20060627

Alegacións por motivos de saúde pública

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE FERROL

D. ……………………………………………………, con D.N.I. …………… e con enderezo en ................. ……….………………...............………………… , comparece e, como mellor proceda en Dereito, DI:

Que tendo coñecemento mediante a lectura do acordo plenario de 25 de Maio de 2006, exposto no taboeiro de anuncios do Concello, con data 2 de Xuño de 2006, que a adxudicación á empresa Serviocio do contrato de redacción do proxecto, da xestión e explotación dun centro deportivo, ocio e saúde na praza de Sartaña, no barrio de Ultramar, se somete a exposición pública, quero formular as seguintes


ALEGACIÓNS


Diario Oficial de Galicia. Decreto 9/2001, de data 11-01-2001.
Real Decreto 909/2001, de data 27-07-2001.
Real Decreto 865/2003, de data 04-07-2003.
AENOR.UNE 100030. N.
AENOR.UNE-102.
Manual para la prevención de la legionelosis en instalaciones de riesgo. Comunidad de Madrid, avalado y editado por 50 dos máis prestixiosos Centíficos de toda España en materia de medio-ambiente, saúde e prevención de riscos.

Os sistemas de climatización, quentamento ou refrixeración a través de aparellos que afecten os ambientes exteriores con equipos de transferencia de masas de auga en corrente de aire tales como as instalacións de torres de refrixeración, condensadores evaporativos; e en ambientes interiores con aparellos de arrefriamento evaporativo e humectadores, en piscinas climatizadas, spas, jacuzzis, centros de tratamento de augas quentes/templadas, etc., son instalacións de alto risco para a propagación da lexionella.

Os aparellos deberán ubicarse en lugares aillados, lonxe das ventás, tomas de aire de sistemas de climatización ou ventilación, e de lugares frecuentados por persoas, zonas públicas, etc.

Nos casos de torres de refrixeración e condensadores evaporativos, estes non poderán realizar descargas directas de bioaerosis a zonas públicas e/ou lugares frecuentados, nin nos núcleos urbáns, nin zonas de paso, debéndose situar afastados de ditos lugares. En calquera caso, as descargas de aire destes equipos estarán sempre a unha cota de 2 metros por enriba da parte superior de calquera elemento ou lugar que se precise protexer, cando a distancia horizontal a eles sexa inferior a 10 metros.

Existen altos riscos pola contaminación dos ambientes a causa de capas de suciedade que podan acumularse nos sistemas de transporte de aires, cando se dispersa á atmósfera en forma de aerosol. O risco aumenta cando se reduce o tamaño das partículas en suspensión. O auga das torres de refrixeración conteñen sempre microorganismos, protozoos, en cuio interior se multiplica a lexionella, encontrando protección física fronte os desinfectantes.

No caso das torres de refrixeración os aerosoles son lanzados ó exterior, con a corrente de aire quente que sae de aquelas, e unha vez no exterior, cando cesa o impulso con que foron emitidas, as gotas de auga máis pequenas serán transportadas polo vento a maior ou menor distancia, dependendo das condicións metereolóxicas existentes nese intre e da ubicación da torre, podendo ser transportadas doadamente ata máis de 1 Km.

En consecuencia por todo o exposto anteriormente, na praza de Sartaña non se pode construir o centro deportivo, ocio e saúde, por non acadar nin mínimamente as condicións que se exixen para estas instalacións, xa que implica un alto risco para a saúde e integridade física das persoas, xa que dito centro estaría bordeado na súa totalidade por vivendas a unha distancia máxima de 4 metros. Ademáis levaría un paso en todo o arredor para o paso de xente de maneira contínua.

A lei ordena que os aparellos mencionados teñen que estar afastados de lugares frecuentados por persoas e zonas públicas ; este proxecto contempla a construcción dun parque público infantil no recinto, pegado ao mesmo.

O estar as ventás case pegadas, hai un alto risco ao dispersar a atmósfera os aerosoles que saen das torres de refrixeración, condensadores evaporativos, etc. que poden alcanzar unha distancia de 1 Km. A descarga dos aerosoles dos equipos teñen que estar sempre como mínimo a unha cota de 2 metros por enriba da parte superior de calquera elemento, e a 10 m como mínimo en horizontal. Se altura do centro vai ser de 9 metros habería que añadirlle 2 m máis para chimeneas de desgasificación. Ainda así habería un alto risco, xa que as vivendas alcanzan unha altura de 6 pisos, é dicir uns 20 m, aproximadamente.

A ubicación sería nun parque público urbano e habitado. Considerase que a instalación está en núcleo urbano, cando haxa a menos de 100 metros zonas habitadas: edificios, zonas de recreo. Asegún o “Manual para la prevención de la legionelosis en instalaciones de riesgo” do Instituto de Salud Pública da Comunidade de Madrid e a Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid. Ademáis sería nunha zona de paso. Se considera zona de paso, según a lei o lugar por donde deambulan personas frecuentemente, independentemente de que sexa de propiedade pública ou privada. Dado que as persoas poderían pasar a menos de 10 metros das emisións de aerosoles, tamén incumpliría unha da normas máis elementais e ao mesmo tempo perigosas.

O ruido dos extractores serían de funcionamento contínuo, polo que sería unha molestia insoportable para os veciños da zona. Estes extractores solen ser de gran tamaño, a o mesmo tempo ruidosos, e pola noite ainda peor. Causarían problemas de saúde, tales coma insomnio, strés, ansiedade e un sinfín de enfermidades nervosas.

Os brotes de lexionella se repiten con moita frecuencia. Os derradeiros coñecidos no noso país se sucederon en Galicia, Barcelona, Comunidad Valenciana e Navarra entre outras. No brote gallego morreron catro persoas, ainda que provocou a hospitalización de moitas decenas máis, e iso que non estaban os afectados pegados a fonte de contaminación como sería no caso da praza de Sartaña, que sería moito máis dramático.

A incidencia da lexionelose no noso país: se teñen datos dende o ano 1997, no que se declararon 201 casos. Este mismo ano os hospitais das Comunidades Autónomas declararon 114 casos. Ata a data declararonse 2.700 casos, que proviñan de case tódalas Comunidades.

The Health Protection Agency de Inglaterra tivo que pechar 23 spa por ser os causantes dunha epidemia de lexionelose.

En consecuencia, por todo o exposto anteriormente,

PIDO

que se admita a miña comparecenza no presente procedemento, e co obxecto de non incurrir nunha ilegalidade, se proceda á cancelación da construcción do centro deportivo, ocio e saúde, que o Concello de Ferrol pretende ubicar na Praza de Sartaña, no barrio de Ultramar.

Pido o mesmo tempo se teñan en consideración as peticións dos veciños, que consisten na urbanización da zona, rehabilitación e mellora das instalacións existentes na Praza de Sartaña, e que siga sendo pública para o uso e o disfrute de tódolos veciños e veciñas, especialmente os nenos e nenas e tamén os maiores, evitando así a destrucción do único parque público libre do tráfico rodado.

En Ferrol, a 27 de Xuño de 2006


<< Voltar ao Blog da Plataforma Ártabra 21

Nenhum comentário: