20060627

Alegacións por motivos de contaminación

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO FERROL

D. ............................................................................ con DNI ................... e con enderezo en ....................... ............................................................................. comparece, e como mellor procede en dereito, DI:

Que tendo coñecemento mediante a lectura do acordo plenario de 25 de maio de 2006 exposto no taboeiro de anuncios do Concello con data 2 de xuño de 2006, que a adxudicación á empresa Serviocio do contrato de redacción do proxecto, da xestión e explotación dun centro deportivo de ocio e saúde no barrio de Ultramar, se somete a exposición pública, quero formular as seguintes


ALEGACIÓNS


PRIMEIRO

A containinación acústica ou ruido é un son indesexado, perturbador e perigoso para a saúde. As fontes de contaminación acústica son, entre outras, os lugares de ocio corno cafeterías, ximnasios ... Os efectos dunha prolongada exposición son:

Trastornos na saúde e na conducta: Sistema cardiovascular (aumento do ritmo cardíaco e da presión arterial . Alparello dixestivo (náuseas e vómitos). Sistema endocrino (incremento da secreción de adrenalina). Sistema nervioso (ansiedade, insomnio, estrés).
Dificultades de comunicación.

Menor eficacia e concentración nas actividades a realizar.

Debemos ter en conta que entre 60-70 db resulta dificil manter unha conversación, entre 80-90 dB provócanse serios danos auditivos e nerviosos e se son máis de 100 dB os que se superan entón os ruidos son dolorosos.

Cando os arquitectos especialístas en Planeamento redactaron o plan xeral tiveron en conta as características especiaís da Plaza de Sartaña por iso adicaron este espacio situado nun patio de mazás a ser unha praza Pública libre de construcción para poñer en práctica unha medida preventiva que minimiza e mesmo anula unha posible contaminación acústica. 0 Concello de Ferrol debe ser sensible ante un problema que ten fácil solución: na LOUPMRG que é o marco legal urbanístico de aplicación.


SEGUNDO

A contaminación biolóxica ten a súa orixe nos microorganismos que se atopan no aire e que proceden do solo, da auga, dos animais e das plantas, e por suposto dos seres humanos cando estamos a falar dun espacio urbanizado. 0 aire interior ou intramuros ten os microorganismos do entorno e dos seres humanos que en certas circunstancias poden poñer en risco a saúde das persoas xa que moitas enfermidades son transmitidas polo aire. Entre elas cabe destacar:

• Por bacterias: a lexionelose, tosferina e tuberculos
• Por virus: herpes simple, rubcola, varicela.
• Por fungos: asperxílose

Un caso especial, dentro da contaminación biolóxica, son as alerxias causadas por pólenes, ácaros do pó... nas que os síntomas agrávanse cando o aire perde a súa calidade.

Aireación e soleamento son medidas hixiénicas simples e eficaces que se verán dificultadas e mesmo anuladas se o Concello de Ferrol persiste na súa intención de facer desaparecer como tal a Plaza de Sartaña polo que se potenciará o aumento do número de inicroorganísmos e tamén a súa propagación xa que o embolsamento da masa de aire vai crear o caldo de cultivo axeitado para que medren e se reproduzan. Estas mesnas condicións van posibilitar un aumento na concentración de alerxénos o cal influirá moi negativamente na saúde dos veciños que sexan sensibles ou que xa padezan unha patoloxía de base cardiovascular ou respiratoria. O Concello de Ferrol non debe incurrir nunha ilegalidade que pon en risco a saúde dos veciños, debe e pode escoitarnos xa que está demostrado que hai outras opcións mellores que favorecen a todos e non perxudican a ninguén.


TERCEIRO

A topógrafía, e dicir, a natureza do terreo, a densidade e altura das edificacións, a vexetación... inflúen na circulación do aire: Nos núcleos urbanos danse condicións climáticas propias que dificultan a dispersión dos contaminantes. A proximidade e o número de vivendas fai que nas zoas urbanas se produza un aumento de temperatura que provocan movemento cíclico do aire nas eidades que forma unha cúpula de contaminantes sobre as mesmas, e dicir, unha "illa de calor"' na que non se disipa o calor nin a contaminación.

Os efectos da contaminación atmosférica son de dous tipos:

• Danos agudos: exposicións curtas, pero a doses elevadas do axente contaminante.
Danos crónicos: exposicións prolongadas, ainda que as doses do axente contaminante sexa máis baixa.

Empeoran o problema:

• As interaccións entre contaminantes xa que aigíxns poden actuar sinerxicamente.

• As interaccións entre contaminantes e factores ambientais, dando orixe a contaminantes secundarios, ás veces máis tóxicos que os orixinais.

As accións máis eficaces fronte á contaminación atmosférica son sempre as medidas preventivas entre as que debemos nomear:

• Planificación dos usos do territorio co fin de ubica-los focos de contaminación alí onde os seus efectos sobre os seres humanos e o medio ambiente sexan menores.

• Avalia-lo impacto ambiental de calquera proxectos que paida ter unha incidencia medioambiental.

A Praza de Sartaña ó ser un espacio libre de edificación facilita os movementos de aire e polo tanto a dispersión dos contaminantes e permite que a temperatura non teña oscilacións de importancia. É un elemento que contribúe moi positivamente a acadar unha boa calidade do aire no entorno no que se ubica por iso non acertamos a entender a teima do Concello de F'errol por acabar con ela e paralelamente crear problemas antes inexistes que alteran a vida sosegada e tranquila de cidadáns que asisten atónitos ó espectáculo duns políticos que perderon o contacto coa realiade, mais non está todo perdido, xa que entendemos que o plan xeral de ordenación está aí para ser cumplido non se pode cometer ningunha íÍegalidade.


CUARTO

As plantas teñen un mecanismo para controlar a cantidade de auga que transpiran, o oxíxeno que respiran e o dióxido de carbono que van a utilizar na fotosintese. Sérvense dos estomas formados por unha parella de células que o cambiar de forma fan que a estructura estomática se abra ou se peche segundo as necesidades da planta. Pero, nin tódalas plantas son iguais nin se desenvolven na mesma zoa climática, por iso a situación espacial dos estomas é moi particular naquelas especies vexetais propias dos climas áridos. A Natureza soluciona o problema afundindo o estoma de xeito que a saída do vapor de auga vese dificultada e diminuída en tanto que a cámara non elimine todo o que ten facendo o recheo. Isto mesmo pode ocorrer se na Plaza de Sartaña se constrúe un centro mal chamado de ocio e saúde xa que será o directo responsable do recheo de todo tipo de gases contaminantes que se manterán case permanentemente no entorno da Plaza seguindo o mesmo modelo de actuación que os estomas das especies que precisan facer economía da auga.

En consecuencia, por todo o exposto anteriormente:

PIDO

que se admita a miña comparecenza no presente procedemento, e co obxecto de non incurrir nunha ilegalidade, se proceda á cancelación da construcción do centro de ocio na ubicación Que o Concello pretende, así como insistir na reflexión de que este gaberno municipal aínda está a tempo de face-las cousa ben tendo en consideración a urbanización da zoa e a reparación que os veciños realmente desexan, pue non é outra cousa que o adecentamento das instalacións existentes na Praza de Sartaña para que os seus valores sociais, ambientais e estéticos non nos sexan sustraídos de forma irreversible.

En Ferrol, 26 de xuño, de 2006


<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

Nenhum comentário: