20060626

Preguntas de gaspar Llamazares, en Madrid, no Congreso dos Diputados

Á MESA DO CONGRESO DOS DEPUTADOS

Ao amparo do establecido no Reglamento da Cámara, preséntanse as seguintes PREGUNTAS, dirixidas ao Goberno, para as que se solicita resposta escrita.

Desde fai máis de cinco anos, uns 60 colectivos culturais, veciñais, ecoloxistas, Corporacións Locais e outras institucións agrupadas na Asemblea Cidadá en defensa da Ría de Ferrol, veñen desenvolvendo unha firme oposición cívica en contra do proxecto da empresa Reganosa de construír e poñer en funcionamento unha Planta de Gas en Punta Promontorio de Mugardos (A Coruña), dentro da Ría de Ferrol, no canto de facelo na ubicación inicialmente prevista de Cabo Prioriño, no litoral exterior da Ría.

Este proxecto, de levarse a cabo, poñería en risco permanente a vida e os bens duns 40.000 veciños nun radio de tres quilómetros en torno á Planta. Ademais, a existencia dun complexo petroquímico denominado Forestal do Atlántico, cuxa concesión marítimo-terrestre caduca no ano 2017, tamén propiedade dos promotores de Reganosa, con tanques de combustible e almacéns de produtos químicos, podería provocar o risco de efecto dominou que prevén o artigo 8 do Real Decreto 1254/1999 de 16 de xullo.

Estes riscos multiplicaríanse pola entrada ao ano, dentro da Ría, de máis de cen grandes buques gaseros. Estes buques, polo seu gran tamaño e a angostura da Ría, tardarían unhas tres horas en saír da zona en caso de urxencia durante a descárga, polo que se incumple a norma europea EN-1532.
Ademais, a posta en marcha desta Planta provocaría unha agresión ambiental irreparable, coa destrución de reservas marisqueiras, a perda de potencial turístico e a destrución do xacimiento arqueolóxico romano de Caldoval. E todo isto, abandonando a ubicación inicial fose da Ría, e cando novos operadores de gas natural a nível europeo presentaron no rexistro do Ministerio de Industria a solicitude dunha planta de Gas a situar fóra da Ría de Ferrol.

A Administración Xeral do Estado, através dunha Orde da Dirección Xeral de Política Energética e Minas, do Ministerio de Industria, concedeu o 13 de Febreiro de 2004 a autorización de construcción da Planta de Gas na Ría de Ferrol.

O 3 de Novembro de 2004, en resposta a unha pregunta do noso Grupo Parlamentario ao Goberno non considerou procedente a nosa petición de que se declarase nula a autorización de construcción desta Planta en Mugardos,desde entón xurdiron feitos novos.

O procedemento que precedeu a esta autorización, e moi especialmente a Declaración de Efectos Ambientais de 11 de Xuño de 2001, estivo plagado de irregularidades. Por exemplo:

- non se consultou ao Concello de Ferrol, nin ás Cofradías de Pescadores da Ría, nin ás organizacións ecologistas;

- ocultouse o informe de 25 de Agosto de 1999 do Xefe de Estado Maior da Zona Marítima do Cantábrico, enviado o 25 de agosto de 1999 ao AJEMA por D. Rafael de Morais Romeu, entón Almirante Xefe desta Zona Marítima, no que se solicitaba ao Ministerio de Defensa que alegase contra o proxecto de Reganosa por invadir a Zona de Seguridade do Arsenal Militar, o que supoñería unha ameaza para a poboación de Ferrol, e propuxese que a Planta de Gas se situáse en Cabo Prioriño nos terreos que foran propiedade do
Ministerio de Defensa e que foron vendidos para situar unha Planta de Gas;

- no proxecto básico de xullo de 2000, ocultáronse as posteriores obras de dragado da Ría e suscitouse que non era necesaria a utilización de auga de mar nos vaporizadores de gas para regasificar o gas natural licuado, cando no proxecto constructivo recoñécese esta captación de auga de mar, cuantificada en 15.000 metros cúbicos por hora, co consiguiente vertido de cloro a Ríaa;

- non se respectou a distancia dos núcleos de poboación, incumpliendo a Directiva europea Seveso II e o Real Decreto 1254/1999 de 16 de xullo;
Como consecuencia do recurso contencioso-administrativo interposto en 2004 polo Concello de Ferrol contra a resolución da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia de 19 de decembro de 2001, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por sentenza 536/2004, anuló a Declaración de Efectos Ambientais de 11 de xuño de 2001, na que se fundamenta a autorización de construción ordenada pola Dirección Xeral de Política Energética e Minas.

A sentenza aínda non é firme, á espera de que o Tribunal Supremo resolva o recurso de casación interposto tanto pola empresa como pola Administración Autonómica de Galicia.

Doutra parte, o Pleno do Concello de Ferrol celebrado o 12 de novembro de 2004, acordou presentar medidas cautelares de paralización das obras de Reganosa.

Ademais, está pendente unha próxima decisión da Comisión Europea, que ten aberto un expediente de infracción contra o Estado español por vulneración de directivas de protección medioambiental e de prevención de accidentes graves (Seveso II).

Ante a espada de Damocles que podería representar a sentenza do Tribunal Supremo, Reganosa acelerou as obras e anuncia que estas poderían estar terminadas a finais de ano para iniciar a posta en funcionamento o ano que vén.

Segundo o punto 6 do artigo 84 do Real Decreto 1434/2002, a responsabilidade e a competencia de paralización corresponden ao Ministerio de Industria na última instancia ao Consello de Ministros, debido ao contencioso administrativo suscitado polo Concello de Ferrol.

¿Pensa o Goberno paralizar as obras de construcción da Planta de Gas de Reganosa en Mugardos, anulando a autorización de construcción polas irregularidades do procedemento, en aplicación da cláusula oitava da
Autorización Administrativa Previa?

¿Por que o Goberno non paraliza a obra, atendendo á sentenza 536/2004 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?

¿Como valora o Goberno a opción de reconducir o proxecto cara ao litoral exterior da Ría de Ferrol?

¿Podería o Ministerio de Medio Ambiente realizar un estudo de impacto ambiental deste proxecto, tal e como se fixo noutros proxectos de Plantas de Gas na Comunidade Autónoma do País Vasco e na Comunidade de Valencia?

¿Pode certificar o Goberno que este proxecto é conforme á lexislación vigente, e en particular ao artigo 67 da lei 34/1998 do sector de Hidrocarburos; as Directivas europeas 85/337/CEE de avaliación de impacto ambiental e 96/82/CE de prevención de riscos de accidentes graves por sustancias perigosas, transpuestas nos reais decretos 1131/1988 de 30 de setembro e 1254/1999 de 16 de xullo, especialmente o artigo 8 deste último Real Decreto, que obriga a previr o risco de efecto dominou co Complexo Petroquímico encostado ao cal constrúese esta Planta de Gas; a Norma europea EN-1532 sobre os requisitos que garantan unha saída rápida de buques en caso de urxencia así como a Lei de Costas 22/1988 de 28 de xullo que obriga á realización dunha avaliación de impacto ambiental para os vertidos industriais ou para o dragado que propón o proxecto constructivo presentado por Reganosa en xuño de 2003?

Palacio do Congreso dos Deputados Madrid, 22 de xuño de 2006

Gaspar Llamazares Trigo
Deputado do Grupo IU-ICV


<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

Nenhum comentário: