 2000 metros de núcleos de poboación, non se impedía o acercamento de éstes ás industrias, polo que a limitación por distancias morreu por sí mesma, nacendo o concepto de "uso permitido" nun determinado sector de territorio, para evitar que éstes sexan incompatibles, como ocorre neste caso.

Imaxinade que se obrigase finalmente a instalarse a eses 2000 metros sin máis limitación. Dentro de vinte anos as casas voltarían a estar na cercanía e todo sería inútil.

Para eso se inventaron os solos industriáis.

Un saúdo de Faustino V