20070403

FUNDAMENTO 3º : Non cumpre a norma UNE - NE 1532 sobre Instalacións e equipas para gas licuado? Interfaz entre buque e terra ? ...

FUNDAMENTO 3º : Non cumpre a norma UNE - NE 1532 sobre INSTALACIÓNS E EQUIPOS PARA GAS LICUADO ? Interfaz entre buque e terra ? Marzo de 1.997 SAÍDA Ao MAR DE BUQUES GASEROS EN CASO DE URXENCIA REQUERIMIENTOS PRINCIPAIS SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDADE DE BUQUES GASEROS A CUMPRIR NOS TERMINALES DE DESCARGA DE GAS NATURAL LICUADO (GNL).

As esixencias sobre a ubicación dunha Terminal de GNL e o seu acceso a mar aberto, son:

a) En primeiro lugar, a norma UNE - NE 1532 , (de obrigado cumprimento nestas instalacións). O Capítulo 7 ?MEDIDAS DE SEGURIDADE?, punto 7.2.5 ?Instalacións de atraque?, require:

O buque debería estar amarrado con seguridade, pero tamén de tal xeito que poida partir no tempo máis breve posible.?

Así mesmo o punto 9.2.1 establece a necesidade de ?un espazo libre para o buque co fin de que este poida abandonar o peirao sen axuda allea?.

Ademais, na INTRODUCCION da norma indícase que se ten en conta as publicacións da SGITTO (Asociación de Navieros e Operadores de Terminales de GNL), e entre elas atópase a denominada ?Selección e Deseño do lugar para terminales e portos para GNL? (Site Selection and Design for LNG Ports and Jetties). Boletín nº 14. ISBN: 1 85609 129 5

b) Tamén, o grupo GTE - Gas Transmission Europe - pertencente a organización sen ánimo de lucro GIE - Gas Infraestructure Europe - que asocia a 57 empresas gasistas de 27 países europeos (Reganosa non está entre os seus membros) no seu reglamento sobre o control de buques gaseros en terminales de descarga denominado SHIP APPROVAL PROCEDURE require a aplicación expresa do documento de SIGTTO antes citado e cuxos requerimientos resúmense no punto d) deste informe.

c) Da mesma xeito, a organización internacional IGU (Internacional Gas Unión) que engloba a 97 empresas gasistas cita na súa publicación ?Safety and Technology Developments in LNG Terminals and Vessels? e en ?Selección do lugar?, punto 4.7.2, lese o seguinte:

- Terase en conta a publicación de SIGTTO titulada ?Site Selection and Design for LNG Ports and Jetties? (Selección e Deseño do lugar para terminales e portos para GNL), Boletín nº 14, ISBN: 1 85609 129 5 ? (antes citado)

- Teranse en conta as condicións medio ambientais da zona e a posible evacuación do buque en caso de urxencia. O Terminal estará orientado de forma tal que o buque poida abandonalo cun mínimo de asistencia e orientando o buque cara á entrada do porto ou cara ao mar para facilitarlle unha ruta rápida a mar aberto?.

d) A SGITTO (Asociación de Navieros de buques gaseros e Operadores de Terminales de GNL), require as seguintes condicións para o tamaño de buque que operaría nesta planta:

- As profundidades de ríalas navegables serán generalmente non menores de 13 metros
baixo a liña de datos de batimetría.(En zonas da canle de acceso á ría de ferrol a
profundidade é de soamente 11 m).

- O huelgo libre baixo a quilla será establecido de acordo coa calidade do chan mariño

- no noso caso é chan rocoso - (pode ser entre 116 e 23 metros, segundo tómese o 10% do puntal para buque normal ou o 20% se o gasero considérase ?especial?)

- O ancho da canle será sobre cinco (5) veces a manga do gasero, aproximadamente 250 metros (En zonas da canle, o ancho é menor de 160 m. ao calado requirido)

- Canles de aproximación curtos son preferibles aos de longo percorrido os cales conducen a maiores perigos. (A canle ten 45 km de longo, é estreito e tortuoso).

- Esquemas de separación de tráfico marítimo serán establecidos na zona de aproximación e cubrindo varias millas. (A zona de entrada a ríaa está no mesmo porto exterior de Ferrol. O gasero paralizaría o tráfico de barcos, provocando un claro prexuízo ao seu operatividad)

e) A Autoridade Portuaria de Ferrol, esixe o cumprimento desta norma UNE-NE 1532 (indicando expresamente a SAÍDA Ao MAR DE BUQUES METANEROS EN CASO DE URXENCIA) na súa carta de data 15 de Outubro de 2001 dirixida ao Ministerio de Economía e asinada polo seu presidente D. Guillermo Grandío Chao.

Nesta carta dise textualmente ?. . .que deberá asegurarse que en caso de accidente importante garántase que o buque poida partir no tempo máis curto posible, . . . Sorprendentemente, esta mesma Autoridade Portuaria na carta de data 22 de Xaneiro de 2004, asinada polo seu presidente D. Angel do Real Abella, inclúense 20 condicións para que o INFORME SEXA FAVORABLE sobre a Autorización Administrativa de Construción da Planta de GNL, pero NON menciona esta Norma UNE - NE 1532, (aínda que se un estudo de navegación pola ría de WL Delft Hydraulics, pagado pola promotora da planta), e que as condicións . . . . .? debesen incorporarse aos términos da Autorización: ?. No entanto ao final do escrito e na última liña do último párrafo, anterior á firma da directora do porto Dª Mª Inés Canles Elorduy dise, entre outras cousas (condición última), . . . . . .e non será permitida a navegación nocturna.

f) O informe citado no párrafo e) anterior, elaborado por WL Delft Hydraulics non fai mención, nin á norma UNE ? NE 1532 nin á Sociedade SIGTTO citada en devandita norma, o cal parécenos un erro de base, absolutamente incomprensible.

Este informe debería confirmar que as condicións de navegabilidad da canle de acceso e porto de Ferrol cumpren co establecido na normativa anterior e os requerimientos da SIGTTO. O informe é un mero estudo voluntarista de ?posibilidades? de navegabilidad de buques metaneros pola canle de acceso á ría de Ferrol. Ademais, na súa lectura aprécianse dificultades na navegación que non deberían ?pasar por alto? as autoridades competentes (Capitanía Marítima de Ferrol).

No informe titulado Item 2a Ship manoeuvring and channel dimensioning detéctanse os seguintes puntos NON acordes coa reglamentación en vigor:

- Estuda a saída do buque, en caso de Urxencia, nas seguintes situacións (todas elas con luz diurna):

  • Dúas (2) horas logo de pleamar: Non considera SQUAD e huelgo baixo quilla escaso (07m)
  • Entre 2 e 5 horas logo de pleamar (correntes en canle): Considera a manobra como ? NON suficientemente segura?.
  • Entre 5 horas despois e antes de pleamar: Huelgo baixo a quilla moi escaso (05
  • metros).
  • Entre 5 e 1 hora antes da pleamar: con fortes correntes e seguindo a liña central. Asegura que a manobra pode ser difícil pero menos difícil que con reflujo de marea. ¿?

- Nos supostos anteriores estudouse as saídas do gasero tendo en conta os tempos e calados do buque sen demora algunha en descárgaa (tarda unhas 11 horas).

- Non se estudou esta saída de Urxencia durante a noite. (NON é posible)

- Non consideran de aplicación a normativa ?Planning manobras de entrada con buques especiais? da Corporación de Prácticos do Porto, abril 2000, porque, segundo indican no estudo, os gaseros visitarán Ferrol de forma regular e xa que logo catalóganos como ?buques normais?. ¿?

- Neste estudo dise:

1º) O paso por San Martín, San Felipe e A Palma son estreitos.

2º) Para virar entre A Palma e Vispón non hai ancho suficiente.

3º) Na canle exterior existe un baixo que limita a entrada (Merloeiras)

4º) A liña de contorno utilizada (-10m) é insegura segundo ROM,

5º) A máxima velocidade de vento permitida para navegar pola canle é de 30 nós (54 km/h),

6º) Requírense catro (4) remolcadores, dous de 60 T e os outros dous de 45 T.

7º) Requírese incrementar alumado na canle e castelos.

g) A canle de acceso á ría de Ferrol foi catalogado polo Ministerio de Fomento como PERIGOSO mediante a Orde Ministerial de data 10 de Maio de 2001, asinada polo ministro Francisco Alvarez-Cascos Fernández, como argumento para poder levar a cabo a ocupación urxente de terreos para as obras do porto exterior de Ferrol. Así se explica na razón 1ª da Orde "Razóns de seguridade": A operatividad e rendemento do porto no interior da ría . . . . . . está ligados e limitados polo tamaño de buque . . . . ten que navegar ao longo da canle de entrada en condicións de seguridade, e xa sucederon casos puntuales de accidentes na canle, por fortuna sen consecuencias.

Indica no segundo párrafo desta razón 1ª que ?. . . os barcos só poden entrar por criterios de seguridade, únicamente en determinadas condicións climáticas e de operatividad, debido á ESTRECHEZ e FALTA DE CALADO na canle, téndose que suxeitar as entradas destes buques ao estado da marea, o vento, o oleaje e as
condicións de visibilidad?.

h) A Capitanía Marítima de Ferrol ten en vigor un reglamento denominado ?Criterios de navegación e remolque para o Porto e Ría de Ferrol? que establece as seguintes condicións, entre outras, de navegabilidad na canle de acceso e ría de Ferrol:

- O paso dos buques maiores de 210 metros de eslora total deberá efectuarse con marea
parada e luz diurna.

- O acceso pola canle será cun huelgo do 10% do calado do buque baixo a quilla.

- Non se efectuará navegación de buques mercantes pola canle de acceso ao porto de Ferrol SE os ventos reinantes superen os 40 nós ou a visibilidad sexa inferior a 800 m.

i) Os autores, ALAIN VAUDOLON exdirector xeral de SIGTTO no seu libro LIQUIFIED GASES ?Marine Transportación and Storage ? (ISBN 1 85609 197 X) e RAM R. TARAKAD director de Zeus Development Co. no seu libro LNG RECEIVING AND REGASIFICATION TERMINALS (ISBN = - 615 ? 11567 ? 5) (dous libros moi citados no sector sobre este tipo de instalacións) indican que tanto a alineación da canle de acceso como o seu ancho e profundidade deberán ser dun tamaño e forma que permitan entrar e saír aos gaseros en condicións de seguridade evitando as canles de acceso onde existan registros de accidentes.


CONCLUSIÓNS:

Polo contido dos párrafos anteriores a) á i) non cremos que haxa a máis mínima dúbida dos riscos e incumplimientos técnico-legais da perigosa ubicación da planta de gas situada en Mugardos, desde o punto de vista de navegabilidad dos buques gaseros.

A autorización de acceso á ría dun gasero cargado con Gas Natural Licuado nas condicións que presenta a canle de acceso supón, de acordo con arríbao expresado, unha grave irresponsabilidad que pode afectar á seguridade das poboacións próximas á planta de gas e á ruta do gasero.

Non se pode esperar que os accidentes graves que poidan rexistrarse na planta ou no propio buque gasero teñan que ocorrer de día e nunhas condicións ambientais favorables.
____
O blog www.f-cape.org (ferrolterra - Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.

Nenhum comentário: