20070628

FUNDAMENTO 5º : Non cumpre a norma UNE-NE-1473 sobre instalacións e equipos para GNL - Deseño para as instalacións terrestres - Maio 1998

FUNDAMENTO 5º : Non cumpre a norma UNE - NE 1473 sobre INSTALACIÓNS E EQUIPOS PARA GAS NATURAL LICUADO - Deseño para as instalacións terrestres - Maio 1998

___________________

NON SE DEIXOU ZONA DE EXCLUSION TÉRMICA NO PERIMETRO DA PLANTA TAMPOUCO SE REALIZO A EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
_______________________

(EIA) BOE nº 176 de 24 de xullo de 2002 : As instalacións da planta de recepción, almacenamento e regasificación de gas natural licuado (GNL) no termo municipal de Mugardos (A Coruña) deberán de cumprir os criterios e requisitos establecidos na norma europea UNE-NE-1473 e nas súas normas de referencia (como é UNE-NE-1532 que regula a saída á mar do gasero en caso de emerxencia), debendo considerarse ademais as especificaciones e recomendacións recollidos na norma norteamericana NFPA-59 A.


REQUIRIMENTOS PRINCIPAIS SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDADE A Cumplir NAS PLANTAS DE ALMACENAXE E REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) SEGUNDO A NORMA UNE-NE-1473

CAPITULO 4.- SEGURIDADE E MEDIO.

"As instalacións de GNL deben deseñarse de forma que se reduza ao mínimo o risco para a vida e a propiedade tanto no exterior como no interior dos límites de batería. En particular debe realizarse unha análise de riscos e débense ter en conta todas as medidas de seguridade que se definen 4.5."

4.2.5.- Impacto sobre o medio ambiente.

4.2.5.1.- Avaliación do impacto sobre o medio ambiente. "Durante a fase de estudo de viabilidade do proxecto débese efectuar unha Avaliación previa de Impacto Ambiental (EIA) para o emprazamento proposto, de acordo cos regulamentos locais, naqueles casos en que as existencias de GNL e de gas natural pasen o limiar especificado nos regulamentos."

"Unha vez que se elixiu o emprazamento débese realizar un EIA detallado, conforme aos regulamentos."

Na planta de GNL da ría de Ferrol (Mugardos) NON SE REALIZO NINGUNHA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

4.5.5.- Disposición da planta de GNL. "O emprazamento dunha planta de GNL con respecto á contorna debe cubrirse cunha avaliación de riscos tal como descríbese no apartado 4.4."

"As distancias de separación deben ter en conta, en especial:

- Niveis de radiación.

- Contornos de límite inferior de inflamabilidad.

- Efectos de explosións.

- Ruídos."

As Análises Cuantitativas de Riscos (ACR). Non é fácil dispor de análise de riscos específicos para estas plantas de GNL. Os estudos xenéricos indican valores determinísticos orientativos e algo discordantes entre eles xa que non tiveron en conta os mesmos factores e condicións de cálculo. Ademais as empresas gasistas non adoitan difundir estes estudos nin tampouco as empresas que os elaboran pois alegan que pertencen aos seus clientes.

Identificamos a continuación os escenarios de accidentes con consecuencias severas neste tipo de plantas e citados nos estudos de riscos aos que tivemos acceso. (cuantificamos ademais a existencia de máis de 150 escenarios de accidentes diferentes tipificados neses estudos e de consecuencias menores).

- Rotura ou desconexión no brazo de descarga de GNL do pantalán.

- Foxe no colector de descarga do buque-gasero aos tanques almacén de GNL.

- Disparo por sobrepresión das PSV do tanque almacén de GNL.

- Fuga no colector das bombas primarias.

- Fuga no colector de descarga das bombas de envío.

- Fuga nas liñas de saída de compresores de gas de boil-off.

- Fuga na liña de fondo do relicuador.

- Fuga de gas natural no colector de gas de envío.

- Encallamiento do gasero, Etc.

Os accidentes anteriores son considerados como "severos" polas consecuencias que provocan tanto no interior como no exterior da planta. As zonas de exclusión térmica ou de amortiguamiento de plantas de GNL coñecidas en España, USA e Canadá, se listan a continuación.

Nota: ZA - Zona de Alerta; ZI - Zona de Intervención)

- ARINAGA (Gran Canaria), fonte INERCO : ZI = 407 metros. ; ZA = 527 metros.

- BARCELONA, fonte PORTO de BARCELONA : ZI =1.200 metros ; ZA = 1.500 metros.

- RABASKA (2006) Canadá : Zona de exclusión decretada pola gasista, de 400 a 500 metros.

- REGANOSA (fonte Tractebel) : Zonas de exclusión de 300 metros.

- McNAB CREEK (Canadá) : Zona de exclusión de 100 Ha. ? (550 metros de radio).

- COVE POINT (MARYLAND - USA) : Zona de exclusión de 1.145 metros de radio.

- ELBA ISLAND (XEORXIA ? USA) : Zona de exclusión de 1.040 metros de radio.

- CACOUNA Energy (Canadá) : Zona de exclusión de 1 km (500 metros radio da propiedade.)

Estas distancias refírense a escenarios de accidentes provocados por fugas de GNL e roturas en tubaxes. Non se tiveron en conta "derrames maiores" provocados por explosións, terrorismo, accións intencionadas, caída de aeronaves ou accións bélicas puntuais.

¡ Na planta de GNL da ría de Ferrol (Mugardos) NON SE DEIXOU UNHA ZONA DE EXCLUSION TERMICA NO PERIMETRO DA PLANTA (hai casas a 100 metros de distancia dos tanques) !

Na actualidade e debido aos atentados terroristas de Nova York, Madrid, Londres e Asia e pola inconmensurable cantidade de enerxía almacenada nos tanques e buques gaseros, estanse demandando pola sociedade nos países de occidente, análise para coñecer as consecuencias de accidentes por fugas masiva de gas, moito maiores que as manexadas anteriormente nas análises de riscos.

Na planta de Ferrol xustifícase moito máis este tipo de análise por dúas razóns fundamentais: A primeira polo difícil acceso do gasero á ría de Ferrol, pois o gasero ten que entrar por unha canle moi longa e tortuosa, con correntes moi importantes que dificultan seriamente a súa navegación. Tanto na canle como na ría xa se rexistraron varios accidentes de buques. A segunda razón é que no interior da ría sitúase a base naval da Armada española e da OTAN polo que estes inmensos almacéns de GNL significarían un obxectivo bélico puntual de incalculables consecuencias para a base naval e cidadanía da ría.

A Ofícina de Control do Congreso (GAO) de EE.UU. preocupada por un ataque terrorista ás instalacións de GNL, emitiu en febreiro deste ano un informe que recomenda realizar un estudo de riscos máis profundo nas plantas de GNL para o suposto dun derrame maior, pois as estimacións de seis estudos analizados eran meras extrapolaciones de probas realizadas a escala moi pequena e/ou por modelos matemáticos. A GAO aconsellou non aprobar novas plantas ata coñecer un estudo máis rigoroso sobre as consecuencias de derrames masivos de GNL.
Este informe do GAO emitiuse logo dunhas xornadas de debate entre 19 expertos en GNL dese país, entre os que se atopaban os profesores Jerry Havens da Universidade de Arkansas, James Fay do Massachusetts Institute of Technology e Harry West da Texas A&M University cos que contactou, en diversas ocasións, este colectivo universitario opositor á planta de GNL de Ferrol e que levou a cabo a edición destes FUNDAMENTOS técnico-legais.

Resumimos a continuación algunhas conclusións de Análises de Riscos elaborados con programas de prestixio internacional (DEGADIS, LNGFIRE, EFFECTS 5.5, CANARY, FEM3A, PHAST 6.42, etc, para escenarios con derrames masivos de GNL.

Para ampliar a Táboa, clicar acima dela

CONCLUSIÓNS:

Polo contido e explicacións anteriores non nos cabe nin a máis mínima dúbida dos incumprimentos técnico-legais da localización da planta de gas situada no municipio de Mugardos, desde o punto de vista de riscos provocados por accidentes severos na propia planta e polo buque gasero, tendendo en conta a norma UNE-NE-1473.

Xa ninguén dubida nesta ría da súa ilegalidade e perigo e supoño que tampouco por parte dos "técnicos competentes" do ministerio correspondente. Os lectores poderán comprobar que en todas as fotografías publicadas por Reganosa non aparece nin unha soa casa nos seus arredores. Por que? Haberá unha intencionalidade en ocultar este feito ou é casualidade?

Esta planta de GNL non se debe, na nosa opinión, situarse como mínimo a menos de 4.500 metros de Ferrol polas razóns expostas máis arriba e non a menos de 600 metros das propiedades limítrofes en zona non habitadas. Mesmo criterio para a ruta de aproximación dos gaseros.

¡ NAS PROXIMIDADES DESTA PLANTA HAI LUGARES HABITADOS A 100 METROS DE DISTANCIA e O POBO DE MUGARDOS A 500 METROS !
_____________________
O blog www.f-cape.org (ferrolterra - Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.
______________________________

Nenhum comentário: