20080112

Cobramento do recibo da luz as abonadas da antiga tarifa nocturna

INFORMACIÓN SOBRE O COBRAMENTO DO RECIBO DA LUZ AOS ABONADOS DA ANTIGA TARIFA NOCTURNA

Ferrol, a 11 de xaneiro de 2008.

Como xa é coñecido o Real decreto 1634/2006 de 29 de decembro, polo que se establece a tarifa eléctrica a partir do 1 de xaneiro do 2007, modificado parcialmente polo real decreto 871/2007 de 29 de xuño, polo que se axustan as tarifas eléctricas a partir do 1 de xullo de 2007, fan desaparecer a chamada Tarifa Nocturna, obligando aos consumidores aboados á mesma a escoller, antes do 1 de xullo do 2008 unha das novas tarifas recollidas na lexislación.

As novas tarifas con discriminación horaria, que sustituen á tarifa Nocturna, ofrecenlle aos consumidores un considerable aumento de horas de consumo nas chamadas HORAS VAL (a mais económica, antigamente NOITE) 6 horas ao día mais, o que implica outras tantas horas de disminución de consumo en HORAS PUNTA (a mais cara, antigamente DÍA), tamen hai que decir que para compensar este aumento de horas “baratas”, tamen se incrmentou o precio do Kw/h. consumido nas horas punta, aproximadamente un 30%. Ao mesmo tempo obliga aos consumidores a LÍMITARA A POTENCIA DE CONSUMO AS 24 HORAS DO DÍA (a anterior Tarifa Nocturna non aplicaba a limitación da contratación de potencia no consumo nas horas noite), o que implica un tamén considerable AUMENTO NA CONTRATACIÓN DA POTENCIA se o consmidor desexa manter a calidade no servicio. Tamen obliga ao cambio dos contadores por novos contadores electrónicos con posibilidade de telexestión.

Todas estas novedades fixeron que, dende hai algún tempo, moitos dos nosos veciños contrataran as novas tarifas e as novas potencias de consumo, para adaptarse á nova situación, resultando que nalgún caso os novos contadores foron instalados, pero noutros casos non, polo que estos últimos veciños CONTINUAN COS ANTIGOS CONTADORES.

Como tamén é sabido o día 26 de decembro Unión Fenosa paosu ao cobro o recibo correspondente ao consumo relizado entre o 23/10/2007 e o 24/12/2007.

A esta Asociación chegou coñecemento de que na lectura realizada NOS CONTADORES DOS CONSUMIDORES QUE, NESTE PERÍODO DE TEMPO, XA OPTARON POR UNHA DAS NOVAS TARIFAS CON DISCRIMINACIÓN HORARIA E QUE AINDA MANTEÑEN OS CONTADORES ANTIGOS houbo un “DESGRACIADO ERRO”.

O erro consiste en que no recibo do que vimos a falar e a todo consumidor que optara polo cmbio de tarifa DEBENSE REALIZAR DUAS LECTURAS :

* A primeira ate a data en que se realizou o cambio de tarifa, liquidando o consumo de día, o de noite e o consumo por potencia ao precio que tiñan contratado ate dito momento
* A segunda dende o día en que se fixo efectivo o cambio de tarifa ate o último día da lectura, LIQUIDANDO O CONSUMO DE DÍA, O DE NOITE E A CONTRATACIÓN POR POTENCIA AOS NOVOS PRECIOS

Sen embargo para os veciños que non se lles cambiou o contador SOLAMENTE HOUBO UNHA LECTURA e, “ERRADAMENTE” APLICÁRONSELLES OS PRECIOS DAS NOVAS TARIFAS, INDEPENDENTEMENTE DO MOMENTO NO QUE SE FIXERA O CAMBIO DE TARIFA, o incremento do importe do recibo variará dependendo do momento do período no que se realizara o cambio de tarifa, canto mais preto do día límite de lectura (esto é o 24 de decembro) maior cantidade de euros que pagaremos indebidamente. Temos información de veciños que sufriron un INCREMENTO DE MAIS DE 50 € no recibo

Polo tanto a Asociación Veciñal O Rosario Inferniño quere informar a toda a veciñanza que poda atoparse con dita situación que COMPROBE OS RECIBOS DA LUZ E SE OBSERVARA DITA ANOMALÍA SE DIRIXA ÁS OFICINAS DE UNIÓN FENOSA PARA QUE SE LLE ABONEN AS CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS.

Tamén queremos aproveitar para recordarlle aos responsables da citada empresa eléctrica que unha vez detectada dita anomalía deberían proceder de oficio á devolución das cantidades indebidamente cobradas aos usuarios, así como chamar a atención das distintas Asociacións de Usuarios e Consumidores e responsables políticos tanto municipais como autonómicos e estatais, que deben estar moi atentos a estes “erros” de empresas que constitúen monopolios sobre servicios de primeira necesidade xa que se converten en verdadeiros abusos sobre o cidadán.

Asdo.. Xosé Manuel SANXOAN CAAMAÑO
________________

Nenhum comentário: