20070612

FUNDAMENTO 4º : Non cumpre o R.D. 1254 / 1999 "Medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas"

FUNDAMENTO 4º : Non cumpre o R.D. 1254 / 1999 "Medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas" (Directiva Europea 96/82/CE ? Lei Seveso II)

____________________________

"A nosa sociedade asume, día a día, riscos producidos polo desenvolvemento industrial. Pero antes que produtores de riscos somos produtores de utilidades e debemos ser conscientes de que a seguridade debe ser xestionada. Neste punto, entra a Administración do Estado, no seu papel de garante da sociedade. De feito todas as constitucións do primeiro mundo inclúen un parágrafo similar ao seguinte:

O Estado velará para protexer o dereito á seguridade e á saúde dos cidadáns, e a conservación do medio ambiente ... "
___________________________


NOTA de www.f-cape.org.

A forte presión social provocada polo desastre químico de Seveso (Italia) e outros anteriores como Flixborough (28 ?) no Reino Unido, San Juan de Ixhuatepec (650 ?) en Méjico, Bhopal (2.000 ?) na India, etc., motivaron o inicio dunha actividade lexislativa da Unión Europea co fin de previr os accidentes no exercicio da actividade de industrias que manexen sustancias perigosas para os habitantes e o medio ambiente e en todo caso limitar as consecuencias. Esta actividade lexislativa comeza coa promulgación da Directiva 82/501/CEE tamén coñecida como LEI SEVESO en memoria de máis de 30.000 persoas afectadas pola dispersión de dioxina TCDD nun accidente industrial na rexión italiana de Seveso.

Actualmente en España está en vigor o R.D. 948/2005 que recolle as últimas incorporacións da Lei Seveso III e algúns "cambios" motivados pola mala trasposición da Directiva 96/82/CE. De feito a UE enviou un apercibimiento a España porque a lexislación española NON ofrecía a protección adecuada ao público e ao medio ambiente segundo esta Directiva Seveso II e en especial sobre a información ao público, inspeccións de seguridade, plans de urxencia e o control urbanístico de novas instalacións, todos eles de especial relevancia para a prevención e o control de accidentes graves.


REQUIRIMENTOS PRINCIPAIS SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE RISCOS INHERENTES A Los ACCIDENTES GRAVES NOS QUE INTERVEÑAN SUSTANCIAS PERIGOSAS.

A Lei Seveso diferenza os establecementos industriais afectados en dous tipos: de nivel inferior (lower tier) e de nivel superior (upper tier). Esta diferenciación baséase na cantidade e perigo das sustancias presentes no establecemento. A planta de almacenamento e regasificación de GNL de Mugardos está incluída entre as instalacións de nivel superior (upper tier) por ser de maior risco e xa que logo aplicaranse en particular os artigos 9, 11 e 13 do R.D. 1254/1999.
Enumeramos a continuación os requirimentos máis importantes do R.D. 1254 /1999 e que non se tiveron en conta na planta de GNL de Mugardos. Como segue:

Artigo 8 .- Efecto dominó. Non se analizou se existen condicións para clasificar a zona como afectada polo efecto dominou nin se trasladou á cidadanía as consecuencias dunha concatenación de accidentes pola presenza nas proximidades da planta dun almacén masivo de produtos petrolíferos (máis de 300.000 m3) a menos de 400 metros nas instalacións de Forestal do Atlántico. Tampouco se coñecen os Plans de Emerxencia Exterior que contemplen esta circunstancia nin se informou ao público.

Artigo 9 .- Informe de Seguridade. Non se coñece o Informe de Seguridade preceptivo para a posta en marcha da planta nin as conclusións da Xunta sobre o exame do mesmo.

Artigo 11 .- Plans de Emerxencia. Non se coñecen os Plans de Emerxencia Exterior e non temos constancia de que se informou á poboación sobre os mesmos.

Artigo 12 .- Control urbanístico. A implantación de novas instalacións. Segundo o apartado 1 deste artigo: "Os Estados membros velarán por . . . manter as distancias adecuadas entre, por unha banda, os establecementos contemplados na presente Directiva e, por outra, as zonas de vivenda, as zonas frecuentadas polo público e as zonas que presenten un interese natural particular de carácter especialmente delicado".

Por outra banda, no seu apartado 2. recollemos: "Os Estados membros velarán. . . . .para que se establezan procedementos de consulta adecuados para facilitar a aplicación das políticas adoptadas con arranxo ao apartado 1". Os procedementos serán tales que no momento de tomar as decisións dispóñase dun ditame técnico sobre os riscos vinculados ao establecemento, baseado no estudo de casos concretos ou en criterios xerais". (Nota: utilizamos a tradución oficial da O.E. Na versión inglesa da directiva dise expresamente "asegurarase" de que se dispoña unha análise de riscos. . . ., con todo no R.D. se traspuso "poderase" dispor dun ditame técnico ? )

A decisión de localización da Planta de GNL debería facerse segundo a "Guía de asignación do chan" (Land Use Planning) EUSR 18695 EN (ISBN 92-828-5899-5) publicada pola Oficina Oficial de Publicacións da CE. No apartado 2.4 figura 1,"procedemento para novas instalacións segundo Seveso II ¿? vemos o seguinte diagrama de toma de decisións:


Obviamente non se tivo en conta este diagrama pois nin se tivo en conta o RAMINP, tal como demostramos no FUNDAMENTO 1º, nin se realizou unha Análise Cuantitativa de Riscos e ademais á poboación NON se lle consultou a súa opinión. A decisión urbanística tomouna o promotor da planta de gas co apoio da Xunta de Galicia.

Artigo 13 .- Información relativa ás medidas de seguridade. A poboación non recibiu instrucións sobre medidas de seguridade en caso de accidente nin tivo a oportunidade de dar o seu parecer sobre esta instalación tipificada como de nivel superior (upper tier) segundo a Lei Seveso II.


CONCLUSIÓNS:

Polo anterior non entendemos como o Director Xeral de Industria da Xunta puido emitir a carta ao Ministerio de Economía, de data 5 de xaneiro 2004, informando favorablemente sobre cumprimento da planta co R.D.1254/1999 (Lei Seveso II). Tampouco entendemos como o seu homólogo o Director Xeral de Urbanismo puido haber emitido outra carta de data 22 de xaneiro 2004 ao mesmo Ministerio dicindo que "ve necesario completar o Estudo de Seguridade da planta (?) para identificar riscos para a poboación e modificar se é necesario a ordenación urbanística dos chans que poidan ser afectados polos riscos de accidente". É dicir, o que propón é: aceptar a localización e logo "retocar" o plan urbanístico de acordo co estudo de seguridade e desprazar aos veciños de lugares próximos á planta "por cuestións de seguridade".

Esperemos que os xuíces vaian ao fondo deste asunto e poñan a planta no seu sitio.

O blog www.f-cape.org (ferrolterra - Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.

Nenhum comentário: