20060627

Alegacións referentes á sustentabilidade

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FERROL

D. ............................................................................. con DNI ...................... e con enderezo en ......................... ..........................................................................., comparece, e como mellor proceda en Dereito, DI:

Que tendo coñecemento mediante a lectura do acordo plenario de 25 de maio de 2006 exposto no taboeiro de anuncios do Concello can data 2 de xuño de 2006, que a adxudicacion á empresa Serviocio da contrata de redacción do proxecto, da xestión e explotación dun centro deportivo de ocio e saúde no barrio de Ultramar, se somete a exposición pública, quero formular as seguintes


ALEGACIÓNS


PRIMEIRO

A Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo; en xuño de 1972, resaltaba a responsabilidade dos humanos na conservación do seu medio ambiente, para iso desta xuntanza sae unha nova definición segundo a que: "Medio ambiente é o conxunto de compañentes físicos, químicos, biolóxicos e sociais capaces de causar efectos directos ou indirectos, nun prazo curto ou longo, nos seres vivos e nas actividades humanas".

O primeiro principio da Declaración de Estocolmo (Suecia) afirma: "Os seres humanos teñen o Dereito fundamental ó disfrute de candicións de vida axeitadas nun medio de calidade tal que lle permita levar unha vida digna e gozar de benestar..."


SEGUNDO

No ano 1983 a Asamblea Xeral das NaciQns Unidas crea a Comisión Mundial sobre o Medio Ambiente e a F)esenvolvernento presidida pola Dra. Gro Harlem Brundtland co obxecto de elaborar un informe no que por primeira vez se utiliza o termo desenvolvemento sostible , definido como o canxunto de novas vías de progreso social e económico que resaívan as necesidades da presente sen comprometer a capaeidade das geraeións futuras de satisfacer as súas propias necesidades.


TERCEIRO

A Cumbre da Terra en Río de Janeiro do ano 1992 introducíu o tema do desenvolvernento sostible como elemento central da estratexia para conserva-lo planeta.

O primeiro principio da Declaración de Río enuncia "Os seres humanos constitúen o centro das preocupacións relacionadas co desenvolvemento sostible. Teñen o dereito a unha vida saudable e productiva en armonía coa natureza1.

Os principios esenciais e universais do Dereito Ambiental, configuran posicións xurídicas relativas ás persoas, ós Estados, e as persoas e Estados canxuntamente:

• Dereito a unha vida saudable.
• Dereito á desenvolvemento sostibte das xeracións presentes e futuras.
• Dereito de participación no tratamento das cuestións ambientais dos cidadáns interesados.


CUARTO

Na Cumbre de Joharmesburgo no 2002 chégase ás seguinttes conclusións:

• Reiterar o seu compromiso co principio de precaución como un componente clave da política ambiental.

• Importancia dunha participación da sociedade civil no deseño, execución e seguemento das políticas de desenvolvemento sostible e dos compromisos rexionais e internacionais sobre estas materias.

• 0 avance do desenvolvemento sostíble, esixe integradas políticas sociais económicas e ambientais, a fin de invertir, antes que sexan irreversibles, as tendencias que ameazan a calidade de vida dos seres humanos e evitar un gran aumento dos custos para a sociedade, e deter a continua degradación ambienta.

A consecución do desenvolvemento sostible e a mellora da calídade de vida require unha integración máis efectiva dos compoñentes ambientais, sociais e económicos nas políticas públicas, programas e proxectos a nivel local, nacional e internacional.


QUINTO

A ordeción ou planificación do territorio consiste en destinar cada zoa do mesmo o uso máis axeitado segundo as súas características.

O principio fundamental para o desenvolvemento equilibrado é que "calquera actuación debería localizarse alí onde sexa máxima a capacidade do territorio para acollela e, ó mesmo tempo, sexa mínimo o impacto da actuación sobre do medio".

Cando se deciden os proxectos hai que ter en conta criterios:

• Técnicos
• Sociais
• Medioambientais.
• Económicos

Deste xeito, poderanse usar racionalmente os recursos, previr riscos e evitar a degradación medioambiental.

Na ordeación territorial hai que ter en conta dous aspectos fundamentais:

• Cualidade de acollida do territorio ou a aptitude dun sector para desenvolver nel unha determinada actuación.

• O impacto ambiental ou variación da calidade ambiental, respecto á situación inicial, unha vez desenvolvidas as actividades previstas.

0 obxectivo final e destinar cada zoa a aquela actividade onde se coxuguen quen o alto grao de acollida cun pequeno impacto ambiental. Tal é a importancia do cumprimento destas directrices que no Código Penal (Ley Orgánica 10/`95 do 23 de Novembro ) é onde se contempla o "delito ecolóxico" facendo referencia ós delitos sobre a ordeación do territorio, contra os recursos naturais e contra o medio ambiente.


SEXTO

A actuación -urbanística que se pretende realizar na Praza de Sartaña incumple tádolos preceptos do desenvolvemento sostible xa que:

• Fai desaparecer un espacio público quitando ós nosos fillos e netos a posibilidade do seu disfrute.

• Non se axusta ó marco legal urbanístico de aplicación que neste caso é a LOUPEMRG

• Incide nepativamente na nosa calidade de vida xa que desnaturaliza por completo unha Plaza que desenvolve unha función social, vertebradora, fio de conexión dos nenos e nenas e non menos importante para a nosa xente nova.

• 0 impacto sobre o medio vai potencia-la súa negativa, a curto e longo prazo, na vida dos
veciños que hoxe disfrutamos a Praza pública de Sartaña.

En consecuencia, por todo o exposto anteriormente,

PIDO

que se admita a miña comparecenza no presente procedemento, e co obxecto de non incurrir nunha ilegalidade se proceda á cancelación da construcción do centro de ocio na ubicación que o Concello pretende, así como insistir na reflexión de que este goberno municipal aínda está a tempo de face-las cousa ben tendo en consideración a urbanización da zoa, e a reparación que os veciños realmente desexan, que non é outra cousa que o adecentamento das instalacións existentes na Praza de Sartaña para gue os seus valores sociais ambientaís e estéticos non nos sexan sustraídos de forma irreversible.

En Ferrol, 26 de xuño de 2006


<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

Nenhum comentário: